Predaj a montáž protipožiarnych, bezp. značiek a symbolov:

 

■   označenie únikových východov,
■   označenie  príslušných  zákazov  a príkazov (zákaz fajčiť,  zákaz vstupu nepovolaným osobám, príkazy na ochranu zraku, sluchu,..),
■   piktogramy k hasiacim  prístrojom,  hydrantovým  systémom, elektrorozvodniam…)

■   zabezpečujeme aj výrobu špecifických znakov na objednávku podľa požiadavky zákazníka - aj v cudzom jazyku