Nami ponúkané služby vrámci pracovnej zdravotnej služby

■   hodnotíme faktory práce, pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
■   hodnotíme zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
■   podieľame sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa,
■   navrhujeme zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
■   vypracujeme návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
■   podporujeme prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
■   poskytujeme primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom,
■   zúčastňujeme sa napr. na organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov, a organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,
■   vykonávame ďalšie činnosti súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov v zmysle platnej legislatívy.