Hlavné činnosti našej firmy Oboril

■     služby autorizovaných technikov BOZP, OPP
■     vypracovanie kompletnej dokumentácie OPP, BOZP, ŽP a hygieny
■     pravidelné audity a previerky OPP a BOZP s následným návrhom opatrení a po dohode so zákazníkom následné odstránenie zistených nedostatkov
■     pravidelné školenia zamestnancov v oblasti dodržiavania predpisov na úsekoch OPP, BOZP, ŽP a hygieny
■     vyšetrovanie úrazov, spolupráca so štátnymi orgánmi
■     zastupovanie pri kontrolách štátneho dozoru
■     školenia vodičov referentských vozidiel
■     školenia zamestnancov na práce vo výškach
■     odborné prípravy protipožiarnych hliadok
■     prezentácie a praktické nácviky použitia jednotlivých druhov hasiacich prístrojov
■     navrhovanie systémov 5S a následné realizovanie po dohode so zákazníkom
■     požiarno-technické zabezpečenie
■     predaj a montáž prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov,
■     záručný a pozáručný servis
■     predaj hasiacich prístrojov do osobných i nákladných vozidiel
■     predaj príslušenstva – auto držiaky, ochranné boxy, skrinky na hasiace prístroje a pod.
■     hydrantové systémy – predaj, záručný a pozáručný servis, tlakové skúšky
■     hydrantové príslušenstvo – ventily, spojky, hadice, prúdnice, deštrukčné skrinky na kľúčik …..
■     požiarne uzávery – požiarne dvere, požiarne okná, požiarne klapky
■     samotný výkon pravidelných kontrol a revízií hasiacich zariadení v zmysle platnej legislatívy
■     plnenie a opravy všetkých druhov hasiacich prístrojov
■     tlakové skúšky požiarnych hadíc
■     odborné prehliadky zariadení - štvrťročné preventívne prehliadky a ročná previerka pre firmy