Srdečne Vás vítame u nás!

NOVINKA NA TRHU: hasiaci prístroj na báze vodnej hmly!

Prezentačné video

VIAC O NÁS TU:

Nájdete o nás viac informácii tu:

-    facebook

-    twitter

-    google

Servis hasiacich zariadení Trnava

Ochrana zdravia pri práci

Periodické revízie

Hlavné činnosti našej firmy Oboril

■     služby autorizovaných technikov BOZP, OPP
■     vypracovanie kompletnej dokumentácie OPP, BOZP, ŽP a hygieny
■     pravidelné audity a previerky OPP a BOZP s následným návrhom opatrení a po dohode so zákazníkom následné odstránenie zistených nedostatkov
■     pravidelné školenia zamestnancov v oblasti dodržiavania predpisov na úsekoch OPP, BOZP, ŽP a hygieny
■     vyšetrovanie úrazov, spolupráca so štátnymi orgánmi
■     zastupovanie pri kontrolách štátneho dozoru
■     školenia vodičov referentských vozidiel
■     školenia zamestnancov na práce vo výškach
■     odborné prípravy protipožiarnych hliadok
■     prezentácie a praktické nácviky použitia jednotlivých druhov hasiacich prístrojov
■     navrhovanie systémov 5S a následné realizovanie po dohode so zákazníkom
■     požiarno-technické zabezpečenie
■     predaj a montáž prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov,
■     záručný a pozáručný servis
■     predaj hasiacich prístrojov do osobných i nákladných vozidiel
■     predaj príslušenstva – auto držiaky, ochranné boxy, skrinky na hasiace prístroje a pod.
■     hydrantové systémy – predaj, záručný a pozáručný servis, tlakové skúšky
■     hydrantové príslušenstvo – ventily, spojky, hadice, prúdnice, deštrukčné skrinky na kľúčik …..
■     požiarne uzávery – požiarne dvere, požiarne okná, požiarne klapky
■     samotný výkon pravidelných kontrol a revízií hasiacich zariadení v zmysle platnej legislatívy
■     plnenie a opravy všetkých druhov hasiacich prístrojov
■     tlakové skúšky požiarnych hadíc
■     odborné prehliadky zariadení - štvrťročné preventívne prehliadky a ročná previerka pre firmy

Ukážky správneho použitia hasiacich prístrojov

Tlakové skúšky, záručný a pozáručný servis hasiacich prístrojov

Vzhľadom na stúpajúce nároky zákazníkov naše služby neustále zlepšujeme smerom k ich spokojnosti. Riadime sa súčasným trendom, ktorým je ochrana nielen ľudských životov, ale aj materiálnych hodnôt pred požiarmi a výbuchmi. Službami poskytovanými našou firmou sa snažíme znížiť riziko vzniku požiaru a výbuchu. V prípade, ak k vzniku požiaru príde, vieme nasmerovať ľudí k jeho likvidácii hneď na začiatku. Naše požiarnotechnické zariadenia sú užitočné všade tam , kde treba chrániť nielen ľudské životy , ale aj materiálne hodnoty pred požiarom a výbuchom. Všetky výrobky, ktoré môžeme záujemcom ponúknuť sa vyznačujú vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a funkčnosťou.

Náš cieľ je jasný: zabrániť vzniku požiaru alebo výbuchu a keď už vzniknú, likvidovať ich hneď na začiatku. 

Vykonávame školenia

Školiace stredisko v Trnave

Máme vlastné školiace stredisko, v ktorom vykonávame školenia na úsekoch:

■   ochrana pred požiarmi
■   odborná príprava protipožiarnych hliadok
■   druhy a použitie hasiacich prístrojov
■   BOZP
■   hygieny
■   vodič referentského vozidla
■   práce vo výškach

Pracovná zdravotná služba - Tipy a rady v Trnave

V prípade, že Vaša firma potrebuje  radu v oblasti pracovnej zdravotnej služby, neváhajte a kontaktujte nás!

V zmysle novely zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. od 1.8.2014 sú všetci zamestnávatelia povinní zabezpečiť zdravotný dohľad pre svojich zamestnancov bez výnimky. Úlohou tejto služby je poskytovať zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorého tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Nami ponúkané služby vrámci pracovnej zdravotnej služby

■   hodnotíme faktory práce, pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
■   hodnotíme zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
■   podieľame sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa,
■   navrhujeme zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
■   vypracujeme návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
■   podporujeme prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
■   poskytujeme primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom,
■   zúčastňujeme sa napr. na organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov, a organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,
■   vykonávame ďalšie činnosti súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov v zmysle platnej legislatívy.

Plnenie technických plynov do tlakových fliaš

Plnenie technických plynov do tlakových fliaš vykonávame na počkanie:

 

■  plnenie plynu CO2 pre priemyselné účely,
■  plnenie plynu CO2 pre výčapné zariadenia, potravinárske účely,
■  plnenie vzduchových fliaš,
■  plnenie plynovej zmesi na čapovanie piva CO2N2 – MIX PLYN.

Predaj a montáž protipožiarnych, bezp. značiek a symbolov:

 

■   označenie únikových východov,
■   označenie  príslušných  zákazov  a príkazov (zákaz fajčiť,  zákaz vstupu nepovolaným osobám, príkazy na ochranu zraku, sluchu,..),
■   piktogramy k hasiacim  prístrojom,  hydrantovým  systémom, elektrorozvodniam…)

■   zabezpečujeme aj výrobu špecifických znakov na objednávku podľa požiadavky zákazníka - aj v cudzom jazyku

V našej ponuke: hasiace prístroje aj s lekárničkou, požiarne hadice, protipožiarne prikrývky, vodotesné ochranné autoboxy, bezpečnostné skrinky

Predaj a výroba protipožiarnych bezpečnostných značiek, piktogramov a symbolov - AJ ŠPECIFICKÉ TABUĽKY s popismi podľa požiadavky zákazníka

NOVINKA NA TRHU: hasiaci prístroj na báze vodnej hmly!

Prezentačné video

VIAC O NÁS TU:

Nájdete o nás viac informácii tu:

-    facebook

-    twitter

-    google

Servis hasiacich zariadení Trnava

Ochrana zdravia pri práci

Periodické revízie

Hlavné činnosti našej firmy Oboril

■     služby autorizovaných technikov BOZP, OPP
■     vypracovanie kompletnej dokumentácie OPP, BOZP, ŽP a hygieny
■     pravidelné audity a previerky OPP a BOZP s následným návrhom opatrení a po dohode so zákazníkom následné odstránenie zistených nedostatkov
■     pravidelné školenia zamestnancov v oblasti dodržiavania predpisov na úsekoch OPP, BOZP, ŽP a hygieny
■     vyšetrovanie úrazov, spolupráca so štátnymi orgánmi
■     zastupovanie pri kontrolách štátneho dozoru
■     školenia vodičov referentských vozidiel
■     školenia zamestnancov na práce vo výškach
■     odborné prípravy protipožiarnych hliadok
■     prezentácie a praktické nácviky použitia jednotlivých druhov hasiacich prístrojov
■     navrhovanie systémov 5S a následné realizovanie po dohode so zákazníkom
■     požiarno-technické zabezpečenie
■     predaj a montáž prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov,
■     záručný a pozáručný servis
■     predaj hasiacich prístrojov do osobných i nákladných vozidiel
■     predaj príslušenstva – auto držiaky, ochranné boxy, skrinky na hasiace prístroje a pod.
■     hydrantové systémy – predaj, záručný a pozáručný servis, tlakové skúšky
■     hydrantové príslušenstvo – ventily, spojky, hadice, prúdnice, deštrukčné skrinky na kľúčik …..
■     požiarne uzávery – požiarne dvere, požiarne okná, požiarne klapky
■     samotný výkon pravidelných kontrol a revízií hasiacich zariadení v zmysle platnej legislatívy
■     plnenie a opravy všetkých druhov hasiacich prístrojov
■     tlakové skúšky požiarnych hadíc
■     odborné prehliadky zariadení - štvrťročné preventívne prehliadky a ročná previerka pre firmy

Ukážky správneho použitia hasiacich prístrojov

Tlakové skúšky, záručný a pozáručný servis hasiacich prístrojov

Vzhľadom na stúpajúce nároky zákazníkov naše služby neustále zlepšujeme smerom k ich spokojnosti. Riadime sa súčasným trendom, ktorým je ochrana nielen ľudských životov, ale aj materiálnych hodnôt pred požiarmi a výbuchmi. Službami poskytovanými našou firmou sa snažíme znížiť riziko vzniku požiaru a výbuchu. V prípade, ak k vzniku požiaru príde, vieme nasmerovať ľudí k jeho likvidácii hneď na začiatku. Naše požiarnotechnické zariadenia sú užitočné všade tam , kde treba chrániť nielen ľudské životy , ale aj materiálne hodnoty pred požiarom a výbuchom. Všetky výrobky, ktoré môžeme záujemcom ponúknuť sa vyznačujú vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a funkčnosťou.

Náš cieľ je jasný: zabrániť vzniku požiaru alebo výbuchu a keď už vzniknú, likvidovať ich hneď na začiatku. 

Vykonávame školenia

Školiace stredisko v Trnave

Máme vlastné školiace stredisko, v ktorom vykonávame školenia na úsekoch:

■   ochrana pred požiarmi
■   odborná príprava protipožiarnych hliadok
■   druhy a použitie hasiacich prístrojov
■   BOZP
■   hygieny
■   vodič referentského vozidla
■   práce vo výškach

Aktuality

Pracovná zdravotná služba - Tipy a rady v Trnave

V prípade, že Vaša firma potrebuje  radu v oblasti pracovnej zdravotnej služby, neváhajte a kontaktujte nás!

V zmysle novely zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. od 1.8.2014 sú všetci zamestnávatelia povinní zabezpečiť zdravotný dohľad pre svojich zamestnancov bez výnimky. Úlohou tejto služby je poskytovať zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorého tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Nami ponúkané služby vrámci pracovnej zdravotnej služby

■   hodnotíme faktory práce, pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
■   hodnotíme zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
■   podieľame sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa,
■   navrhujeme zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
■   vypracujeme návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
■   podporujeme prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
■   poskytujeme primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom,
■   zúčastňujeme sa napr. na organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov, a organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,
■   vykonávame ďalšie činnosti súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov v zmysle platnej legislatívy.

Plnenie technických plynov do tlakových fliaš

Plnenie technických plynov do tlakových fliaš vykonávame na počkanie:

 

■  plnenie plynu CO2 pre priemyselné účely,
■  plnenie plynu CO2 pre výčapné zariadenia, potravinárske účely,
■  plnenie vzduchových fliaš,
■  plnenie plynovej zmesi na čapovanie piva CO2N2 – MIX PLYN.

Predaj a montáž protipožiarnych, bezp. značiek a symbolov:

 

■   označenie únikových východov,
■   označenie  príslušných  zákazov  a príkazov (zákaz fajčiť,  zákaz vstupu nepovolaným osobám, príkazy na ochranu zraku, sluchu,..),
■   piktogramy k hasiacim  prístrojom,  hydrantovým  systémom, elektrorozvodniam…)

■   zabezpečujeme aj výrobu špecifických znakov na objednávku podľa požiadavky zákazníka - aj v cudzom jazyku

V našej ponuke: hasiace prístroje aj s lekárničkou, požiarne hadice, protipožiarne prikrývky, vodotesné ochranné autoboxy, bezpečnostné skrinky

Predaj a výroba protipožiarnych bezpečnostných značiek, piktogramov a symbolov - AJ ŠPECIFICKÉ TABUĽKY s popismi podľa požiadavky zákazníka

-->