miniBODKA o.z.

Názov spol.:miniBODKA o.z.
Sídlo firmy:Cintorínska 2, Šaľa 927 05
E-mail:minibodka@gmail.com
Telefón:0907 274 627 - 24 hodín denne
Web: http://minibodka.sk/
IČO:42057574
DIČ:2022598325


JARNÝ TÁBOR

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

LETNÝ TÁBOR

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

TÁBORY

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Vyhodnotenie fotosúťaže Objektív Františka Kollára

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

VIANOČNÝ TÁBOR

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

JESENNÝ TÁBOR

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Mesto udelilo významné ocenenia

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Otec, ktorý svoje deti dostal inak

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Brigáda - Jarné čistenie brehov Váhu s posedením pri guláši

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Deti potrebujú vojakov ako symbol disciplíny

Minibodka si získala divákov aj súťažiacich

Relácia RTVS- Família , 17.02.2017

V ŠALI UDEĽOVALI NAJVYŠŠIE OCENENIA

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil "Potvrdenie o zaplatení dane."
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov: miniBODKA o.z.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Cintorínska 2, Šaľa 927 05
Právna forma: Občianske združenie

Číslo registrácie na MVSR: VVS/1-900/90-296 74 - 1

IČO: 42057574
DIČ: 2022598325

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

HĽADÁME DOMOV

miniBODKA o.z., vznikla v roku 2007 výhradne ako dobrovoľnícka organizácia pre priamu prácu s deťmi a dospelými. Výkon práce a angažovanosti je výlučne dobrovoľný. Nie sme politicky ani nijak inak angažovaný. Nie sme štátom podporovaný. Sme však riadne schválený a sme štátu nápomocný vo viacerých smeroch v širšom spektre našej činnosti. Združenie miniBODKA nebolo a nikdy nebude zneužité na žiadnu kampaň, alebo činnosť, ktorá nevyplýva z rozsahu našej dobrovoľnej činnosti. Riadime sa výhradne schválenými stanovami ministerstvom vnútra SR, morálnym a etickým kódexom. To čo prezentujem ako predseda združenia, to robím, tak konám, tak aj žijem nie len v dobrovoľníckom statuse, ale aj v osobnom živote. Spolu so mnou tak vediem všetkých dobrovoľníkov.

6 detí som si pred rokmi adoptoval, riadne a slušne vychoval. Sú pre spoločnosť príkladom. Traja sú už dospelí a v pracovnom procese, riadne platiaci dane, služby, svoje byty (podnájmy) bez akéhokoľvek zvýhodnenia, zvýhodňovania a traja ešte študujú.

 

Od roku 2007 sme stále v prenájmoch. V súčasnosti obývame už 5 rokom prenajaté priestory za symbolické 1 EUR/rok v Šali. Čaká nás ešte jedno funkčné obdobie (t.j. 5, resp. rozsah 4 rokov). Prevádzkové, režijné náklady, údržbu a opravy si hradíme samy. Nikdy sme nevyrobili žiadnu dlžobu, žiaden problém. Ročne svojou činnosťou pomôžeme viac ako 370 deťom a 35 rodinám s deťmi. Z nich sú v našom dlhodobom monitoringu asi 23 detí, ktorým sa snažíme pomôcť častejšie ako niekoľko krát do roka. Cez školy, starostov miest a obcí a cez liečebné zariadenia. Od roku 2007 sme si už samy vychovali svojich dobrovoľníkov, ktorí najlepšie vedia vďaka vlastnej skúsenosti pomáhať tým, ktorí prišli o domov, rodičov a o istoty, bezpečie rodinného zázemia. Samostatnou skupinou sú nezamestnateľné deti, resp. dospelá mládež. Ide o deti, ktoré majú vážny zdravotný handicap a sú odkázané na pomoc svojich súrodencov, alebo nás dobrovoľníkov.

 

Súrne potrebujeme finančnú, alebo materiálnu/hmotnú pomoc. Možnosti sú tieto:

Odkúpenie budovy v ktorej sme za prijateľnú (nie trhovú hodnotu) cenu. S majiteľmi budovy máme priateľské vzťahy a je možné sa na cene za nehnuteľnosť dojednať. S tým je spojená aj zbierka na náš účet v ČSOB. Celková suma by podľa nášho odhadu mala byť na úrovni 180 000 až 250 000 EUR. To je zároveň cieľová suma zbierky.

Ćíslo účtu: SK80 7500 0000 0040 2289 6096 ČSOB

Získanie (vo forme daru) akejkoľvek nehnuteľnosti, budovu, areálu vhodného na trvalé zázemie miniBODKY a jej detí
Získanie dlhodobého prenájmu povedzme aspoň 20 rokov za symbolické 1 eur/rok
Získať do daru väčší pozemok na účely farmy. Na ňom by sme mohli postaviť malé budovy vo forme akých si samostatných buniek v ktorých by žili rodiny (mladí dospelí) so svojimi deťmi a farmárčiť, alebo aj jednotlivci

 

Opodstatnenie našej potreby: Preferujeme budovu, domček, pozemok kdekoľvek na samote, alebo polo samote, pri potôčku (nemusí). Vedie nás k tomu hlavne možnosť alternatívnych metód (canis, music, nature a arte terapie, zážitkovou metódou) ktoré využívame na liečbu a pomoc deťom, ktoré zažili strašné týranie, zneužívanie, zanedbávanie, alebo vplyvom autohavárií a iných katastrôf prišli o jedného, alebo o oboch rodičov. Program ktorý sa tomuto špeciálne venuje sa volá 12 ŽIVOTOV. Máme s ním 80% úspešnosť. Ďalším dôvodom sú trvalo handicapovaní mladí dospelí, ktorým sme pomohli ešte v čase keď boli deťmi. Nemajú možnosť uplatnenia sa na trhu práce rovnocenne, nemajú žiadne rodinné ani príbuzenské väzby a potrebujú chránené bývanie. Pre nich by sme chceli zabezpečiť trvalý domov s možnosťou farmárčenia a výroby upomienkových predmetov v chránených dielňach s možnosťou samostatného prezentovania sa (sú povestní svojou šikovnosťou, krásou diel ktoré vytvárajú a zmyslom pre detail a trpezlivosť) pre širšiu verejnosť na našich aktivitách a činnostiach s následným predajom svojich diel, výrobkov (Vianočné trhy, farmárske trhy, kultúrno-spoločenské a športové aktivity).

 

Je slušné, aby sa naša spoločnosť dokázala postarať aj o takéto deti, resp. mladých dospelých a počítala s tým, ešte kým sú v rokoch 16,17 a 18, že im treba vytvoriť bezpečné podmienky pre ďalší život. My to chceme. Vedie nás k tomu dlhodobý monitoring služieb pre takéto deti, mladých dospelých, ktorý nie je dostačujúci. S pravidla riešia problém takýchto ľudí až keď nemajú strechu nad hlavou, alebo skončia niekde na ulici v rukách asociálov a kriminálnikov. My zatiaľ nemáme možnosť poskytnúť takýmto ľuďom trvalý domov. Preto sme sa rozhodli o pomoc požiadať vás. My im chceme vytvoriť domov, nie zgrupiť na jednom mieste a nechať ich trčať a žiť v jednej izbe aj 6 ako tomu je v niektorých azylových domoch. Chceme aby u nás mali bezpečný prístav plný porozumenia a slušného žitia. Chceme ich podporovať v talentoch a prezentovať ich ako komunitu, ktorá má čo povedať celej spoločnosti svojou schopnosťou sebaprezentácie v talentoch ktoré majú a sebestačnosti či už jednotlivca, alebo rodiny. Dokážeme to ak budeme mať vhodný a dôstojný priestor na našu činnosť. 

 

 

Ćíslo účtu: SK80 7500 0000 0040 2289 6096 ČSOB

 

Kontaktné osoby:

 

Správa účtu: Milan Daniel 0907 274627

Odborný garant: Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD

Mail: minibodka@gmail.com

Dozor a dohľad: všetci darcovia (písomným informovaním a pravidelným prístupom k informáciám o účte, finančných prostriedkoch na ňom. Lehota: každý mesiac, štvrťrok, polrok, alebo jeden kalendárny rok, podľa dohody)

 

 

ĎAKUJEME

Jesenný ART tábor 31.10 – 2.11.2018

Tento typ tábora je určený predovšetkým tejto cieľovej skupine detí:

●  handicapované
●  týrané, zneužívané a zanedbávané (CAN a FAS)
●  po osobných traumách
●  žijúce v ústavných zariadeniach
●  žijúce v náhradnej osobnej, pestúnskej či profesionálnej starostlivosti
●  žijúce v adopciách, alebo v akejkoľvek inej starostlivosti
●  siroty, polosiroty a odlúčených súrodencov
●  deti žijúce v bežných rodinách (denná forma ateliérov)

Na deti okrem pracovných dielní čakajú aj aktivity:

Pobyt v prírode:

●  Pobyt v prírode v sedle bycikla

●  Pešia chôdza – krátke turistiky

●  Čistenie prírody s lesníkmi.

 

◆   Výtvarná dielňa:

TECHNIKY:

●  Výroba batikovaných tričiek

●  Maľovanie na tričká

●  Koláž, grafika

●  Modelovanie z hliny, moduritu

●  Kreslenie- portrét, zátišie

●  Maľovanie na sklo

●  Výroba textilných bábik, kašírovanie

●  Maľovanie akvarelom, anilinovými farbami

●  Výroba postavičiek zo slaného cesta

●  Maľovanie na kamene

●  Práca s krepovým papierom

◆   Tanečná dielňa: 

Lektor: Alžbeta Zemanová / terénna soc. Pracovníčka Mojmírovce / tance zapustené do príbehov zo skutočného sveta detí, hranie rolí, scénok / POVEDZ TO TANCOM / 

Lektor: Andrej Motýľ  / NsP – Topoľčany / balet, scénické a estetické tance

Lektor: Mário Horváth (súkromné konzervatórium Nitra) - tanec 

TECHNIKY:

●  Cigánske a tzv. španielske tance / prevažne práca z celým telom / fyzicky veľmi náročné, vsunuté tiež do scénok, ktoré deti budú na konci dňa hrať s využitím tela aj textu /
●  Hip Hop / jednoduché základy /
●  Balet, scénické tance, tiež vsunuté do scénok / fyzicky veľmi náročné /
●  Spoločenské tance: anglický a viedenský valčík, čača, salsa / jednoduché základy /
●  Iné tance podľa povahy a potreby

 

◆   Hudobno-spevácka dielňa:

Lektor: Milan Daniel a Mgr. Ivetka Danielová

●  osvojenie si základných hudobných prvkov zo všetkých oblastí štýlov a typov / ROZUMIEM SVOJEJ HUDBE.

●  práca s talentom, podchytenie, rozvíjanie a posunutie ďalej – mám na to byť dobrý, tak budem

●  hra na hudobný nástroj : gitara / základy, výučba akordov /
●  spev, hlas / práca z hlasom /
●  dejiny hudby a rozpoznávanie štýlov
●  výroba jednoduchých rytmických nástrojov

◆   Herecká dielňa:

Lektor: Andrej Motýľ, Michal Palka a  Milan Daniel

TECHNIKA: 

●  pantomíma
●  malé javiskové formy
●  hranie životných rolí

 

Deti vybavte materiálnym zabezpečením vhodným do podmienok Jarného tábora.

Pokiaľ nedisponujete takým materiálom (ošatenie, obuv) dajte nám včas vedieť.

Deti riadne poučte do akého typu tábora idú, aby sa nebáli nového prostredia.

Deti nahlasujte do tábora telefonicky, alebo mailom (viď záhlavie).

Všetky podmienky a pravidlá konzultujte telefonicky, alebo mailom.

III. ROČNÍK AKCIE: UŽITOČNÁ ZBIERKA CENTOV

Milí priatelia. Obraciame sa na vás s úspešnou akciou opäť aj v tomto roku. Zbierka centov vo vašom zariadení, vašej škole, inštitúcií na vami  zvolenom mieste kdekoľvek v SR aj v tomto roku pomôže zakúpiť v sieti obchodných domoch Lidl, Tesco, Coop Jednota a Kaufland potraviny a darčeky pre chudobnejšie rodiny s deťmi v meste Šaľa a v jeho okolí. Okrem toho sa otvorí IX . ročník Vianočného tábora pre opustené deti z celého Slovenska, pre ktoré je sladkosť v podobe koláča sviatkom. Aj týmto deťom touto zbierkou pomôžeme. Mnohí z vás už viete, že združenie miniBODKA sa práve deťom z tohto prostredia cez formu dobrovoľných aktivít, nezištne venuje počas celého roka: www.minibodka.bizref.sk. Okrem centov môžete do vašej školy, škôlky, firmy, inštitúcie, či iného zariadenia v ktorom zbierku organizujete doniesť aj tieto veci: hračku, knižku, trvácne potraviny, stravný lístok, alebo aj darček pre konkrétne dieťa. My vám zaručíme, že sa všetko dostane do rúk priamo deťom a nikomu inému. Po sviatkoch dostanete od nás a to každý z vás zapojených, fotografický a písomný materiál s poďakovaním.  Tešíme sa na spoluprácu s vami. Zo skúseností vieme, že spoločne je ľahšie a krajšie pomáhať deťom lokálne aj na celom území Slovenska.

 

Zbierka sa koná od 01.11 do 22.12.2016

 

Koľkým z vás zostávajú, alebo zavadzajú centy, ktoré necháte len tak kdekoľvek či už v obchodoch, alebo doma? Viacerí z nás to tak robíme. Radi by sme sa uchádzali o vašu priazeň s možnosťou využitia vašich centov v podobe dobra v prospech tých detí, ktorým každý cent pomôže. To nie sú slová, či presne cielené vety na srdce človeka. To je pravda. Tretí ročník je toho len dôkazom. Podarilo sa nám takto pomôcť počas troch rokov už 27 deťom. Stačí sa len pozrieť na vec z nášho uhla pohľadu a to tým, že keď sa nás zapojí čo najviac, dokážeme zozbierať viac centov, ktoré premeníme za potraviny.

 

Dobré vedieť:

• Zbierku môžete uskutočniť u vás a môže ju vyhlásiť ktokoľvek z vás. Zbierka môže byť aj celoročná pokiaľ vás to nebude obťažovať - zaťažovať.


• Po nahromadení materiálu si na váš podnet naše združenie príde neodkladne po veci, aby sa vám nehromadili a nespôsobovali zbytočný problém.


• Prosíme vás, aby ste si krabičku na zbierku centov zhotovili vy samy a tiež ak uznáte za vhodné zvolili tých zástupcov, ktorí budú počas zbierky aj na konci zbierky kontaktné osoby s nami a s vašimi žiakmi aj s vašimi zamestnancami. Práve oni budú tí, ktorí zrátajú centy a odovzdajú ich nášmu dobrovoľníkovi.


• Nie je to zbierka s nejasným cieľom. Má konkrétneho prijímateľa. Obdarovaní budú vedieť (všeobecne) od koho dar dostali a rovnako tak vy budete vedieť o obdarovaných (konkrétne). My nie sme a nikdy sme neboli zástancami obťažovania ľudí verejnými zbierkami na uliciach. Naše združenie nepatrí na ulicu a rovnako tak ani deti ktorým sa venujeme. My ich práve z tých ulíc dostávame preč a hlavne do fungujúceho systému v ktorom im robíme asistentov. Mnohí z nich vyštudovali práve na vašich školách s vašou podporou za ktorú sme vďační.


•  Šaľa a okolie. V priestoroch miniBODKA budú ,,tajné“ Vianočné dielne v ktorých budeme pripravovať darčeky pre deti zo Šale a to konkrétne: 8 súrodencov zo Šale, 6 detí zo sídliska Veča, 4 súrodenci zo Šale v chránenom bývaní v miniBODKE, 5 súrodencov Kráľová nad Váhom, 4 súrodenci Dlhá nad Váhom a 4 deti z Trnovca nad Váhom. PRÍĎTE MEDZI NÁS. Vianočné dielne začnú 22.12.2016 od 16.00 – do 22.00 hod. Ich súčasťou bude sólo koncert dobrovoľného riaditeľa združenia miniBODKA,  ktorý začne o 18.00 hodine. Medzi tým sa budú baliť darčeky, robiť výzdoba priestorov miniBODKY a stavať Betlehém. Vítať vás bude dobrá hudba a Vianočná kapustnica. Zo sebou si je nutné doniesť dobrú náladu. Budeme tu len My dobrovoľníci a Vy ktorí medzi nás nebojácne prídete. POZÝVAME VÁS.


•  Kontaktná osoba za nás: Michal Palka 0907274627, mail: minibodka@gmail.com. Ak by nefungovala dovtedy naša nová web stránka na doméne www.minibodka.sk je k dispozícií nová web stránka na doméne: www.minibodka.bizref.sk.
 

•  Zamyslenie dobrovoľného riaditeľa na záver:

Existujú dva dôvody prečo neveríme ľuďom

Prvý – nepoznáme ich a Druhý – poznáme ich

Existujú dva dôvody prečo veriť ľuďom

Prvý – spoznáme ich a Druhý – zostávame priateľmi

 

Za každých okolností si uvedomujem/e, že pokiaľ ľudia majú objektívnu príčinu, čerpanú z vlastných skúseností veriť bodu A, vždy verím/e, že môžu získať aj objektívnu skúsenosť veriť bodu B a v tejto dôvere zotrvať. O to sa snažím/e poctivou prácou v našej oblasti.

S pozdravom Milan Daniel a dobrovoľníci z miniBODKY.   V Šali dňa: 25.10.2016

XI. ročník Vianočného tábora v termíne 20.12.2019 - 07.01.2020 otvoríme pre 35 detí

Tábor je určený predovšetkým tejto cieľovej skupine detí:

● handicapované
● týrané, zneužívané a zanedbávané (CAN a FAS)
● po osobných traumách
● žijúce v ústavných zariadeniach
● žijúce v náhradnej osobnej, pestúnskej či profesionálnej starostlivosti
● žijúce v adopciách, alebo v akejkoľvek inej starostlivosti
● siroty, polosiroty a deti odlúčené od súrodencov
● deti žijúce v bežných rodinách (forma denných ateliérov)
● náhle odobraté detí, alebo deti ktoré z dôvodov ohrozenia svojho života ušli od rodičov
● akékoľvek deti ktoré potrebujú našu pomoc

Odborný dozor a konzultant: Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD., PhDr. Dušan Sklenka, Mgr. Ivetka Danielová, Ing. Marika Korčušková

Na deti okrem pracovných dielní čakajú aj aktivity v prírode na snehu, alebo aj bez snehu. Pešia chôdza – krátke turistiky, návštevy rôznych miest a obcí ktoré oslavujú Vianočné sviatky tradičným spôsobom. V našom centre miniBODKY privítame aj vzácnych hostí ktorí nám priblížia Vianoce z iných krajín.

 

◆  VIANOČNÉ DIELNE

Vianočná výtvarná a gastronomická dieľňa:

●   Výroba batikovaných tričiek

●   Maľovanie na tričká

●   Koláž, grafika, papier

●   Modelovanie z hliny, moduritu

●   Kreslenie- portrét, zátišie

●   Maľovanie na sklo

●   Výroba textilných bábik, kašírovanie

●   Maľovanie akvarelom, anilinovými farbami

●   Výroba postavičiek zo slaného cesta

●   Maľovanie na kamene

●   Práca s krepovým papieromVýroba slaného a sladkého cesta - koláčikov

●   Výroba perníkov a medovníkov

●   Varenie, pečenie, kuchárčenie

●   Výroba Vianočných ozdôb

 

 ◆  Tanečná dielňa: 

Lektor: Alžbeta Zemanová / terénna soc. Pracovníčka Mojmírovce / tance zapustené do príbehov zo skutočného sveta detí, hranie rolí, scénok / POVEDZ TO TANCOM / 

Lektor: Andrej Motýľ  / NsP – Topoľčany / balet, scénické a estetické tance

Lektor: Mário Horváth (súkromné konzervatórium Nitra) - tanec 

◆  TECHNIKY:

Cigánske a tzv. španielske tance / prevažne práca z celým telom / fyzicky veľmi náročné, vsunuté tiež do scénok, ktoré deti budú na konci dňa hrať s využitím tela aj textu /
Hip Hop / jednoduché základy /
Balet, scénické tance, tiež vsunuté do scénok / fyzicky veľmi náročné /
Spoločenské tance: anglický a viedenský valčík, čača, salsa / jednoduché základy /
Iné tance podľa povahy a potreby

 

◆  Hudobno-spevácka dielňa:

Lektor: Milan Daniel a Mgr. Ivetka Danielová

●  osvojenie si základných hudobných prvkov zo všetkých oblastí štýlov a typov / ROZUMIEM SVOJEJ HUDBE.

●  práca s talentom, podchytenie, rozvíjanie a posunutie ďalej – mám na to byť dobrý, tak budem

●  hra na hudobný nástroj : gitara /základy, výučba akordov/
●  spev, hlas /práca z hlasom/
●  dejiny hudby a rozpoznávanie štýlov
●  výroba jednoduchých rytmických nástrojov
●  táborová Vianočná hymna

 

◆   ROZPRÁVKY SPOD VANKÚŠA (rozprávková dieľňa).

Lektor: M. Daniel, M. Nováková, B. Slatincová, Mgr. I. Danielová

čítanie kníh v obrovskej knižnici s tisíckou kníh
hranie rozprávok
hľadanie pokladov, oživenie mýtov a bájok

 

Deti vybavte materiálnym zabezpečením vhodným do podmienok Jarného tábora.

Pokiaľ nedisponujete takým materiálom (ošatenie, obuv) dajte nám včas vedieť.

Deti riadne poučte do akého typu tábora idú, aby sa nebáli nového prostredia.

Deti nahlasujte do tábora telefonicky, alebo mailom (viď záhlavie).

Všetky podmienky a pravidlá konzultujte telefonicky, alebo mailom.

 

◆   Nutné veci do  tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

V prípade potreby volať 0907 274 627, alebo písať: minibodka@gmail.com

Základné informácie o letnom tábore

13 ročník detských, nekomerčných táborov otvoria motorkári z celého Slovenska. Všetci ktorí máte dvojkolesové tátoše ste u nás vítaní. Viac o tejto  akcii v menu: Naša činnosť - pripravované akcie.

 

DETSKÉ, RODINNÉ, LETNÉ TÁBORY SÚRODENCOV a singl detí: 

13 ročník rodinných, letných táborov 2019 pre deti z detských domovov, krízových stredísk, náhradných rodín a deti, ktoré vplyvom tragických udalostí prišli o jedného, alebo oboch rodičov sa bude niesť v znamení zážitkových programov. Miesto tábora: Nitrianska 2, Šaľa. Uzavretý areál z dôvodu zabezpečenia plnej ochrany detí. V prípade len dohodnutých návštev volať 0907274627

1. Termíny: 
◆ 
01 - 17.07.2019
◆  15 - 28.07.2019
◆  29.7 - 11.08.2019
◆  12 - 25.08.2019

 

A. Deti môžete nahlásiť aj na viac ako predpísaných 14 dní.
B. Deň nástupu detí do tábora a odchodu detí do tábora sa počítajú ako celé dni. Preto treba deti doniesť v deň nástupu max do 10.00 a v deň odchodu si prísť po deti max do 21.00 hod.
C. Termíny môžete predĺžiť aj po 25.8 až do 1.9.2019, ale len v prípade veľkej skupiny súrodencov,a lebo detí.

D. Ak sú deti na programe, často sa nám stáva, že zabudneme, že v tento deň odchádzajú. Prosíme vás volajte ak chcete prísť na konkrétny čas pre dieťa, deti. Volajte dopredu ráno, alebo deň pred tým. Skladba nášho programu je tak silná a veľká, že nemyslíme na deň ktorý je odchodový. Je to dobré aj pre psychiku dieťaťa, aby nebolo smutné. Preto frčíme na programe až do konca.

E. 1.Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa. Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou a terapeutickou formou. Sme rodinný typ. 

2. Doprava do tábora samostatne. 

3. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

4. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak. Sme otvorený 24 hodín denne celé dva mesiace so stálou službou pre deti, ktoré súrne potrebujú nevyhnutnú pomoc ( sú týrané, zneužívané, zanedbávané, rodičia sa nevedia z rôznych závažných príčin postarať o dieťa/deti, alebo sú iným spôsobom bezprostredne ohrozené na živote). Tábor je najkrajšia forma pomoci v ich najťažších chvíľach, ktoré žiaľ nedobrovoľne prežívajú.

5. Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené na živote a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

6. Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

7. Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky na: 0907274627


 

2. Tábory sú rodinné a nekomerčného charakteru. Sme otvorený 24 hodín denne celé dva mesiace so stálou službou pre deti, ktoré súrne potrebujú nevyhnutnú pomoc ( sú týrané, zneužívané, zanedbávané, rodičia sa nevedia z rôznych závažných príčin postarať o dieťa/deti, alebo sú iným spôsobom bezprostredne ohrozené na živote). Tábor je najkrajšia forma pomoci v ich najťažších chvíľach, ktoré žiaľ nedobrovoľne prežívajú. 

 

3. Základné informácie o programe: celodenný program, ubytovanie v pevnom aj v stanovom type, 6 až 7 x denne strava, pitný režim neobmedzený, zdravotný a pedagogický dozor, animátori, 2x výlet + vstupné, osobné odmeny, hrový a výučbový materiál. Systematická, celodenná, liečebno-terapeutická práca formou zážitkou a hier s deťmi s hydro, kanis a hypo terapiou. Chýbať nebudú také vychytávky terapii, akými sú: hudba, pohyb, voda. Navštívime aj ZOO v Bratislave, Bojnice a farmy s koníkmi v okolí Šale.  

Program pozostáva z každodenných ateliérov, ľudová tvorba, ručné práce s materiálom, kanis, hypo a muziko terapia, súťaže a hry v prírode, táboráky, hranie na hudobných nástrojoch, výučba, diskotéky, základy - výučba na PC a AJ, pomoc prírode, turistika, športy, nočné hry v teréne, tanečné a spevácke súťaže - večerné gala programy, indiánske a rozprávkové dni, deň prežitia v prírode, cykloturistika, špecializované programy pre súrodenecké skupiny, prírodný bazén, stany, turistika, spoločné programy s miestnymi obyvateľmi a pozvanými hosťami a všeličo ešte čo sa dá v lete robiť. 

 

4. Interaktívny dvor

Cieľom je aby sa deti v tábore zapojili do rôznych štruktúr tábora a toho, čo náš typ táborov aj priamo ponúka: 

1. Enviromentálne práce / životné prostredie. Vypestovať u detí pozitívny vzťah k zeleni hravou, zážitkovou formou. Enviromentálne aktivity zamerané na ochranu životného prostredia.
2. Zapojiť deti do výsadby ovocných stromov, okrasných drevín, stromov a kríkov, kvetín a samozrejme zeleniny v spolupráci s miestnymi združeniami a spolkami.
3. Dopestovať si v našej záhrade zeleninu.
4. Získať vzťah ku zvieratkám a starostlivosť o nich.
5. Dni remesla a služieb. Vedieť sa správne rozhodnúť pre výber povolania. K tomu nám slúžia rôzne pracovné a vzdelávacie dni.

6. Varenie, pečenie a sebaobslužné činnosti.

 

 5.Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665 a a Milan Daniel 0907274627

Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

 

6. Nutné veci/oblečenie do letného tábora:

Deťom dajte len staršie veci. Nie NOVÉ !!! Deti si nevedia zapamätať svoje veci a často sa stáva, že si aj medzi sebou zamieňajú. My deťom veci neustrážime práve preto, že sa k nim nehlásia (aj keď im každý deň veci pripomíname, ukazujeme).  Prípadne im veci označte fixov a máme tak možnosť bezpečne a na istotu nájsť majiteľov vecí. 

1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo.

 

7. Čo si dieťa nemá brať do tábora - DODRŽUJTE TO !!!

Deti z 12 životov, alebo deti ktoré k nám donesú úrady na dočasku takéto veci nemajú. No deti z detských domovov áno. Počítač, mobil, tablet, elektronické hry, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie, obuv, retiazky). A to ani vtedy, pokiaľ sa s vami dohodne, že na vlastnú zodpovednosť. Jednoducho nič z menovaného. Ak zistíme, že dieťa má niečo z tohto, bude okamžite poslané späť do detského domova. Našou úlohou je deťom pomôcť cez pripravený program a nie s nimi zápasiť o telefóny a ich nezáujem s tým spojený. Mp3 mať môžu.

 

8. ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychickom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby. V roku 2018 sa nám po prvý krát na tábore stalo, že dieťa malo okamžitú alergickú reakciu na uštipnutie nejakým hmyzom. Nemali sme informácie o hmyze, ale ani o tom, že by dieťa bolo alergické. Neprejavil sa žiaden opuch, ani nič tomu podobné. Skôr svrbenie a hnisanie rozškriabaných rán, až potom opuch. Ich rozšírenie po tele bolo tak rýchle, že nás to zaskočilo. Takmer zo dňa na deň pribúdali vo veľkom množstve. Ošetrovali sme ich ako nám bolo povedané. Nič nezaberalo. Stanovisko lekára bolo, že muselo ísť o druh hmyzu (pravdepodobne pavúka) ktorý nevedia presne určiť. Pavúk mohol prejsť cez rastlinu jedovatú, alebo len malé uhryznutie stačí ako reaktívnosť. Liečba dieťaťa bola na hospitalizáciu. Nebolo v ohrození života, avšak rýchlosť rozšírenia hnisavých, malých rán bola obrovská. Tomuto nevieme a ani nemôžeme predchádzať. Klíma aj prostredie v ktorom žijeme sa za posledných 10 rokov veľmi zmenili. Máme tu takmer tropické počasia. Deti majú rôzne reakcie a nemusia byť na toto rezistentné. Prosím vás, buďme aj v tomto smere tolerantní. Stalo sa nám totiž, že sme dostali neadekvátne agresívnu, hubovú polievku od náhradných rodičov jedného z detí, ktorému sa toto prihodilo.  

 

 

8. Pre deti, ktoré postihli veľmi ťažké životné, osobné, rodinné katastrofy je pripravený špeciálny program 12 ŽIVOTOV (viac o tomto programe v menu). Môžeme bezpečne sľúbiť, že cez tento program dokážeme pomôcť mnohým deťom vyrovnať sa s traumami. Aj preto je tento náš autorský program stále jeden z najlepších, aký sme kedy využívali a robili v prospech uzdravenia detí.

Lektori, animátori, asistenti, radcovia, priatelia, odborný tím: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka, Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD.

 

9. Hygiena a dostupnosť hygienického vybavenia.

Náš areál disponuje 6 WC plne splachovacími a 2 sprchami. Do troch dní, nefunguje ani jedno z nich, nakoľko deti do WC hádžu rôzne predmety a mimo iného aj oblečenia. Každý rok nás vyčistenie stojí nemalé prostriedky, pretože predmety upchajú celú odpadovú časť. Príde stroj s kamerou a ten to odhaľuje. Rozhodli sme sa v lete využívať aj latríny ktoré sú plne zdravotne nezávadné každý deň kontrolované. Ich súčasťou je klasická WC doska a samozrejme ošetrovanie neagresívnymi chemikáliami, tzv baktériami. V roku 2019 nám pribudnú aj mobilné WC.  Sprchy upchávajú rôznymi predmetmi od sponiek, vlasov až po intímky. Nemôžeme stáť nad staršími deťmi a dozerať na nich čo robia na WC a v sprche. Dozeráme len na to, aby si hygienu robili. Rovnako tak to platí o ich schopnostiach dodržiavať osobnú hygienu. Preto sa snažíme byť veľmi tolerantní a vymýšľame niekoľko spôsobov ako deti viesť a naučiť ich osvojiť si základné hygienické návyky. Vieme, že to mali ťažké v podmienkach v ktorých boli pred tým.  Sprchy aj Wc majú k dispozícií 24 hodín denne.  

 

10. Kuchyňa.

Keďže areál je bývalá reštaurácia, sme výborne vybavení. Dostupnosť potravín je vždy čerstvá. K tomu nám pomáha tesco, kaufland a náš hlavný sponzor LIDL. Okrem nich nám nadstavbu dopĺňajú naši priatelia, darcovia, známy. Počet detí nám často kolíše preto, lebo všetky potrebujú pomoc a my nerobíme výnimky. Preto je pomoc z vonka veľmi dôležitá.  V kuchyni majú možnosť systémom skúšať a učiť sa, pôsobiť aj deti. Majú služby, robia nákupy a sú pomocníkmi kuchárom. Stravu nemáme striktne danú na R/D/O/O/V. Máme ju podľa potreby často aj viac ako 8x denne. Sme totiž za to, že strava je pre deti veľmi dôležitá a pokiaľ nám to prostriedky a darcovia umožnia, deťom doprajeme k základnej stravnej jednotke aj nadstavbu a to v podobe veľa ovocia, zeleniny, zeleninových a ovocných šalátov, pečenia a varenia takých pochutín, ktoré deťom urobia radosť ak sú navyše. 

 

 

 

 

NAŠA ČINNOSŤ

Ponuka spolupráce pre samosprávy, komunitné a sociálne centrá

Dovolujeme si vás osloviť s úmyslom ponúknuť vám spoluprácu v zmysle darovania materiálnej pomoci pre občanov v núdzi, pokiaľ takýchto občanov vo vašom pôsobisku máte a potrebovali by z objektívnych príčin takúto pomoc. Veci rôzneho charakteru (obuv, hračky, vybavenie do kuchýň, elektronika a šatstvo) netriedime, keďže na to nemáme vyčlenených pracovníkov.  Veci sú vo vreciach a môžeme garantovať len to, že nie sú v takom stave, aby sa nedali používať. Z 80% sú v stave výbornom, pretože ich máme od overených ľudí.  Radi by sme touto podanou rukou, pomohli vašej náročnej práci aj takouto troškou, keďže vieme, že to nie je jednoduché riešiť problémy a obzvlášť tie z chudobnými občanmi. To či ide o neprispôsobivých  a či práve oni potrebujú takúto pomoc necháme na vás. My by sme boli radi ak by sa pomoc dostala tým, ktorí ju skutočne potrebujú. To môžeme zabezpečiť jedine cez vás. Preto nám dovoľte ponúknuť vám takúto spoluprácu a ozrejmiť jej stručné pravidlá a podmienky rozpísané v bodoch.

 

1.  Stačí nám  na mail: minibodka@gmail.com napísať akú pomoc potrebujete, prečo a pre koľko občanov (rozpísať ak sa dá a koľko je v tom detí v prvom rade). 0907274627 Milan Daniel

 

2.  Dohodnúť sa na prevzatí vecí u nás (tiež hneď v tom prvom maili, môžete uviesť možný dátum vášho príchodu). Buď vám ho potvrdíme, alebo vás posunieme. Prísť si po veci musíte samy (najlepšie veľkým autom, čo vždy potvrdíme v maili, aké množstvo vecí pre vás máme). Tak budete mať istotu, že nepôjde veľké auto nadarmo, ale že vezme všetko čo potrebujete, alebo bude v našom sklade.

 

3. So sebou vytlačenú žiadosť s pečiatkou obce, alebo komunitného centra.

 

4. Pokiaľ veci úspešne prerozdelíte, prosíme vás o spätnú väzbu, ako a či to pomohlo vašim občanom. Stručne nám poslať poštou tieto informácie, opäť s podpisom a s pečiatkou zodp. pracovníka.

 

5. Dobrá rada nad zlato: veci by ste nikdy nemali nikomu dávať zadarmo, ale napríklad za protislužbu, alebo ich nechať pracovníkom roztriediť a urobiť si vlastnú burzu s najvyššou hodnotou neprevyšujúcou 2 eurá (čiže 80% vecí môže stáť napr. od 10 centov a viac a 20% môže stáť do 2 eur). Verte, že je toto neoceniteľná rada. Zo získaných peňazí z burzy, môžete pokryť napr. talentované a snažiace sa deti v škole, resp. reprezentujúce vašu obec, kúpou potrebných vecí pre tieto deti, alebo ich vzdelávanie. Spôsob akým rozdelíte veci je plne vo vašej kompetencii. My potrebujeme nutne len spätnú väzbu, pretože je to pre nás a naše poslanie dôležité.

 

6. Za jeden rok vám môžeme pomôcť takto jeden, alebo najviac dva krát (závislé od materiálu na sklade) a došlých žiadostí. Budeme vždy uprednostňovať obce, ktorým sme ešte nepomohli.

 

Verím, že môžeme byť pre vás užitoční a možno to bude obojstranná spolupráca na dlhodobo. To by sme si priali. Naše motto: Je potrebné zabezpečiť ľuďom prístup k dobrám, aby raz oni mohli byť prospešní a činní pre seba, svoju rodinu, domáce a pracovné  okolie. To či budú je na nich.

 

Naša skúsenosť: kolegyňa robila už niekoľko krát burzy vecí systémom, že dávala určité množstvo vecí zadarmo. Dočkala sa len toho, že si to nikto nevážil. Rozhodla sa asi už na 6 burze, že veci nebudú zadarmo a to ani len ponožka, ale za minimálnu sumu určite. Čakala na prestávke vonku, keď zorganizovala už 7 burzu, kde sa platilo. Vyšla matka s deťmi z burzy a deti sa matky opýtali toto: mami a toto môžeme aj zničiť, však to máme zadarmo ako sme mali minule. Mamu to tak vytočilo, že svojmu chlapcovi hneď dala poza uši (až to pľasklo) so slovami: nie, nič sme nedostali zadarmo. Aj keď som veci kúpila za pár centov, ale som ti ich kúpila. A dostal pre istotu ešte jednu.

 

Ak potrebujete iné veci, skonzultujte to s nami: 0907274627. Niekedy sa stane, že máme aj tento materiál: chladničky, práčky, tv, stolíky, skrine, lustre, koberce, riady, postelné prádlo, postelnú bielizeň, postele, kočíky, kreslá, sedačky atď. Spýtajte sa na to čo potrebujete vy, alebo niekto iný!

 

▪ Posielanie balíkom, cez poštu.

▪ Nad 10 kg automaticky kuriérom!

▪ miniBODKA o.z. sa zaväzuje že balík nebude obsahovať také obnosené šatstvo, ktoré by bolo závažne poškodené, staré, zatuchnuté, nenositeľné a ktoré nie je v súlade s morálnym a etickým princípom, alebo s dôstojnosťou človeka.

▪ miniBODKA dohovorené veci dodá v objednanom množstve. Pokiaľ niečo nemáme, budete o tom  v predstihu informovaní telefonicky, mailom, správou. Poštovné aj dobierku hradí prijímateľ.

▪ PLATBA poštovného je určená podľa platného cenníka pošty a platí si to prijímateľ .

▪ Poslanie balíka kuriérom je automaticky nad 10 kg. Všeobecne záväzný predpis pošty. Všetky balíky s oblečením, majú z 90% viac ako 10 kg. Treba s tým počítať. Balík obsahuje veľké množstvo kvalitných vecí. Tomu zodpovedá jeho váha.

 

Pracovníci samospráv, úradov a zariadení. Nevyhovujú vám pravidlá a podmienky? Máte na to objektívne dôvody? Chceli by ste pozmeniť, navrhnúť inú možnosť spolupráce, ktorá by vám viac vyhovovala z vašej praxe?! Zavolajte, mailujte, píšte!

VIETE NÁM POMÔCŤ

Pomôcť nám môžete DAROVANÍM 2%, ktoré vždy používame na detské tábory, konkrétne na potraviny, sladkosti, hračky a lieky. Počas roka ich tiež využívame na školské pomôcky, podporu športovo a kultúrne nadaných detí (zakúpime športový materiál, obuv, lopty, alebo tanečné úbory, hudobné nástroje a pod.).

 

Pomoc počas roka:

Finančné príspevky: podpora jednotlivých činností a aktivít (viď menu), podpora konkrétnych detí, konkrétnej práce dobrovoľníkov v teréne. Registrované číslo účtu:

IBAN: SK4102 000 0000 0230 200 4858 SWIFT: SUBASKBX

 

Potravinový materiál: maslo, múka, olej, masť, cestoviny všetkých druhov, ovocie, zelenina, sladkosti, trvácne potraviny všetkých druhov, zaváraniny, mäsové výrobky, hydina, vajcia a pod.

 

Osobný materiál pre novorodencov a deti: obuv, oblečenie, kočíky, plienky, hračky, potraviny, vitamíny atď.

 

Osobný materiál pre mládež: obuv do veľkosti 44, mikiny, tričká a nohavice M, S, L a XL. Ponožky a spodné prádlo.

 

Osobný materiál pre dospelých mužov a ženy: obuv všetkých veľkostí

 

Hygienický materiál: mydlá, pracie prášky, šampóny, dezinfekčné a čistiace prostriedky, kozmetický a drogistický materiál, osobný hygienický a toaletný materiál, toaletný papier, hygienické vreckovky, servítky, prostriedky na umývanie podláh a riadov, náplne do wc atď.

 

Výčbový, kresliaci a výtvarný materiál na detské tábory a akcie denného centra: výkresy, farbičky, farby, fixky obyčajné aj na textil, krepový papier, stužky, lepidlá, nožnice, jednofarebné látky, textílie..

 

Nutne tiež potrebujeme lieky a zdravotnícky materiál:  Detský paralen 10 krabičiek, ibuprofen 200 a 400 z každého 10 krabičiek. 7 ks teplomerov, dezinfekčné roztoky (ajatín, alebo iný na čistenie rán), obväzový materiál, vitamín c 200, alebo 500 mg, 25 krabičiek s príchuťou, octanovú masť, alebo veral gel z každého po 5 kusov, kvapky do nosa a uška detské pre 2 až 5 ročné deti a aj staršie deti z každého po 5 ks. Sprej do hrdla 10 ks.

 

Žiadosťou, prosbou o pomoc a tiež jej prijatím od vás, dávame najavo, že chápeme vážnosť situácie. Priznávame tým, že nie sme tak silní, aby sme mohli poskytnúť pomoc len z vlastných zdrojov a že vec nezvládneme len vlastnými silami. Dobrovoľníctvo je naše vlastné, osobné rozhodnutie pomáhať. Je to Dar našej osoby, nášho angažovania sa a dar našej práce. Veríme dobrovoľníctvu, ako nezištnosti poslania. Veríme nášmu úsudku aj našej disciplíne v tomto poslaní. Veríme, že s vašou pomocou, môžeme napĺňať poslanie a ciele efektívnejšie, rýchlejšie s okamžitou reakciou dostať pomoc k prijímateľovi.

Dôležité informácie

Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665, Alžbeta Zemanová: 0949623952, Kristína Horváthová: 0940554244 a Milan Daniel: 0907274627

Deti k telefónom nedávame prvý týždeň. Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

 

Deti musia byť zbalené samostatne. Nie spolu v jednej taške dve a viac detí, ale jedno v jednej taške.

 

1. Nutné veci do tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

2. Čo si dieťa nemá brať do tábora:

Počítač, ostré predmety, mobil, tablet, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie), obuv, alkohol, drogy, lieky a pod.

 

3. ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychyckom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby.

 

4. Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa.

Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou formou a terapeutickou. Pracujeme  odborne o.i. aj laicky, ale hlavne v záujme dieťaťa.

 

5. Doprava do tábora samostatne. Pokiaľ ide o veľký počet detí môžeme dopravu zabezpečiť minibusmi.

 

6. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

 

7. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky.

 

Zodpovedné osoby: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka,

Jarný ART tábor ( termíny závislé od prázdnin podľa krajov )

Termíny:

◆ 16.02.2019 - 24.02.2019 Jarné prázdniny Košický kraj, Prešovský kraj o 28 dní

◆ 23.02.2019 - 03.03.2019 Jarné prázdniny Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj o 35 dní

◆ 02.03.2019 - 10.03.2019 Jarné prázdniny Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj o 42 dní

Tento typ tábora je určený predovšetkým tejto cieľovej skupine detí:

handicapované
týrané, zneužívané a zanedbávané (CAN a FAS)
po osobných traumách
žijúce v ústavných zariadeniach
žijúce v náhradnej osobnej, pestúnskej či profesionálnej starostlivosti
žijúce v adopciách, alebo v akejkoľvek inej starostlivosti
siroty, polosiroty a deti odlúčené od súrodencov
deti žijúce v bežných rodinách (forma denných ateliérov)

 

Odborný dozor a konzultant: Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD.

                                                        PhDr. Dušan Sklenka

                                                          Mgr. Ivetka Danielová

                                                          Ing. Marika Korčušková

 

Na deti okrem pracovných dielní čakajú aj aktivity:

 

Pobyt v prírode v sedle bycikla:

 Pešia chôdza – krátke turistiky
 Čistenie prírody s lesníkmi.  

 

Výtvarná dielňa:

TECHNIKY:

1. Výroba batikovaných tričiek

2. Maľovanie na tričká

3. Koláž, grafika

4. Modelovanie z hliny, moduritu

5. Kreslenie- portrét, zátišie

6. Maľovanie na sklo

7. Výroba textilných bábik, kašírovanie

8. Maľovanie akvarelom, anilinovými farbami

9. Výroba postavičiek zo slaného cesta

10. Maľovanie na kamene

11. Práca s krepovým papierom

 

Tanečná dielňa: 

Lektor: Alžbeta Zemanová / terénna soc. Pracovníčka Mojmírovce / tance zapustené do príbehov zo skutočného sveta detí, hranie rolí, scénok / POVEDZ TO TANCOM / 

Lektor: Andrej Motýľ  / NsP – Topoľčany / balet, scénické a estetické tance

Lektor: Mário Horváth (súkromné konzervatórium Nitra) - tanec 

TECHNIKY:

Cigánske a tzv. španielske tance / prevažne práca z celým telom / fyzicky veľmi náročné, vsunuté tiež do scénok, ktoré deti budú na konci dňa hrať s využitím tela aj textu /
Hip Hop / jednoduché základy /
Balet, scénické tance, tiež vsunuté do scénok / fyzicky veľmi náročné /
Spoločenské tance: anglický a viedenský valčík, čača, salsa / jednoduché základy /
Iné tance podľa povahy a potreby

 

Hudobno-spevácka dielňa:

Lektor: Milan Daniel a Mgr. Ivetka Danielová

osvojenie si základných hudobných prvkov zo všetkých oblastí štýlov a typov / ROZUMIEM SVOJEJ HUDBE.

práca s talentom, podchytenie, rozvíjanie a posunutie ďalej – mám na to byť dobrý, tak budem

hra na hudobný nástroj : gitara / základy, výučba akordov /
spev, hlas, / práca z hlasom /
dejiny hudby a rozpoznávanie štýlov
výroba jednoduchých rytmických nástrojov

 

ROZPRÁVKY SPOD VANKÚŠA (rozprávková dieľňa).

Lektor: M. Daniel, M. Nováková, B. Slatincová, Mgr. I. Danielová

čítanie kníh v obrovskej knižnici s tisíckou kníh
hranie rozprávok
hľadanie pokladov, oživenie mýtov a bájok

 

Deti vybavte materiálnym zabezpečením vhodným do podmienok Jarného tábora.

Pokiaľ nedisponujete takým materiálom (ošatenie, obuv) dajte nám včas vedieť.

Deti riadne poučte do akého typu tábora idú, aby sa nebáli nového prostredia.

Deti nahlasujte do tábora telefonicky, alebo mailom (viď záhlavie).

Všetky podmienky a pravidlá konzultujte telefonicky, alebo mailom.

 

Nutné veci do  tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

V prípade potreby volať 0907 274 627, alebo písať: minibodka@gmail.com


 

Dôležité informácie

Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665, Alžbeta Zemanová: 0949623952, Kristína Horváthová: 0940554244 a Milan Daniel: 0907274627

Deti k telefónom nedávame prvý týždeň. Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

 

Deti musia byť zbalené samostatne. Nie spolu v jednej taške dve a viac detí, ale jedno v jednej taške.

 

1. Nutné veci do tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

2. Čo si dieťa nemá brať do tábora:

Počítač, ostré predmety, mobil, tablet, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie), obuv, alkohol, drogy, lieky a pod.

 

3. ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychyckom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby.

 

4. Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa.

Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou formou a terapeutickou. Pracujeme  odborne o.i. aj laicky, ale hlavne v záujme dieťaťa.

 

5. Doprava do tábora samostatne. Pokiaľ ide o veľký počet detí môžeme dopravu zabezpečiť minibusmi.

 

6. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

 

7. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky.

 

Zodpovedné osoby: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka,

Dôležité informácie

Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665, Alžbeta Zemanová: 0949623952, Kristína Horváthová: 0940554244 a Milan Daniel: 0907274627

Deti k telefónom nedávame prvý týždeň. Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

 

Deti musia byť zbalené samostatne. Nie spolu v jednej taške dve a viac detí, ale jedno v jednej taške.

 

1. Nutné veci do tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

2. Čo si dieťa nemá brať do tábora:

Počítač, ostré predmety, mobil, tablet, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie), obuv, alkohol, drogy, lieky a pod.

 

3. ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychyckom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby.

 

4. Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa.

Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou formou a terapeutickou. Pracujeme  odborne o.i. aj laicky, ale hlavne v záujme dieťaťa.

 

5. Doprava do tábora samostatne. Pokiaľ ide o veľký počet detí môžeme dopravu zabezpečiť minibusmi.

 

6. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

 

7. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky.

 

Zodpovedné osoby: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka,

ĎAKUJEME za spoluprácu

Hlavní partner:  Spoločnosti LIDL v.o.s /darca trvácnych potravín do detských táborov Jar/Leto/Jeseň/Zima.

 

REFERENCIE

bizref.sk Šaľa

Mestskej polícii v Šali

Mesto Šaľa

RTVS Bratislava

EXOHOSTING

Estránky cz

PEIKO Šaľa

Klub dôchodcov Šaľa

Misia Mladých Trvrdošín

Spojená stredná odborná škola Nivy Šaľa

Stredná odborná škola obchodu a služieb Kodálya Galanta

Súkromné konzervatórium V. Krčméryho Nitra

Diavdlo Materinky Šaľa

Min. obrany SR

 

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU a PODPORU:

Mgr. Mirka a Ing. Tibor M.

Mgr. Zuka G.

Mgr. J. Pročko

Ing. C. Csandal

Mgr. Z. Popelková

Ing. T. Štolcová

Mgr. I. Danielová

Mgr. K. Mašľejová a Mgr. Ľ. Mašlej

Ing. T. Kuča

Mgr. M. Valich

MUDr. T. Karol

MUDr. M. Czelláriková a sir. MUDr. A. Czellárik

MUDr. Vašková

MUDr. Juríková

MUDr. Payerová

RNDr. Kolár J.

Mgr. M. Kollár

T. Bartoš

J. Kováč

R. Tóth      

M. Jarošiová

I. Boledovičová

Š. Gondor a R. Gondorová

R. Tolgesi

Jarka a Robert Jakubeczoví

 

Ďakujeme za dlhodobú spoluprácu:

Profesionálnym rodičom a rodinám z celej SR

Detskému domovu Košická Nová Ves

Krízovému stredisku Lúčenec a detskému domovu Fiľakovo

Starostom obcí z východného slovenska

Detskej fakultnej nemocnici Kramáre

 

ĎAKUJEME: Členom, čestným členom a konzultantom:

 Mgr. Alenka Mičianová a Peťko Mičian Zvolen

Mgr. Lucia Bednárová Bytča

Mgr. Ivetka Danielová Piešťany

Andrej Motýľ Topoľčany

Miroslav Horváth Banská Bystrica

Tomáš Horváth Zvolen

Bc. Barborka Slatincová Zvolen

Monika Nováková Bernolákovo

prof. Doc. Daniela Giertlová Phd. Dolný Kubín

PhDr. Dušan Sklenka Opraem Lukavec, Česká republika

Mgr. Michal Križák vojenský duchovný Žilina /útvar špec. nasadenia/

Diavdlo Materinky Šaľa p. Alenka Demková

Michal Palka Šaľa/Veča

Danka a Miroslav Bandryoví Mojmírovce

Alžbeta Zemanová Mojmírovce

Marian Surovič Lozorno

Mgr. Stanislav Markulík Smižany

Zuzana Tóthová Košice

Ing. Marika Korčušková Bratislava

Mgr. Václav Pápež Liptovský Peter

 

 

 

 

MINIBODKA V MÉDIÁCH

NÁHRADNÍ RODIČIA

NÁHRADNÍ RODIČIA (pestúni, adoptívni, osvojitelia, profesionálni a my všetci).

25 rokov skúseností nás presvedčilo, že je potrebné byť nápomocní systému aj tým, ktorý v ňom pracujú. Je veľmi dôležité vedieť, že existuje možnosť, ktorú môžete v prípade potreby využiť u niekoho, kto má v danej oblasti prax a rozumie sa tomu. Ak využijete naše služby, budete mať vždy výbornú kvalitu s pridanou hodnotou a istotu, že ste vy aj vaše deti v dobrých rukách. 

 

SLUŽBY PRE VÁS:1. Majáčik pre pestúnskych, adoptívnych, profesionálnych a náhradných rodičov.

Zorganizujeme pre vás stretávania na ktorých sa môžete odreagovať. Pripravíme pre vás fantastický program. Okrem programu môžeme vo forme besied debatovať o problémoch ktorým čelíme deň čo deň pri našej práci. Z besied urobíme výstup, ktorý môžeme posunúť kompetentným. Chcete svoju prácu vykonávať v dôstojnom pracovnom prostredí? Tak sa nebojte spojiť pre správnu vec a využiť aj túto možnosť. Ak sa zorganizujeme, tak sa pracovný názov našich stretávaní bude volať KOMPAS. 


2. Kormidlo a bezpečný prístav pre vaše deti, ktoré už máte kam dať. K nám! 

Potrebujete si oddýchnuť a neviete kam by ste mohli dať vaše deti? Ručíme za bezpečný prístav a druhý domov pre vaše deti. Ručíme, že deti budú mať zážitky a skvelý program a pri tom nevyjdeme z vami nastaveného režimu. Aj ony samé potrebujú svoj priestor na hry, zážitky, relax a trošku aj bláznenenie. U nás. Máme ubytovaciu kapacitu pre 25 detí v ktoromkoľvek ročnom období a v ktoromkoľvek dni v týždni, víkendy. Dohodnite si termín vašej dovolenky, alebo oddychu a nám zverte deti aj mimo prázdnin, sviatkov, alebo predĺžených víkendov. Jednoducho, kedykoľvek počas roka, 7 dní v týždni.


3. Pokoj v mojej duši je pokojom pre celú rodinu. Ak ho máme my, môžeme ho posúvať ďalej.


4. Stretávanie kompletných rodín u nás s perfektným programom.

Programy ktoré pre vás vytvoríme sú cielené na trávenie spoločného času trochu inak ako v domácom režime. Stretávanie rodín bude u nás nezabudnuteľný zážitok. Vaše zverené deti, vaše biologické deti a vy rodičia. Každá chvíľka radosti sa počíta. Každý úsmev, zážitok je darom. Radi vás u nás privítame a pripravíme pre vás a vaše deti nezabudnuteľný jednodňový aj viac dňový program. Stretávať sa môžeme pravidelne 1, alebo 2x do roka v akomkoľvek termíne. Vy ako rodičia, vaše zverené deti a vaše biologické deti. Uvidíte ako sa tu vzájomne môžete obohacovať a preniesť to aj do svojich domovov.


5. Vzájomná podpora - užitočnosť počas celého roka 7 dní v týždni.


6. Kontakt: napíšme si spoločne cez maili, alebo si zavolajme: 0907274627 , minibodka@gmail.com

 

PROJEKT 12 ŽIVOTOV

Minulosť a prítomnosť sú naše prostriedky. Jedine budúcnosť je našim cieľom. 12 ŽIVOTOV je autorský, ucelený súbor  špeciálneho zážitkového a terapeutického programu, ktorý vznikol pre potrebu pomôcť deťom vyrovnať sa s ťažkými traumami.

 

Pre koho je program 12 ŽIVOTOV?

Deti a mládež, úplné siroty

Deti a mládež s ktorými prídeme do kontaktu my v teréne pri pomoci rodinám v núdzi, alebo deťom, ktoré našu pomoc potrebujú priamo na školách a pod.

Deti a mládež v náhradnej starostlivosti (detské domovy, pestúnsky rodičia, osvojitelia, profesionálni rodičia, krízové strediská, centrá pre rodinu, iné formy náhradnej starostlivosti, alebo výchovy)

Deti a mládež z neúplných rodín

Deti a mládež týraných žien/mamičiek

Deti a mládež z bežných rodín s ktorými nespolupracujeme a nie sme priamo v kontakte.Ak takúto pomoc potrebujú, oslovujú nás rodičia

Deti a mládež s poruchami správania

Deťom a mládeži väčších skupín na žiadosť napríklad zariadenia, školy ai., za účelom zážitkovej terapie ktorá sa prispôsobí povahe skupiny, získanie nových skúseností a poznatkov

Veková hranica môže byť od 3 rokov do 18

 

Pre koho je program 12 ŽIVOTOV aj mimo detí?

Pre rodiny s deťmi bez vekovej hranice

Veková hranica pre staršiu mládež je od 18 do 24

Veková hranica pre starších je od 25 do 49

Veková hranica pre postarších je od 50 do xy

12 ŽIVOTOV skutočne pomáha aj dospelákom: LIEČI SAMOTU a pocit OPUSTENOSTI. LIEČI PRÍTOMNOSŤ, UZAVRIE MINULOSŤ, PRIPRAVUJE NA BUDÚCNOSŤ cez zážitkové terapie, ktoré sú nižšie uvedené.

 

Kedy a kde sa vykonáva a ako sa môžem prihlásiť?

Program je možné vykonávať počas celého roka, nie len v stanovené prázdniny, sviatky a podobne. Vždy keď to deti potrebujú. Miesto je vybraté podľa dostupnosti chaty. Ak nie je určené inak, je vždy miestom organizácie tohto programu centrum pre deti v Šali, alokované pracovisko Nitrianska 2. Centrum sídli na Cintorínskej 2, tiež v Šali. Prihlásiť dieťa je možné po telefonickom, alebo mailovom kontakte kde si vymeníme všetky potrebné informácie o deťoch. Deti ktoré sú akútny prípad preberieme okamžite.

 

UBYTOVANIE, STRAVA, DOZOR, PROGRAM.

 

12 ŽIVOTOV má za úlohu pomôcť a participovať na pomoci deťom. Nevieme robiť zázraky. Naučili sme sa veci, ktoré takmer na 95 perc. zaberajú. To máme za roky praxe, spolu s vedomosťami odskúšané. Zoskupili sme ich do tohto programu a ten ponúkame.

12 ŽIVOTOV skutočne deťom pomáha: LIEČI SAMOTU a pocit OPUSTENOSTI. LIEČI PRÍTOMNOSŤ, UZAVRIE MINULOSŤ, PRIPRAVUJE NA BUDÚCNOSŤ cez zážitkové terapie, ktorých hlavným ťahúňom sú:

A/ Aqa terapia (vodné parky plus program so špeciálnymi technikami)
B/ Musico terapia (liečba hudbou a špeciálnymi zážitkovými technikami)
C/ Arte terapia (liečba kreslením, maľovaním, farbením a špeciálnymi zážitkovými technikami)
D/ Canis a hypo terapia (hypo – farmy, Canis priamo u nás)
E/ Pohybová terapia: Tanečno-pohybová terapia je psychoterapeutickou metódou, ktorá využíva pohyb a tanec za účelom dosiahnutia emočnej, kognitívne, sociálnej, behaviorálnej a fyzickej integrity jedinca. Prostriedkom k dosiahnutiu integrácie je vzťah medzi pohybom a emóciami. Pracuje s konceptom prepojenia a neustálej vzájomnej interakcie tela a mysle. Pohyb a tanec je priestorom pre nové prežívanie, následne je možná verbalizácia ako spôsob zvedomovania smerom k zmene. Tanečno-pohybová terapia je považovaná za expresívny psychoterapeutický smer.
F/ Oxygen terapia (kyslíkový prístroj plus pobyt v prírode so špeciálnymi zážitkovými technikami)
G/ Pracovná terapia spojená s enviromentálnou (len starší)
H/ Komunitná a osobná terapia (podieľanie sa na celom dennom programe a to hlavne: varenie, plánovanie stravy, programu, pranie, všetky obslužné činnosti, rozhovory v skupine aj osamote a pod.)
I/ Športová terapia (hry, súťaže, získavanie informácií o možnom rozvíjaní konkrétneho športu, podpora talentov)
J/ Vzdelávacia terapia je zameraná na získavanie informácií o možnostiach, mentálnych schopnostiach a danostiach, vďaka čomu presne pomenujeme možnosti a jasne uvidí dieťa svoju budúcnosť vo výbere svojho povolania
K/ Umelecko-dramatická, divadelná terapia, hranie životných rolí, kazuistiky, malé javiskové formy (špeciálny zážitkový program, ktorý ukáže dieťaťu modelové situácie z jeho života a prevedie ho nimi). Okrem iného pri tomto programe často využívame zážitky ktoré majú deti a dospelí z detstva tak, že ich inplementujeme do situačných modelov. Z pravidla o tom samy netušia, ale prídu na to a vtedy je to neuveriteľné čo sa s nimi deje
L/ Zážitkový, trampský program v prírode je špeciálny program zameraný na získanie a osvojenie si zručností prežitia v lese, tiež v modelových situáciách keď sa napríklad stratím, okrem iného je to program, ktorý svojou skladbou je veľmi akčný aj čo sa týka krásnych zážitkov všetkých zúčastnených na programe 12 životov. Naučí ich konať kolektívne, pomôcť slabším, zvládať situácie pod stresom a tlakom, ovládať orientáciu a zorientovať sa v teréne atď. Okrem iného pri tomto programe často využívame zážitky ktoré majú deti a dospelí z detstva tak, že ich inplementujeme do situačných modelov priamo v teréne. Z pravidla o tom samy netušia.

 

12 ŽIVOTOV je súbor špeciálnych programov, zážitkových hier s odborným aj neodborným týmom. Výhodou tohto programu je, že sa dieťa, deti aj dospelí zapájajú od samého začiatku a pracujú tak spolu s nami na sebe (teda tí, ktorí sú toho schopní). Vek nie je žiadnou hranicou. Organizujeme pre tieto deti vlastné táborové pobyty Jar, Leto jeseň Zima, počas ktorých sa program vykonáva, ale aj mimo uvedených termínov podľa potrieb. V spolupráci s priateľmi, darcami, darovanými dvomi percentami, zoženieme potrebný materiál (hlavne stravu, chatu, naše centrum keď nemáme chatu a schopnosť zaplatiť energie tam kde sme). Refundácia nákladov zo strany zariadení, alebo rodičov je tiež výraznou pomocou a stačí už len naša priama práca dobrovoľníkov a je to. 

 

 Čo dokáže projekt 12 ŽIVOTOV? 

1. Odbúravať post traumatické syndrómy. 

2. Odbúravať stresy, strach, depresie, úzkosť, samotu, odlúčenosť a opustenosť. 

3. Úplne nahradí zlé skúsenosti dobrými zážitkami. 

4. Detí získajú sebavedomie, dôveru a ochotu spolupracovať. 

5. Úplne obnoví a otvorí vzťah, vzťahovú väzbu (nový, alebo s príbuznými, ktorí majú záujem sa o dieťa postarať). 

6. Začlení dieťa k svojim rovesníkom bez toho, aby si niekto všimol z detí, čo má toto konkrétne dieťa za sebou (napr., že prišiel o rodičov) 

7. Úplne obmedzí negatívne prejavy na verejnosti, v kolektíve: agresivita, utiahnutosť, plačlivosť, sebapoškodzovanie, ubližovanie druhým, asertivita, nezáujem o kolektív, školu, hry, šport a pod. 

8. Nahradí deťom do doby kým sa nenájdu náhradní rodičia, alebo náhradné riešenie pomoci priateľov, dôverníkov, osobných asistentov, blízkou a vzťahovou osobou ktorou sme, kým sa mu nepomôže na trvalo. A potom sme aj potom :) 

9. Obnoví a vyburcuje  u dieťaťa schopnosť pracovať na sebe. 

10. Podnecuje – Motivuje. Získava priazeň dieťaťa. 

11. Lieči - zachraňuje, poskytuje barličku aj možnosť zahodiť barličku. 

12. Dieťa je spokojné, keď robí to, čo za daných okolností môže. 

Žiadne z detí ktorým sa venujeme nikdy neskončilo po dovŕšení dospelosti na ulici, alebo ako tzv. asociál, pokiaľ sme robili monitoring, alebo sme s dieťaťom v kontakte. Stretávame sa so všetkými a aj z ich už novými rodinami. Ukazujú nám dospelí svoje deti a deti, ktoré ešte nie sú rodičmi nám ukazujú svoje úspechy v nových, alebo staronových rodinách, zariadeniach a pod.  To isté platí aj v prípade poskytovania pomoci rodinám v núdzi a osamelým, týraným a zneužívaným matkám s deťmi. Nedá mi nenapísať, že som veľmi vďačný Bohu za to, že aj z toho mála čo máme a môžeme urobiť sa týmto odvážnym, uboleným ale už aj veselým ľuďom darí a ja ich za to obdivujem. Pravdou je, že aj ja som bol pred rokmi jeden z nich a bol som len dieťa, ktorému slovo tragédia nič nehovorilo. Necitlivosť vtedajších úradov bola s fatálnymi následkami na mojom zdraví a duševnom rozpoložení. Deti predsa nemajú mať strach a nemajú sa desiť cudzích ľudí, že ich niekto necitlivo odoberá s úsmevom na tvári a s nejakými chlácholivými rečami, že oni sú tí dobrí. To nepomáha. Matky s deťmi, deti, ale aj každý kto zažil špatnosti a ukrutnosti, ale aj hrátky osudu žiaľ, každý musí mať možnosť zažívať krásne veci. Preto sme vznikli, preto zabezpečujeme prístup k dobrám a preto sme tu.    

 

Osoba (dobrovoľníci) zodpovedná za projekt a program:

 

Milan Daniel, Musico, Oxygen a Canis terapia

Michal Palka/terénny, animačný pracovník, Enviromentálne

Andrej Motýľ/zdravotný pracovník a animátor, lektor hudby a tanca

Monika Nováková/učiteľka a animátorka, Malé javiskové formy, divadlo

Ing. Marika korčušková, ARTE Terapia, Canis terapia

Erika Michalčíková, animátor

Mário Horváth tanečný a pohyb. Lektor

Mgr. Júlia Tégenová – musico terapia - lektor

Mgr. Lucia Bednárová – liečebný pedagóg

Milan Daniel, Trampský program

Animátori a dobrovoľníci: dozor a program

 

Odborný garant: Doc. PhDr. Daniela Giertlová (VŠ Sv. Alžbeta), Mgr. Michal Križák (vojenský kňaz), PhDr. OPRAEM Dušan Sklenka PhD (kňaz).,

 

KONTAKT: 0907274627, mail: minibodka@gmail.com

 

Ak viete aj vy, že by náš program mohol pomôcť niekomu z detí z vášho okolia, dajte im o nás vedieť. Dajte to vedieť rodičom, školám, sociálnym úradom, zariadeniam náhradnej starostlivosti o deti. Našim jediným cieľom je týmto deťom pomôcť. Vždy rešpektujeme všetky pokyny a dohody spolupráce, vrátane zachovania dôverných a osobných informácií.

 

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA - KONTAKTY

NAŠA ANGAŽOVANOSŤ V OBLASTI HUMANITY JE DOBROVOĽNÁ A NEZIŠTNÁ. BUDE TO TAK NAVŽDY.

►   Predseda, štatutár a riaditeľ: Milan Daniel, tel: 0907 274627, e-mail: minibodka@gmail.com

►   Zástupca riaditeľa a delegovaný štatutár: Josef Rigo Bochum - statutary and director miniBODKA, childrens humanitarian organisation Spolková republika NEMECKO, skr. SRN, nem. Bundesrepublik Deutschland, BRD, kontakt so zahraničím a riaditeľ alokovaného pracoviska v SRN pre pomoc deťom, matkám s deťmi, ženám zavlečeným do cudziny a utečencom s deťmi. e-mail: josefrigominibodka@gmail.com

►   Odborný garant združenia: Doc. PhDr. Daniela Giertliová

►   Duchovný garant: Mgr. Michal Križák - kňaz

►   Odborný konzultant: Mgr. Lucia Bednárová - lieč.pedag.

►   Odborný konzultant: Mgr. Alenka Ostrihoňová - vzdelávanie Sociálne veci, Azylový domov, chránené bývanie, prestupná stanica medzi detským domovom a osamostatnením, konzultácie, poradňa 24 hodín denne, tel: 0907 274627, alebo písomne na e-mail: minibodka@gmail.com, poštová adresa: minibodka, Cintorínska 1938/2, Šaľa 927 05

►   Zodpovedný pracovník: Michal Palka - ošatenie, obuv, potraviny, materiál, tel.: 0903 489 665

►   Zodpovedný pracovník: Andrej Motýľ - kultúra, šport, zdravotné veci, tel: 0908 484 837

►   Zodpovedný pracovník: Dana Bandryová - komunitný soc.pracovník, tel: 0905 745 579

►   Zodpovedný pracovník: Milan Daniel, Monika Nováková a Andrej Motýľ za - detské tábory (jar, leto, jeseň, zima) - projekt 12 Životov - projekt ELI, tel: 0907 274627, e-mail: minibodka@gmail.com

►   Revízna komisia: Bc. Barborka Slatincová, Zvolen, Tomáš Horváth, Zvolen e-mail: reviznakomisiaminibodka@gmail.com

   Zodpovedný pracovník a odborný konzultant: Ing. Marika Korčušková - týrané, opustené a nechcené zvieratká. Nahlasovať, konzultovať, alebo informovať môžete na čísle: 0904 429280.

DARUJTE NÁM 2 %!

30.8. - 1.9.2019 / STOJIME PRI SEBE

29.6.2019 - v prípade nepriaznivého počasia 30.6.2019 / Motorkári deťom / Otvorenie 11. ročníka detských táborov

Darujte nám 2 %

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil "Potvrdenie o zaplatení dane."
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov: miniBODKA o.z.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Cintorínska 2, Šaľa 927 05
Právna forma: Občianske združenie

Číslo registrácie na MVSR: VVS/1-900/90-296 74 - 1

IČO: 42057574
DIČ: 2022598325

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

HĽADÁME DOMOV

miniBODKA o.z., vznikla v roku 2007 výhradne ako dobrovoľnícka organizácia pre priamu prácu s deťmi a dospelými. Výkon práce a angažovanosti je výlučne dobrovoľný. Nie sme politicky ani nijak inak angažovaný. Nie sme štátom podporovaný. Sme však riadne schválený a sme štátu nápomocný vo viacerých smeroch v širšom spektre našej činnosti. Združenie miniBODKA nebolo a nikdy nebude zneužité na žiadnu kampaň, alebo činnosť, ktorá nevyplýva z rozsahu našej dobrovoľnej činnosti. Riadime sa výhradne schválenými stanovami ministerstvom vnútra SR, morálnym a etickým kódexom. To čo prezentujem ako predseda združenia, to robím, tak konám, tak aj žijem nie len v dobrovoľníckom statuse, ale aj v osobnom živote. Spolu so mnou tak vediem všetkých dobrovoľníkov.

6 detí som si pred rokmi adoptoval, riadne a slušne vychoval. Sú pre spoločnosť príkladom. Traja sú už dospelí a v pracovnom procese, riadne platiaci dane, služby, svoje byty (podnájmy) bez akéhokoľvek zvýhodnenia, zvýhodňovania a traja ešte študujú.

 

Od roku 2007 sme stále v prenájmoch. V súčasnosti obývame už 5 rokom prenajaté priestory za symbolické 1 EUR/rok v Šali. Čaká nás ešte jedno funkčné obdobie (t.j. 5, resp. rozsah 4 rokov). Prevádzkové, režijné náklady, údržbu a opravy si hradíme samy. Nikdy sme nevyrobili žiadnu dlžobu, žiaden problém. Ročne svojou činnosťou pomôžeme viac ako 370 deťom a 35 rodinám s deťmi. Z nich sú v našom dlhodobom monitoringu asi 23 detí, ktorým sa snažíme pomôcť častejšie ako niekoľko krát do roka. Cez školy, starostov miest a obcí a cez liečebné zariadenia. Od roku 2007 sme si už samy vychovali svojich dobrovoľníkov, ktorí najlepšie vedia vďaka vlastnej skúsenosti pomáhať tým, ktorí prišli o domov, rodičov a o istoty, bezpečie rodinného zázemia. Samostatnou skupinou sú nezamestnateľné deti, resp. dospelá mládež. Ide o deti, ktoré majú vážny zdravotný handicap a sú odkázané na pomoc svojich súrodencov, alebo nás dobrovoľníkov.

 

Súrne potrebujeme finančnú, alebo materiálnu/hmotnú pomoc. Možnosti sú tieto:

Odkúpenie budovy v ktorej sme za prijateľnú (nie trhovú hodnotu) cenu. S majiteľmi budovy máme priateľské vzťahy a je možné sa na cene za nehnuteľnosť dojednať. S tým je spojená aj zbierka na náš účet v ČSOB. Celková suma by podľa nášho odhadu mala byť na úrovni 180 000 až 250 000 EUR. To je zároveň cieľová suma zbierky.

Ćíslo účtu: SK80 7500 0000 0040 2289 6096 ČSOB

Získanie (vo forme daru) akejkoľvek nehnuteľnosti, budovu, areálu vhodného na trvalé zázemie miniBODKY a jej detí
Získanie dlhodobého prenájmu povedzme aspoň 20 rokov za symbolické 1 eur/rok
Získať do daru väčší pozemok na účely farmy. Na ňom by sme mohli postaviť malé budovy vo forme akých si samostatných buniek v ktorých by žili rodiny (mladí dospelí) so svojimi deťmi a farmárčiť, alebo aj jednotlivci

 

Opodstatnenie našej potreby: Preferujeme budovu, domček, pozemok kdekoľvek na samote, alebo polo samote, pri potôčku (nemusí). Vedie nás k tomu hlavne možnosť alternatívnych metód (canis, music, nature a arte terapie, zážitkovou metódou) ktoré využívame na liečbu a pomoc deťom, ktoré zažili strašné týranie, zneužívanie, zanedbávanie, alebo vplyvom autohavárií a iných katastrôf prišli o jedného, alebo o oboch rodičov. Program ktorý sa tomuto špeciálne venuje sa volá 12 ŽIVOTOV. Máme s ním 80% úspešnosť. Ďalším dôvodom sú trvalo handicapovaní mladí dospelí, ktorým sme pomohli ešte v čase keď boli deťmi. Nemajú možnosť uplatnenia sa na trhu práce rovnocenne, nemajú žiadne rodinné ani príbuzenské väzby a potrebujú chránené bývanie. Pre nich by sme chceli zabezpečiť trvalý domov s možnosťou farmárčenia a výroby upomienkových predmetov v chránených dielňach s možnosťou samostatného prezentovania sa (sú povestní svojou šikovnosťou, krásou diel ktoré vytvárajú a zmyslom pre detail a trpezlivosť) pre širšiu verejnosť na našich aktivitách a činnostiach s následným predajom svojich diel, výrobkov (Vianočné trhy, farmárske trhy, kultúrno-spoločenské a športové aktivity).

 

Je slušné, aby sa naša spoločnosť dokázala postarať aj o takéto deti, resp. mladých dospelých a počítala s tým, ešte kým sú v rokoch 16,17 a 18, že im treba vytvoriť bezpečné podmienky pre ďalší život. My to chceme. Vedie nás k tomu dlhodobý monitoring služieb pre takéto deti, mladých dospelých, ktorý nie je dostačujúci. S pravidla riešia problém takýchto ľudí až keď nemajú strechu nad hlavou, alebo skončia niekde na ulici v rukách asociálov a kriminálnikov. My zatiaľ nemáme možnosť poskytnúť takýmto ľuďom trvalý domov. Preto sme sa rozhodli o pomoc požiadať vás. My im chceme vytvoriť domov, nie zgrupiť na jednom mieste a nechať ich trčať a žiť v jednej izbe aj 6 ako tomu je v niektorých azylových domoch. Chceme aby u nás mali bezpečný prístav plný porozumenia a slušného žitia. Chceme ich podporovať v talentoch a prezentovať ich ako komunitu, ktorá má čo povedať celej spoločnosti svojou schopnosťou sebaprezentácie v talentoch ktoré majú a sebestačnosti či už jednotlivca, alebo rodiny. Dokážeme to ak budeme mať vhodný a dôstojný priestor na našu činnosť. 

 

 

Ćíslo účtu: SK80 7500 0000 0040 2289 6096 ČSOB

 

Kontaktné osoby:

 

Správa účtu: Milan Daniel 0907 274627

Odborný garant: Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD

Mail: minibodka@gmail.com

Dozor a dohľad: všetci darcovia (písomným informovaním a pravidelným prístupom k informáciám o účte, finančných prostriedkoch na ňom. Lehota: každý mesiac, štvrťrok, polrok, alebo jeden kalendárny rok, podľa dohody)

 

 

ĎAKUJEME

Jesenný ART tábor 31.10 – 2.11.2018

Tento typ tábora je určený predovšetkým tejto cieľovej skupine detí:

●  handicapované
●  týrané, zneužívané a zanedbávané (CAN a FAS)
●  po osobných traumách
●  žijúce v ústavných zariadeniach
●  žijúce v náhradnej osobnej, pestúnskej či profesionálnej starostlivosti
●  žijúce v adopciách, alebo v akejkoľvek inej starostlivosti
●  siroty, polosiroty a odlúčených súrodencov
●  deti žijúce v bežných rodinách (denná forma ateliérov)

Na deti okrem pracovných dielní čakajú aj aktivity:

Pobyt v prírode:

●  Pobyt v prírode v sedle bycikla

●  Pešia chôdza – krátke turistiky

●  Čistenie prírody s lesníkmi.

 

◆   Výtvarná dielňa:

TECHNIKY:

●  Výroba batikovaných tričiek

●  Maľovanie na tričká

●  Koláž, grafika

●  Modelovanie z hliny, moduritu

●  Kreslenie- portrét, zátišie

●  Maľovanie na sklo

●  Výroba textilných bábik, kašírovanie

●  Maľovanie akvarelom, anilinovými farbami

●  Výroba postavičiek zo slaného cesta

●  Maľovanie na kamene

●  Práca s krepovým papierom

◆   Tanečná dielňa: 

Lektor: Alžbeta Zemanová / terénna soc. Pracovníčka Mojmírovce / tance zapustené do príbehov zo skutočného sveta detí, hranie rolí, scénok / POVEDZ TO TANCOM / 

Lektor: Andrej Motýľ  / NsP – Topoľčany / balet, scénické a estetické tance

Lektor: Mário Horváth (súkromné konzervatórium Nitra) - tanec 

TECHNIKY:

●  Cigánske a tzv. španielske tance / prevažne práca z celým telom / fyzicky veľmi náročné, vsunuté tiež do scénok, ktoré deti budú na konci dňa hrať s využitím tela aj textu /
●  Hip Hop / jednoduché základy /
●  Balet, scénické tance, tiež vsunuté do scénok / fyzicky veľmi náročné /
●  Spoločenské tance: anglický a viedenský valčík, čača, salsa / jednoduché základy /
●  Iné tance podľa povahy a potreby

 

◆   Hudobno-spevácka dielňa:

Lektor: Milan Daniel a Mgr. Ivetka Danielová

●  osvojenie si základných hudobných prvkov zo všetkých oblastí štýlov a typov / ROZUMIEM SVOJEJ HUDBE.

●  práca s talentom, podchytenie, rozvíjanie a posunutie ďalej – mám na to byť dobrý, tak budem

●  hra na hudobný nástroj : gitara / základy, výučba akordov /
●  spev, hlas / práca z hlasom /
●  dejiny hudby a rozpoznávanie štýlov
●  výroba jednoduchých rytmických nástrojov

◆   Herecká dielňa:

Lektor: Andrej Motýľ, Michal Palka a  Milan Daniel

TECHNIKA: 

●  pantomíma
●  malé javiskové formy
●  hranie životných rolí

 

Deti vybavte materiálnym zabezpečením vhodným do podmienok Jarného tábora.

Pokiaľ nedisponujete takým materiálom (ošatenie, obuv) dajte nám včas vedieť.

Deti riadne poučte do akého typu tábora idú, aby sa nebáli nového prostredia.

Deti nahlasujte do tábora telefonicky, alebo mailom (viď záhlavie).

Všetky podmienky a pravidlá konzultujte telefonicky, alebo mailom.

III. ROČNÍK AKCIE: UŽITOČNÁ ZBIERKA CENTOV

Milí priatelia. Obraciame sa na vás s úspešnou akciou opäť aj v tomto roku. Zbierka centov vo vašom zariadení, vašej škole, inštitúcií na vami  zvolenom mieste kdekoľvek v SR aj v tomto roku pomôže zakúpiť v sieti obchodných domoch Lidl, Tesco, Coop Jednota a Kaufland potraviny a darčeky pre chudobnejšie rodiny s deťmi v meste Šaľa a v jeho okolí. Okrem toho sa otvorí IX . ročník Vianočného tábora pre opustené deti z celého Slovenska, pre ktoré je sladkosť v podobe koláča sviatkom. Aj týmto deťom touto zbierkou pomôžeme. Mnohí z vás už viete, že združenie miniBODKA sa práve deťom z tohto prostredia cez formu dobrovoľných aktivít, nezištne venuje počas celého roka: www.minibodka.bizref.sk. Okrem centov môžete do vašej školy, škôlky, firmy, inštitúcie, či iného zariadenia v ktorom zbierku organizujete doniesť aj tieto veci: hračku, knižku, trvácne potraviny, stravný lístok, alebo aj darček pre konkrétne dieťa. My vám zaručíme, že sa všetko dostane do rúk priamo deťom a nikomu inému. Po sviatkoch dostanete od nás a to každý z vás zapojených, fotografický a písomný materiál s poďakovaním.  Tešíme sa na spoluprácu s vami. Zo skúseností vieme, že spoločne je ľahšie a krajšie pomáhať deťom lokálne aj na celom území Slovenska.

 

Zbierka sa koná od 01.11 do 22.12.2016

 

Koľkým z vás zostávajú, alebo zavadzajú centy, ktoré necháte len tak kdekoľvek či už v obchodoch, alebo doma? Viacerí z nás to tak robíme. Radi by sme sa uchádzali o vašu priazeň s možnosťou využitia vašich centov v podobe dobra v prospech tých detí, ktorým každý cent pomôže. To nie sú slová, či presne cielené vety na srdce človeka. To je pravda. Tretí ročník je toho len dôkazom. Podarilo sa nám takto pomôcť počas troch rokov už 27 deťom. Stačí sa len pozrieť na vec z nášho uhla pohľadu a to tým, že keď sa nás zapojí čo najviac, dokážeme zozbierať viac centov, ktoré premeníme za potraviny.

 

Dobré vedieť:

• Zbierku môžete uskutočniť u vás a môže ju vyhlásiť ktokoľvek z vás. Zbierka môže byť aj celoročná pokiaľ vás to nebude obťažovať - zaťažovať.


• Po nahromadení materiálu si na váš podnet naše združenie príde neodkladne po veci, aby sa vám nehromadili a nespôsobovali zbytočný problém.


• Prosíme vás, aby ste si krabičku na zbierku centov zhotovili vy samy a tiež ak uznáte za vhodné zvolili tých zástupcov, ktorí budú počas zbierky aj na konci zbierky kontaktné osoby s nami a s vašimi žiakmi aj s vašimi zamestnancami. Práve oni budú tí, ktorí zrátajú centy a odovzdajú ich nášmu dobrovoľníkovi.


• Nie je to zbierka s nejasným cieľom. Má konkrétneho prijímateľa. Obdarovaní budú vedieť (všeobecne) od koho dar dostali a rovnako tak vy budete vedieť o obdarovaných (konkrétne). My nie sme a nikdy sme neboli zástancami obťažovania ľudí verejnými zbierkami na uliciach. Naše združenie nepatrí na ulicu a rovnako tak ani deti ktorým sa venujeme. My ich práve z tých ulíc dostávame preč a hlavne do fungujúceho systému v ktorom im robíme asistentov. Mnohí z nich vyštudovali práve na vašich školách s vašou podporou za ktorú sme vďační.


•  Šaľa a okolie. V priestoroch miniBODKA budú ,,tajné“ Vianočné dielne v ktorých budeme pripravovať darčeky pre deti zo Šale a to konkrétne: 8 súrodencov zo Šale, 6 detí zo sídliska Veča, 4 súrodenci zo Šale v chránenom bývaní v miniBODKE, 5 súrodencov Kráľová nad Váhom, 4 súrodenci Dlhá nad Váhom a 4 deti z Trnovca nad Váhom. PRÍĎTE MEDZI NÁS. Vianočné dielne začnú 22.12.2016 od 16.00 – do 22.00 hod. Ich súčasťou bude sólo koncert dobrovoľného riaditeľa združenia miniBODKA,  ktorý začne o 18.00 hodine. Medzi tým sa budú baliť darčeky, robiť výzdoba priestorov miniBODKY a stavať Betlehém. Vítať vás bude dobrá hudba a Vianočná kapustnica. Zo sebou si je nutné doniesť dobrú náladu. Budeme tu len My dobrovoľníci a Vy ktorí medzi nás nebojácne prídete. POZÝVAME VÁS.


•  Kontaktná osoba za nás: Michal Palka 0907274627, mail: minibodka@gmail.com. Ak by nefungovala dovtedy naša nová web stránka na doméne www.minibodka.sk je k dispozícií nová web stránka na doméne: www.minibodka.bizref.sk.
 

•  Zamyslenie dobrovoľného riaditeľa na záver:

Existujú dva dôvody prečo neveríme ľuďom

Prvý – nepoznáme ich a Druhý – poznáme ich

Existujú dva dôvody prečo veriť ľuďom

Prvý – spoznáme ich a Druhý – zostávame priateľmi

 

Za každých okolností si uvedomujem/e, že pokiaľ ľudia majú objektívnu príčinu, čerpanú z vlastných skúseností veriť bodu A, vždy verím/e, že môžu získať aj objektívnu skúsenosť veriť bodu B a v tejto dôvere zotrvať. O to sa snažím/e poctivou prácou v našej oblasti.

S pozdravom Milan Daniel a dobrovoľníci z miniBODKY.   V Šali dňa: 25.10.2016

XI. ročník Vianočného tábora v termíne 20.12.2019 - 07.01.2020 otvoríme pre 35 detí

Tábor je určený predovšetkým tejto cieľovej skupine detí:

● handicapované
● týrané, zneužívané a zanedbávané (CAN a FAS)
● po osobných traumách
● žijúce v ústavných zariadeniach
● žijúce v náhradnej osobnej, pestúnskej či profesionálnej starostlivosti
● žijúce v adopciách, alebo v akejkoľvek inej starostlivosti
● siroty, polosiroty a deti odlúčené od súrodencov
● deti žijúce v bežných rodinách (forma denných ateliérov)
● náhle odobraté detí, alebo deti ktoré z dôvodov ohrozenia svojho života ušli od rodičov
● akékoľvek deti ktoré potrebujú našu pomoc

Odborný dozor a konzultant: Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD., PhDr. Dušan Sklenka, Mgr. Ivetka Danielová, Ing. Marika Korčušková

Na deti okrem pracovných dielní čakajú aj aktivity v prírode na snehu, alebo aj bez snehu. Pešia chôdza – krátke turistiky, návštevy rôznych miest a obcí ktoré oslavujú Vianočné sviatky tradičným spôsobom. V našom centre miniBODKY privítame aj vzácnych hostí ktorí nám priblížia Vianoce z iných krajín.

 

◆  VIANOČNÉ DIELNE

Vianočná výtvarná a gastronomická dieľňa:

●   Výroba batikovaných tričiek

●   Maľovanie na tričká

●   Koláž, grafika, papier

●   Modelovanie z hliny, moduritu

●   Kreslenie- portrét, zátišie

●   Maľovanie na sklo

●   Výroba textilných bábik, kašírovanie

●   Maľovanie akvarelom, anilinovými farbami

●   Výroba postavičiek zo slaného cesta

●   Maľovanie na kamene

●   Práca s krepovým papieromVýroba slaného a sladkého cesta - koláčikov

●   Výroba perníkov a medovníkov

●   Varenie, pečenie, kuchárčenie

●   Výroba Vianočných ozdôb

 

 ◆  Tanečná dielňa: 

Lektor: Alžbeta Zemanová / terénna soc. Pracovníčka Mojmírovce / tance zapustené do príbehov zo skutočného sveta detí, hranie rolí, scénok / POVEDZ TO TANCOM / 

Lektor: Andrej Motýľ  / NsP – Topoľčany / balet, scénické a estetické tance

Lektor: Mário Horváth (súkromné konzervatórium Nitra) - tanec 

◆  TECHNIKY:

Cigánske a tzv. španielske tance / prevažne práca z celým telom / fyzicky veľmi náročné, vsunuté tiež do scénok, ktoré deti budú na konci dňa hrať s využitím tela aj textu /
Hip Hop / jednoduché základy /
Balet, scénické tance, tiež vsunuté do scénok / fyzicky veľmi náročné /
Spoločenské tance: anglický a viedenský valčík, čača, salsa / jednoduché základy /
Iné tance podľa povahy a potreby

 

◆  Hudobno-spevácka dielňa:

Lektor: Milan Daniel a Mgr. Ivetka Danielová

●  osvojenie si základných hudobných prvkov zo všetkých oblastí štýlov a typov / ROZUMIEM SVOJEJ HUDBE.

●  práca s talentom, podchytenie, rozvíjanie a posunutie ďalej – mám na to byť dobrý, tak budem

●  hra na hudobný nástroj : gitara /základy, výučba akordov/
●  spev, hlas /práca z hlasom/
●  dejiny hudby a rozpoznávanie štýlov
●  výroba jednoduchých rytmických nástrojov
●  táborová Vianočná hymna

 

◆   ROZPRÁVKY SPOD VANKÚŠA (rozprávková dieľňa).

Lektor: M. Daniel, M. Nováková, B. Slatincová, Mgr. I. Danielová

čítanie kníh v obrovskej knižnici s tisíckou kníh
hranie rozprávok
hľadanie pokladov, oživenie mýtov a bájok

 

Deti vybavte materiálnym zabezpečením vhodným do podmienok Jarného tábora.

Pokiaľ nedisponujete takým materiálom (ošatenie, obuv) dajte nám včas vedieť.

Deti riadne poučte do akého typu tábora idú, aby sa nebáli nového prostredia.

Deti nahlasujte do tábora telefonicky, alebo mailom (viď záhlavie).

Všetky podmienky a pravidlá konzultujte telefonicky, alebo mailom.

 

◆   Nutné veci do  tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

V prípade potreby volať 0907 274 627, alebo písať: minibodka@gmail.com

Základné informácie o letnom tábore

13 ročník detských, nekomerčných táborov otvoria motorkári z celého Slovenska. Všetci ktorí máte dvojkolesové tátoše ste u nás vítaní. Viac o tejto  akcii v menu: Naša činnosť - pripravované akcie.

 

DETSKÉ, RODINNÉ, LETNÉ TÁBORY SÚRODENCOV a singl detí: 

13 ročník rodinných, letných táborov 2019 pre deti z detských domovov, krízových stredísk, náhradných rodín a deti, ktoré vplyvom tragických udalostí prišli o jedného, alebo oboch rodičov sa bude niesť v znamení zážitkových programov. Miesto tábora: Nitrianska 2, Šaľa. Uzavretý areál z dôvodu zabezpečenia plnej ochrany detí. V prípade len dohodnutých návštev volať 0907274627

1. Termíny: 
◆ 
01 - 17.07.2019
◆  15 - 28.07.2019
◆  29.7 - 11.08.2019
◆  12 - 25.08.2019

 

A. Deti môžete nahlásiť aj na viac ako predpísaných 14 dní.
B. Deň nástupu detí do tábora a odchodu detí do tábora sa počítajú ako celé dni. Preto treba deti doniesť v deň nástupu max do 10.00 a v deň odchodu si prísť po deti max do 21.00 hod.
C. Termíny môžete predĺžiť aj po 25.8 až do 1.9.2019, ale len v prípade veľkej skupiny súrodencov,a lebo detí.

D. Ak sú deti na programe, často sa nám stáva, že zabudneme, že v tento deň odchádzajú. Prosíme vás volajte ak chcete prísť na konkrétny čas pre dieťa, deti. Volajte dopredu ráno, alebo deň pred tým. Skladba nášho programu je tak silná a veľká, že nemyslíme na deň ktorý je odchodový. Je to dobré aj pre psychiku dieťaťa, aby nebolo smutné. Preto frčíme na programe až do konca.

E. 1.Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa. Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou a terapeutickou formou. Sme rodinný typ. 

2. Doprava do tábora samostatne. 

3. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

4. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak. Sme otvorený 24 hodín denne celé dva mesiace so stálou službou pre deti, ktoré súrne potrebujú nevyhnutnú pomoc ( sú týrané, zneužívané, zanedbávané, rodičia sa nevedia z rôznych závažných príčin postarať o dieťa/deti, alebo sú iným spôsobom bezprostredne ohrozené na živote). Tábor je najkrajšia forma pomoci v ich najťažších chvíľach, ktoré žiaľ nedobrovoľne prežívajú.

5. Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené na živote a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

6. Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

7. Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky na: 0907274627


 

2. Tábory sú rodinné a nekomerčného charakteru. Sme otvorený 24 hodín denne celé dva mesiace so stálou službou pre deti, ktoré súrne potrebujú nevyhnutnú pomoc ( sú týrané, zneužívané, zanedbávané, rodičia sa nevedia z rôznych závažných príčin postarať o dieťa/deti, alebo sú iným spôsobom bezprostredne ohrozené na živote). Tábor je najkrajšia forma pomoci v ich najťažších chvíľach, ktoré žiaľ nedobrovoľne prežívajú. 

 

3. Základné informácie o programe: celodenný program, ubytovanie v pevnom aj v stanovom type, 6 až 7 x denne strava, pitný režim neobmedzený, zdravotný a pedagogický dozor, animátori, 2x výlet + vstupné, osobné odmeny, hrový a výučbový materiál. Systematická, celodenná, liečebno-terapeutická práca formou zážitkou a hier s deťmi s hydro, kanis a hypo terapiou. Chýbať nebudú také vychytávky terapii, akými sú: hudba, pohyb, voda. Navštívime aj ZOO v Bratislave, Bojnice a farmy s koníkmi v okolí Šale.  

Program pozostáva z každodenných ateliérov, ľudová tvorba, ručné práce s materiálom, kanis, hypo a muziko terapia, súťaže a hry v prírode, táboráky, hranie na hudobných nástrojoch, výučba, diskotéky, základy - výučba na PC a AJ, pomoc prírode, turistika, športy, nočné hry v teréne, tanečné a spevácke súťaže - večerné gala programy, indiánske a rozprávkové dni, deň prežitia v prírode, cykloturistika, špecializované programy pre súrodenecké skupiny, prírodný bazén, stany, turistika, spoločné programy s miestnymi obyvateľmi a pozvanými hosťami a všeličo ešte čo sa dá v lete robiť. 

 

4. Interaktívny dvor

Cieľom je aby sa deti v tábore zapojili do rôznych štruktúr tábora a toho, čo náš typ táborov aj priamo ponúka: 

1. Enviromentálne práce / životné prostredie. Vypestovať u detí pozitívny vzťah k zeleni hravou, zážitkovou formou. Enviromentálne aktivity zamerané na ochranu životného prostredia.
2. Zapojiť deti do výsadby ovocných stromov, okrasných drevín, stromov a kríkov, kvetín a samozrejme zeleniny v spolupráci s miestnymi združeniami a spolkami.
3. Dopestovať si v našej záhrade zeleninu.
4. Získať vzťah ku zvieratkám a starostlivosť o nich.
5. Dni remesla a služieb. Vedieť sa správne rozhodnúť pre výber povolania. K tomu nám slúžia rôzne pracovné a vzdelávacie dni.

6. Varenie, pečenie a sebaobslužné činnosti.

 

 5.Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665 a a Milan Daniel 0907274627

Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

 

6. Nutné veci/oblečenie do letného tábora:

Deťom dajte len staršie veci. Nie NOVÉ !!! Deti si nevedia zapamätať svoje veci a často sa stáva, že si aj medzi sebou zamieňajú. My deťom veci neustrážime práve preto, že sa k nim nehlásia (aj keď im každý deň veci pripomíname, ukazujeme).  Prípadne im veci označte fixov a máme tak možnosť bezpečne a na istotu nájsť majiteľov vecí. 

1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo.

 

7. Čo si dieťa nemá brať do tábora - DODRŽUJTE TO !!!

Deti z 12 životov, alebo deti ktoré k nám donesú úrady na dočasku takéto veci nemajú. No deti z detských domovov áno. Počítač, mobil, tablet, elektronické hry, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie, obuv, retiazky). A to ani vtedy, pokiaľ sa s vami dohodne, že na vlastnú zodpovednosť. Jednoducho nič z menovaného. Ak zistíme, že dieťa má niečo z tohto, bude okamžite poslané späť do detského domova. Našou úlohou je deťom pomôcť cez pripravený program a nie s nimi zápasiť o telefóny a ich nezáujem s tým spojený. Mp3 mať môžu.

 

8. ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychickom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby. V roku 2018 sa nám po prvý krát na tábore stalo, že dieťa malo okamžitú alergickú reakciu na uštipnutie nejakým hmyzom. Nemali sme informácie o hmyze, ale ani o tom, že by dieťa bolo alergické. Neprejavil sa žiaden opuch, ani nič tomu podobné. Skôr svrbenie a hnisanie rozškriabaných rán, až potom opuch. Ich rozšírenie po tele bolo tak rýchle, že nás to zaskočilo. Takmer zo dňa na deň pribúdali vo veľkom množstve. Ošetrovali sme ich ako nám bolo povedané. Nič nezaberalo. Stanovisko lekára bolo, že muselo ísť o druh hmyzu (pravdepodobne pavúka) ktorý nevedia presne určiť. Pavúk mohol prejsť cez rastlinu jedovatú, alebo len malé uhryznutie stačí ako reaktívnosť. Liečba dieťaťa bola na hospitalizáciu. Nebolo v ohrození života, avšak rýchlosť rozšírenia hnisavých, malých rán bola obrovská. Tomuto nevieme a ani nemôžeme predchádzať. Klíma aj prostredie v ktorom žijeme sa za posledných 10 rokov veľmi zmenili. Máme tu takmer tropické počasia. Deti majú rôzne reakcie a nemusia byť na toto rezistentné. Prosím vás, buďme aj v tomto smere tolerantní. Stalo sa nám totiž, že sme dostali neadekvátne agresívnu, hubovú polievku od náhradných rodičov jedného z detí, ktorému sa toto prihodilo.  

 

 

8. Pre deti, ktoré postihli veľmi ťažké životné, osobné, rodinné katastrofy je pripravený špeciálny program 12 ŽIVOTOV (viac o tomto programe v menu). Môžeme bezpečne sľúbiť, že cez tento program dokážeme pomôcť mnohým deťom vyrovnať sa s traumami. Aj preto je tento náš autorský program stále jeden z najlepších, aký sme kedy využívali a robili v prospech uzdravenia detí.

Lektori, animátori, asistenti, radcovia, priatelia, odborný tím: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka, Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD.

 

9. Hygiena a dostupnosť hygienického vybavenia.

Náš areál disponuje 6 WC plne splachovacími a 2 sprchami. Do troch dní, nefunguje ani jedno z nich, nakoľko deti do WC hádžu rôzne predmety a mimo iného aj oblečenia. Každý rok nás vyčistenie stojí nemalé prostriedky, pretože predmety upchajú celú odpadovú časť. Príde stroj s kamerou a ten to odhaľuje. Rozhodli sme sa v lete využívať aj latríny ktoré sú plne zdravotne nezávadné každý deň kontrolované. Ich súčasťou je klasická WC doska a samozrejme ošetrovanie neagresívnymi chemikáliami, tzv baktériami. V roku 2019 nám pribudnú aj mobilné WC.  Sprchy upchávajú rôznymi predmetmi od sponiek, vlasov až po intímky. Nemôžeme stáť nad staršími deťmi a dozerať na nich čo robia na WC a v sprche. Dozeráme len na to, aby si hygienu robili. Rovnako tak to platí o ich schopnostiach dodržiavať osobnú hygienu. Preto sa snažíme byť veľmi tolerantní a vymýšľame niekoľko spôsobov ako deti viesť a naučiť ich osvojiť si základné hygienické návyky. Vieme, že to mali ťažké v podmienkach v ktorých boli pred tým.  Sprchy aj Wc majú k dispozícií 24 hodín denne.  

 

10. Kuchyňa.

Keďže areál je bývalá reštaurácia, sme výborne vybavení. Dostupnosť potravín je vždy čerstvá. K tomu nám pomáha tesco, kaufland a náš hlavný sponzor LIDL. Okrem nich nám nadstavbu dopĺňajú naši priatelia, darcovia, známy. Počet detí nám často kolíše preto, lebo všetky potrebujú pomoc a my nerobíme výnimky. Preto je pomoc z vonka veľmi dôležitá.  V kuchyni majú možnosť systémom skúšať a učiť sa, pôsobiť aj deti. Majú služby, robia nákupy a sú pomocníkmi kuchárom. Stravu nemáme striktne danú na R/D/O/O/V. Máme ju podľa potreby často aj viac ako 8x denne. Sme totiž za to, že strava je pre deti veľmi dôležitá a pokiaľ nám to prostriedky a darcovia umožnia, deťom doprajeme k základnej stravnej jednotke aj nadstavbu a to v podobe veľa ovocia, zeleniny, zeleninových a ovocných šalátov, pečenia a varenia takých pochutín, ktoré deťom urobia radosť ak sú navyše. 

 

 

 

 

NAŠA ČINNOSŤ

Ponuka spolupráce pre samosprávy, komunitné a sociálne centrá

Dovolujeme si vás osloviť s úmyslom ponúknuť vám spoluprácu v zmysle darovania materiálnej pomoci pre občanov v núdzi, pokiaľ takýchto občanov vo vašom pôsobisku máte a potrebovali by z objektívnych príčin takúto pomoc. Veci rôzneho charakteru (obuv, hračky, vybavenie do kuchýň, elektronika a šatstvo) netriedime, keďže na to nemáme vyčlenených pracovníkov.  Veci sú vo vreciach a môžeme garantovať len to, že nie sú v takom stave, aby sa nedali používať. Z 80% sú v stave výbornom, pretože ich máme od overených ľudí.  Radi by sme touto podanou rukou, pomohli vašej náročnej práci aj takouto troškou, keďže vieme, že to nie je jednoduché riešiť problémy a obzvlášť tie z chudobnými občanmi. To či ide o neprispôsobivých  a či práve oni potrebujú takúto pomoc necháme na vás. My by sme boli radi ak by sa pomoc dostala tým, ktorí ju skutočne potrebujú. To môžeme zabezpečiť jedine cez vás. Preto nám dovoľte ponúknuť vám takúto spoluprácu a ozrejmiť jej stručné pravidlá a podmienky rozpísané v bodoch.

 

1.  Stačí nám  na mail: minibodka@gmail.com napísať akú pomoc potrebujete, prečo a pre koľko občanov (rozpísať ak sa dá a koľko je v tom detí v prvom rade). 0907274627 Milan Daniel

 

2.  Dohodnúť sa na prevzatí vecí u nás (tiež hneď v tom prvom maili, môžete uviesť možný dátum vášho príchodu). Buď vám ho potvrdíme, alebo vás posunieme. Prísť si po veci musíte samy (najlepšie veľkým autom, čo vždy potvrdíme v maili, aké množstvo vecí pre vás máme). Tak budete mať istotu, že nepôjde veľké auto nadarmo, ale že vezme všetko čo potrebujete, alebo bude v našom sklade.

 

3. So sebou vytlačenú žiadosť s pečiatkou obce, alebo komunitného centra.

 

4. Pokiaľ veci úspešne prerozdelíte, prosíme vás o spätnú väzbu, ako a či to pomohlo vašim občanom. Stručne nám poslať poštou tieto informácie, opäť s podpisom a s pečiatkou zodp. pracovníka.

 

5. Dobrá rada nad zlato: veci by ste nikdy nemali nikomu dávať zadarmo, ale napríklad za protislužbu, alebo ich nechať pracovníkom roztriediť a urobiť si vlastnú burzu s najvyššou hodnotou neprevyšujúcou 2 eurá (čiže 80% vecí môže stáť napr. od 10 centov a viac a 20% môže stáť do 2 eur). Verte, že je toto neoceniteľná rada. Zo získaných peňazí z burzy, môžete pokryť napr. talentované a snažiace sa deti v škole, resp. reprezentujúce vašu obec, kúpou potrebných vecí pre tieto deti, alebo ich vzdelávanie. Spôsob akým rozdelíte veci je plne vo vašej kompetencii. My potrebujeme nutne len spätnú väzbu, pretože je to pre nás a naše poslanie dôležité.

 

6. Za jeden rok vám môžeme pomôcť takto jeden, alebo najviac dva krát (závislé od materiálu na sklade) a došlých žiadostí. Budeme vždy uprednostňovať obce, ktorým sme ešte nepomohli.

 

Verím, že môžeme byť pre vás užitoční a možno to bude obojstranná spolupráca na dlhodobo. To by sme si priali. Naše motto: Je potrebné zabezpečiť ľuďom prístup k dobrám, aby raz oni mohli byť prospešní a činní pre seba, svoju rodinu, domáce a pracovné  okolie. To či budú je na nich.

 

Naša skúsenosť: kolegyňa robila už niekoľko krát burzy vecí systémom, že dávala určité množstvo vecí zadarmo. Dočkala sa len toho, že si to nikto nevážil. Rozhodla sa asi už na 6 burze, že veci nebudú zadarmo a to ani len ponožka, ale za minimálnu sumu určite. Čakala na prestávke vonku, keď zorganizovala už 7 burzu, kde sa platilo. Vyšla matka s deťmi z burzy a deti sa matky opýtali toto: mami a toto môžeme aj zničiť, však to máme zadarmo ako sme mali minule. Mamu to tak vytočilo, že svojmu chlapcovi hneď dala poza uši (až to pľasklo) so slovami: nie, nič sme nedostali zadarmo. Aj keď som veci kúpila za pár centov, ale som ti ich kúpila. A dostal pre istotu ešte jednu.

 

Ak potrebujete iné veci, skonzultujte to s nami: 0907274627. Niekedy sa stane, že máme aj tento materiál: chladničky, práčky, tv, stolíky, skrine, lustre, koberce, riady, postelné prádlo, postelnú bielizeň, postele, kočíky, kreslá, sedačky atď. Spýtajte sa na to čo potrebujete vy, alebo niekto iný!

 

▪ Posielanie balíkom, cez poštu.

▪ Nad 10 kg automaticky kuriérom!

▪ miniBODKA o.z. sa zaväzuje že balík nebude obsahovať také obnosené šatstvo, ktoré by bolo závažne poškodené, staré, zatuchnuté, nenositeľné a ktoré nie je v súlade s morálnym a etickým princípom, alebo s dôstojnosťou človeka.

▪ miniBODKA dohovorené veci dodá v objednanom množstve. Pokiaľ niečo nemáme, budete o tom  v predstihu informovaní telefonicky, mailom, správou. Poštovné aj dobierku hradí prijímateľ.

▪ PLATBA poštovného je určená podľa platného cenníka pošty a platí si to prijímateľ .

▪ Poslanie balíka kuriérom je automaticky nad 10 kg. Všeobecne záväzný predpis pošty. Všetky balíky s oblečením, majú z 90% viac ako 10 kg. Treba s tým počítať. Balík obsahuje veľké množstvo kvalitných vecí. Tomu zodpovedá jeho váha.

 

Pracovníci samospráv, úradov a zariadení. Nevyhovujú vám pravidlá a podmienky? Máte na to objektívne dôvody? Chceli by ste pozmeniť, navrhnúť inú možnosť spolupráce, ktorá by vám viac vyhovovala z vašej praxe?! Zavolajte, mailujte, píšte!

VIETE NÁM POMÔCŤ

Pomôcť nám môžete DAROVANÍM 2%, ktoré vždy používame na detské tábory, konkrétne na potraviny, sladkosti, hračky a lieky. Počas roka ich tiež využívame na školské pomôcky, podporu športovo a kultúrne nadaných detí (zakúpime športový materiál, obuv, lopty, alebo tanečné úbory, hudobné nástroje a pod.).

 

Pomoc počas roka:

Finančné príspevky: podpora jednotlivých činností a aktivít (viď menu), podpora konkrétnych detí, konkrétnej práce dobrovoľníkov v teréne. Registrované číslo účtu:

IBAN: SK4102 000 0000 0230 200 4858 SWIFT: SUBASKBX

 

Potravinový materiál: maslo, múka, olej, masť, cestoviny všetkých druhov, ovocie, zelenina, sladkosti, trvácne potraviny všetkých druhov, zaváraniny, mäsové výrobky, hydina, vajcia a pod.

 

Osobný materiál pre novorodencov a deti: obuv, oblečenie, kočíky, plienky, hračky, potraviny, vitamíny atď.

 

Osobný materiál pre mládež: obuv do veľkosti 44, mikiny, tričká a nohavice M, S, L a XL. Ponožky a spodné prádlo.

 

Osobný materiál pre dospelých mužov a ženy: obuv všetkých veľkostí

 

Hygienický materiál: mydlá, pracie prášky, šampóny, dezinfekčné a čistiace prostriedky, kozmetický a drogistický materiál, osobný hygienický a toaletný materiál, toaletný papier, hygienické vreckovky, servítky, prostriedky na umývanie podláh a riadov, náplne do wc atď.

 

Výčbový, kresliaci a výtvarný materiál na detské tábory a akcie denného centra: výkresy, farbičky, farby, fixky obyčajné aj na textil, krepový papier, stužky, lepidlá, nožnice, jednofarebné látky, textílie..

 

Nutne tiež potrebujeme lieky a zdravotnícky materiál:  Detský paralen 10 krabičiek, ibuprofen 200 a 400 z každého 10 krabičiek. 7 ks teplomerov, dezinfekčné roztoky (ajatín, alebo iný na čistenie rán), obväzový materiál, vitamín c 200, alebo 500 mg, 25 krabičiek s príchuťou, octanovú masť, alebo veral gel z každého po 5 kusov, kvapky do nosa a uška detské pre 2 až 5 ročné deti a aj staršie deti z každého po 5 ks. Sprej do hrdla 10 ks.

 

Žiadosťou, prosbou o pomoc a tiež jej prijatím od vás, dávame najavo, že chápeme vážnosť situácie. Priznávame tým, že nie sme tak silní, aby sme mohli poskytnúť pomoc len z vlastných zdrojov a že vec nezvládneme len vlastnými silami. Dobrovoľníctvo je naše vlastné, osobné rozhodnutie pomáhať. Je to Dar našej osoby, nášho angažovania sa a dar našej práce. Veríme dobrovoľníctvu, ako nezištnosti poslania. Veríme nášmu úsudku aj našej disciplíne v tomto poslaní. Veríme, že s vašou pomocou, môžeme napĺňať poslanie a ciele efektívnejšie, rýchlejšie s okamžitou reakciou dostať pomoc k prijímateľovi.

Dôležité informácie

Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665, Alžbeta Zemanová: 0949623952, Kristína Horváthová: 0940554244 a Milan Daniel: 0907274627

Deti k telefónom nedávame prvý týždeň. Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

 

Deti musia byť zbalené samostatne. Nie spolu v jednej taške dve a viac detí, ale jedno v jednej taške.

 

1. Nutné veci do tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

2. Čo si dieťa nemá brať do tábora:

Počítač, ostré predmety, mobil, tablet, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie), obuv, alkohol, drogy, lieky a pod.

 

3. ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychyckom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby.

 

4. Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa.

Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou formou a terapeutickou. Pracujeme  odborne o.i. aj laicky, ale hlavne v záujme dieťaťa.

 

5. Doprava do tábora samostatne. Pokiaľ ide o veľký počet detí môžeme dopravu zabezpečiť minibusmi.

 

6. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

 

7. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky.

 

Zodpovedné osoby: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka,

Jarný ART tábor ( termíny závislé od prázdnin podľa krajov )

Termíny:

◆ 16.02.2019 - 24.02.2019 Jarné prázdniny Košický kraj, Prešovský kraj o 28 dní

◆ 23.02.2019 - 03.03.2019 Jarné prázdniny Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj o 35 dní

◆ 02.03.2019 - 10.03.2019 Jarné prázdniny Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj o 42 dní

Tento typ tábora je určený predovšetkým tejto cieľovej skupine detí:

handicapované
týrané, zneužívané a zanedbávané (CAN a FAS)
po osobných traumách
žijúce v ústavných zariadeniach
žijúce v náhradnej osobnej, pestúnskej či profesionálnej starostlivosti
žijúce v adopciách, alebo v akejkoľvek inej starostlivosti
siroty, polosiroty a deti odlúčené od súrodencov
deti žijúce v bežných rodinách (forma denných ateliérov)

 

Odborný dozor a konzultant: Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD.

                                                        PhDr. Dušan Sklenka

                                                          Mgr. Ivetka Danielová

                                                          Ing. Marika Korčušková

 

Na deti okrem pracovných dielní čakajú aj aktivity:

 

Pobyt v prírode v sedle bycikla:

 Pešia chôdza – krátke turistiky
 Čistenie prírody s lesníkmi.  

 

Výtvarná dielňa:

TECHNIKY:

1. Výroba batikovaných tričiek

2. Maľovanie na tričká

3. Koláž, grafika

4. Modelovanie z hliny, moduritu

5. Kreslenie- portrét, zátišie

6. Maľovanie na sklo

7. Výroba textilných bábik, kašírovanie

8. Maľovanie akvarelom, anilinovými farbami

9. Výroba postavičiek zo slaného cesta

10. Maľovanie na kamene

11. Práca s krepovým papierom

 

Tanečná dielňa: 

Lektor: Alžbeta Zemanová / terénna soc. Pracovníčka Mojmírovce / tance zapustené do príbehov zo skutočného sveta detí, hranie rolí, scénok / POVEDZ TO TANCOM / 

Lektor: Andrej Motýľ  / NsP – Topoľčany / balet, scénické a estetické tance

Lektor: Mário Horváth (súkromné konzervatórium Nitra) - tanec 

TECHNIKY:

Cigánske a tzv. španielske tance / prevažne práca z celým telom / fyzicky veľmi náročné, vsunuté tiež do scénok, ktoré deti budú na konci dňa hrať s využitím tela aj textu /
Hip Hop / jednoduché základy /
Balet, scénické tance, tiež vsunuté do scénok / fyzicky veľmi náročné /
Spoločenské tance: anglický a viedenský valčík, čača, salsa / jednoduché základy /
Iné tance podľa povahy a potreby

 

Hudobno-spevácka dielňa:

Lektor: Milan Daniel a Mgr. Ivetka Danielová

osvojenie si základných hudobných prvkov zo všetkých oblastí štýlov a typov / ROZUMIEM SVOJEJ HUDBE.

práca s talentom, podchytenie, rozvíjanie a posunutie ďalej – mám na to byť dobrý, tak budem

hra na hudobný nástroj : gitara / základy, výučba akordov /
spev, hlas, / práca z hlasom /
dejiny hudby a rozpoznávanie štýlov
výroba jednoduchých rytmických nástrojov

 

ROZPRÁVKY SPOD VANKÚŠA (rozprávková dieľňa).

Lektor: M. Daniel, M. Nováková, B. Slatincová, Mgr. I. Danielová

čítanie kníh v obrovskej knižnici s tisíckou kníh
hranie rozprávok
hľadanie pokladov, oživenie mýtov a bájok

 

Deti vybavte materiálnym zabezpečením vhodným do podmienok Jarného tábora.

Pokiaľ nedisponujete takým materiálom (ošatenie, obuv) dajte nám včas vedieť.

Deti riadne poučte do akého typu tábora idú, aby sa nebáli nového prostredia.

Deti nahlasujte do tábora telefonicky, alebo mailom (viď záhlavie).

Všetky podmienky a pravidlá konzultujte telefonicky, alebo mailom.

 

Nutné veci do  tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

V prípade potreby volať 0907 274 627, alebo písať: minibodka@gmail.com


 

Dôležité informácie

Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665, Alžbeta Zemanová: 0949623952, Kristína Horváthová: 0940554244 a Milan Daniel: 0907274627

Deti k telefónom nedávame prvý týždeň. Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

 

Deti musia byť zbalené samostatne. Nie spolu v jednej taške dve a viac detí, ale jedno v jednej taške.

 

1. Nutné veci do tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

2. Čo si dieťa nemá brať do tábora:

Počítač, ostré predmety, mobil, tablet, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie), obuv, alkohol, drogy, lieky a pod.

 

3. ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychyckom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby.

 

4. Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa.

Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou formou a terapeutickou. Pracujeme  odborne o.i. aj laicky, ale hlavne v záujme dieťaťa.

 

5. Doprava do tábora samostatne. Pokiaľ ide o veľký počet detí môžeme dopravu zabezpečiť minibusmi.

 

6. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

 

7. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky.

 

Zodpovedné osoby: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka,

Dôležité informácie

Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665, Alžbeta Zemanová: 0949623952, Kristína Horváthová: 0940554244 a Milan Daniel: 0907274627

Deti k telefónom nedávame prvý týždeň. Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

 

Deti musia byť zbalené samostatne. Nie spolu v jednej taške dve a viac detí, ale jedno v jednej taške.

 

1. Nutné veci do tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

2. Čo si dieťa nemá brať do tábora:

Počítač, ostré predmety, mobil, tablet, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie), obuv, alkohol, drogy, lieky a pod.

 

3. ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychyckom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby.

 

4. Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa.

Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou formou a terapeutickou. Pracujeme  odborne o.i. aj laicky, ale hlavne v záujme dieťaťa.

 

5. Doprava do tábora samostatne. Pokiaľ ide o veľký počet detí môžeme dopravu zabezpečiť minibusmi.

 

6. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

 

7. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky.

 

Zodpovedné osoby: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka,

ĎAKUJEME za spoluprácu

Hlavní partner:  Spoločnosti LIDL v.o.s /darca trvácnych potravín do detských táborov Jar/Leto/Jeseň/Zima.

 

REFERENCIE

bizref.sk Šaľa

Mestskej polícii v Šali

Mesto Šaľa

RTVS Bratislava

EXOHOSTING

Estránky cz

PEIKO Šaľa

Klub dôchodcov Šaľa

Misia Mladých Trvrdošín

Spojená stredná odborná škola Nivy Šaľa

Stredná odborná škola obchodu a služieb Kodálya Galanta

Súkromné konzervatórium V. Krčméryho Nitra

Diavdlo Materinky Šaľa

Min. obrany SR

 

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU a PODPORU:

Mgr. Mirka a Ing. Tibor M.

Mgr. Zuka G.

Mgr. J. Pročko

Ing. C. Csandal

Mgr. Z. Popelková

Ing. T. Štolcová

Mgr. I. Danielová

Mgr. K. Mašľejová a Mgr. Ľ. Mašlej

Ing. T. Kuča

Mgr. M. Valich

MUDr. T. Karol

MUDr. M. Czelláriková a sir. MUDr. A. Czellárik

MUDr. Vašková

MUDr. Juríková

MUDr. Payerová

RNDr. Kolár J.

Mgr. M. Kollár

T. Bartoš

J. Kováč

R. Tóth      

M. Jarošiová

I. Boledovičová

Š. Gondor a R. Gondorová

R. Tolgesi

Jarka a Robert Jakubeczoví

 

Ďakujeme za dlhodobú spoluprácu:

Profesionálnym rodičom a rodinám z celej SR

Detskému domovu Košická Nová Ves

Krízovému stredisku Lúčenec a detskému domovu Fiľakovo

Starostom obcí z východného slovenska

Detskej fakultnej nemocnici Kramáre

 

ĎAKUJEME: Členom, čestným členom a konzultantom:

 Mgr. Alenka Mičianová a Peťko Mičian Zvolen

Mgr. Lucia Bednárová Bytča

Mgr. Ivetka Danielová Piešťany

Andrej Motýľ Topoľčany

Miroslav Horváth Banská Bystrica

Tomáš Horváth Zvolen

Bc. Barborka Slatincová Zvolen

Monika Nováková Bernolákovo

prof. Doc. Daniela Giertlová Phd. Dolný Kubín

PhDr. Dušan Sklenka Opraem Lukavec, Česká republika

Mgr. Michal Križák vojenský duchovný Žilina /útvar špec. nasadenia/

Diavdlo Materinky Šaľa p. Alenka Demková

Michal Palka Šaľa/Veča

Danka a Miroslav Bandryoví Mojmírovce

Alžbeta Zemanová Mojmírovce

Marian Surovič Lozorno

Mgr. Stanislav Markulík Smižany

Zuzana Tóthová Košice

Ing. Marika Korčušková Bratislava

Mgr. Václav Pápež Liptovský Peter

 

 

 

 

MINIBODKA V MÉDIÁCH

NÁHRADNÍ RODIČIA

NÁHRADNÍ RODIČIA (pestúni, adoptívni, osvojitelia, profesionálni a my všetci).

25 rokov skúseností nás presvedčilo, že je potrebné byť nápomocní systému aj tým, ktorý v ňom pracujú. Je veľmi dôležité vedieť, že existuje možnosť, ktorú môžete v prípade potreby využiť u niekoho, kto má v danej oblasti prax a rozumie sa tomu. Ak využijete naše služby, budete mať vždy výbornú kvalitu s pridanou hodnotou a istotu, že ste vy aj vaše deti v dobrých rukách. 

 

SLUŽBY PRE VÁS:1. Majáčik pre pestúnskych, adoptívnych, profesionálnych a náhradných rodičov.

Zorganizujeme pre vás stretávania na ktorých sa môžete odreagovať. Pripravíme pre vás fantastický program. Okrem programu môžeme vo forme besied debatovať o problémoch ktorým čelíme deň čo deň pri našej práci. Z besied urobíme výstup, ktorý môžeme posunúť kompetentným. Chcete svoju prácu vykonávať v dôstojnom pracovnom prostredí? Tak sa nebojte spojiť pre správnu vec a využiť aj túto možnosť. Ak sa zorganizujeme, tak sa pracovný názov našich stretávaní bude volať KOMPAS. 


2. Kormidlo a bezpečný prístav pre vaše deti, ktoré už máte kam dať. K nám! 

Potrebujete si oddýchnuť a neviete kam by ste mohli dať vaše deti? Ručíme za bezpečný prístav a druhý domov pre vaše deti. Ručíme, že deti budú mať zážitky a skvelý program a pri tom nevyjdeme z vami nastaveného režimu. Aj ony samé potrebujú svoj priestor na hry, zážitky, relax a trošku aj bláznenenie. U nás. Máme ubytovaciu kapacitu pre 25 detí v ktoromkoľvek ročnom období a v ktoromkoľvek dni v týždni, víkendy. Dohodnite si termín vašej dovolenky, alebo oddychu a nám zverte deti aj mimo prázdnin, sviatkov, alebo predĺžených víkendov. Jednoducho, kedykoľvek počas roka, 7 dní v týždni.


3. Pokoj v mojej duši je pokojom pre celú rodinu. Ak ho máme my, môžeme ho posúvať ďalej.


4. Stretávanie kompletných rodín u nás s perfektným programom.

Programy ktoré pre vás vytvoríme sú cielené na trávenie spoločného času trochu inak ako v domácom režime. Stretávanie rodín bude u nás nezabudnuteľný zážitok. Vaše zverené deti, vaše biologické deti a vy rodičia. Každá chvíľka radosti sa počíta. Každý úsmev, zážitok je darom. Radi vás u nás privítame a pripravíme pre vás a vaše deti nezabudnuteľný jednodňový aj viac dňový program. Stretávať sa môžeme pravidelne 1, alebo 2x do roka v akomkoľvek termíne. Vy ako rodičia, vaše zverené deti a vaše biologické deti. Uvidíte ako sa tu vzájomne môžete obohacovať a preniesť to aj do svojich domovov.


5. Vzájomná podpora - užitočnosť počas celého roka 7 dní v týždni.


6. Kontakt: napíšme si spoločne cez maili, alebo si zavolajme: 0907274627 , minibodka@gmail.com

 

PROJEKT 12 ŽIVOTOV

Minulosť a prítomnosť sú naše prostriedky. Jedine budúcnosť je našim cieľom. 12 ŽIVOTOV je autorský, ucelený súbor  špeciálneho zážitkového a terapeutického programu, ktorý vznikol pre potrebu pomôcť deťom vyrovnať sa s ťažkými traumami.

 

Pre koho je program 12 ŽIVOTOV?

Deti a mládež, úplné siroty

Deti a mládež s ktorými prídeme do kontaktu my v teréne pri pomoci rodinám v núdzi, alebo deťom, ktoré našu pomoc potrebujú priamo na školách a pod.

Deti a mládež v náhradnej starostlivosti (detské domovy, pestúnsky rodičia, osvojitelia, profesionálni rodičia, krízové strediská, centrá pre rodinu, iné formy náhradnej starostlivosti, alebo výchovy)

Deti a mládež z neúplných rodín

Deti a mládež týraných žien/mamičiek

Deti a mládež z bežných rodín s ktorými nespolupracujeme a nie sme priamo v kontakte.Ak takúto pomoc potrebujú, oslovujú nás rodičia

Deti a mládež s poruchami správania

Deťom a mládeži väčších skupín na žiadosť napríklad zariadenia, školy ai., za účelom zážitkovej terapie ktorá sa prispôsobí povahe skupiny, získanie nových skúseností a poznatkov

Veková hranica môže byť od 3 rokov do 18

 

Pre koho je program 12 ŽIVOTOV aj mimo detí?

Pre rodiny s deťmi bez vekovej hranice

Veková hranica pre staršiu mládež je od 18 do 24

Veková hranica pre starších je od 25 do 49

Veková hranica pre postarších je od 50 do xy

12 ŽIVOTOV skutočne pomáha aj dospelákom: LIEČI SAMOTU a pocit OPUSTENOSTI. LIEČI PRÍTOMNOSŤ, UZAVRIE MINULOSŤ, PRIPRAVUJE NA BUDÚCNOSŤ cez zážitkové terapie, ktoré sú nižšie uvedené.

 

Kedy a kde sa vykonáva a ako sa môžem prihlásiť?

Program je možné vykonávať počas celého roka, nie len v stanovené prázdniny, sviatky a podobne. Vždy keď to deti potrebujú. Miesto je vybraté podľa dostupnosti chaty. Ak nie je určené inak, je vždy miestom organizácie tohto programu centrum pre deti v Šali, alokované pracovisko Nitrianska 2. Centrum sídli na Cintorínskej 2, tiež v Šali. Prihlásiť dieťa je možné po telefonickom, alebo mailovom kontakte kde si vymeníme všetky potrebné informácie o deťoch. Deti ktoré sú akútny prípad preberieme okamžite.

 

UBYTOVANIE, STRAVA, DOZOR, PROGRAM.

 

12 ŽIVOTOV má za úlohu pomôcť a participovať na pomoci deťom. Nevieme robiť zázraky. Naučili sme sa veci, ktoré takmer na 95 perc. zaberajú. To máme za roky praxe, spolu s vedomosťami odskúšané. Zoskupili sme ich do tohto programu a ten ponúkame.

12 ŽIVOTOV skutočne deťom pomáha: LIEČI SAMOTU a pocit OPUSTENOSTI. LIEČI PRÍTOMNOSŤ, UZAVRIE MINULOSŤ, PRIPRAVUJE NA BUDÚCNOSŤ cez zážitkové terapie, ktorých hlavným ťahúňom sú:

A/ Aqa terapia (vodné parky plus program so špeciálnymi technikami)
B/ Musico terapia (liečba hudbou a špeciálnymi zážitkovými technikami)
C/ Arte terapia (liečba kreslením, maľovaním, farbením a špeciálnymi zážitkovými technikami)
D/ Canis a hypo terapia (hypo – farmy, Canis priamo u nás)
E/ Pohybová terapia: Tanečno-pohybová terapia je psychoterapeutickou metódou, ktorá využíva pohyb a tanec za účelom dosiahnutia emočnej, kognitívne, sociálnej, behaviorálnej a fyzickej integrity jedinca. Prostriedkom k dosiahnutiu integrácie je vzťah medzi pohybom a emóciami. Pracuje s konceptom prepojenia a neustálej vzájomnej interakcie tela a mysle. Pohyb a tanec je priestorom pre nové prežívanie, následne je možná verbalizácia ako spôsob zvedomovania smerom k zmene. Tanečno-pohybová terapia je považovaná za expresívny psychoterapeutický smer.
F/ Oxygen terapia (kyslíkový prístroj plus pobyt v prírode so špeciálnymi zážitkovými technikami)
G/ Pracovná terapia spojená s enviromentálnou (len starší)
H/ Komunitná a osobná terapia (podieľanie sa na celom dennom programe a to hlavne: varenie, plánovanie stravy, programu, pranie, všetky obslužné činnosti, rozhovory v skupine aj osamote a pod.)
I/ Športová terapia (hry, súťaže, získavanie informácií o možnom rozvíjaní konkrétneho športu, podpora talentov)
J/ Vzdelávacia terapia je zameraná na získavanie informácií o možnostiach, mentálnych schopnostiach a danostiach, vďaka čomu presne pomenujeme možnosti a jasne uvidí dieťa svoju budúcnosť vo výbere svojho povolania
K/ Umelecko-dramatická, divadelná terapia, hranie životných rolí, kazuistiky, malé javiskové formy (špeciálny zážitkový program, ktorý ukáže dieťaťu modelové situácie z jeho života a prevedie ho nimi). Okrem iného pri tomto programe často využívame zážitky ktoré majú deti a dospelí z detstva tak, že ich inplementujeme do situačných modelov. Z pravidla o tom samy netušia, ale prídu na to a vtedy je to neuveriteľné čo sa s nimi deje
L/ Zážitkový, trampský program v prírode je špeciálny program zameraný na získanie a osvojenie si zručností prežitia v lese, tiež v modelových situáciách keď sa napríklad stratím, okrem iného je to program, ktorý svojou skladbou je veľmi akčný aj čo sa týka krásnych zážitkov všetkých zúčastnených na programe 12 životov. Naučí ich konať kolektívne, pomôcť slabším, zvládať situácie pod stresom a tlakom, ovládať orientáciu a zorientovať sa v teréne atď. Okrem iného pri tomto programe často využívame zážitky ktoré majú deti a dospelí z detstva tak, že ich inplementujeme do situačných modelov priamo v teréne. Z pravidla o tom samy netušia.

 

12 ŽIVOTOV je súbor špeciálnych programov, zážitkových hier s odborným aj neodborným týmom. Výhodou tohto programu je, že sa dieťa, deti aj dospelí zapájajú od samého začiatku a pracujú tak spolu s nami na sebe (teda tí, ktorí sú toho schopní). Vek nie je žiadnou hranicou. Organizujeme pre tieto deti vlastné táborové pobyty Jar, Leto jeseň Zima, počas ktorých sa program vykonáva, ale aj mimo uvedených termínov podľa potrieb. V spolupráci s priateľmi, darcami, darovanými dvomi percentami, zoženieme potrebný materiál (hlavne stravu, chatu, naše centrum keď nemáme chatu a schopnosť zaplatiť energie tam kde sme). Refundácia nákladov zo strany zariadení, alebo rodičov je tiež výraznou pomocou a stačí už len naša priama práca dobrovoľníkov a je to. 

 

 Čo dokáže projekt 12 ŽIVOTOV? 

1. Odbúravať post traumatické syndrómy. 

2. Odbúravať stresy, strach, depresie, úzkosť, samotu, odlúčenosť a opustenosť. 

3. Úplne nahradí zlé skúsenosti dobrými zážitkami. 

4. Detí získajú sebavedomie, dôveru a ochotu spolupracovať. 

5. Úplne obnoví a otvorí vzťah, vzťahovú väzbu (nový, alebo s príbuznými, ktorí majú záujem sa o dieťa postarať). 

6. Začlení dieťa k svojim rovesníkom bez toho, aby si niekto všimol z detí, čo má toto konkrétne dieťa za sebou (napr., že prišiel o rodičov) 

7. Úplne obmedzí negatívne prejavy na verejnosti, v kolektíve: agresivita, utiahnutosť, plačlivosť, sebapoškodzovanie, ubližovanie druhým, asertivita, nezáujem o kolektív, školu, hry, šport a pod. 

8. Nahradí deťom do doby kým sa nenájdu náhradní rodičia, alebo náhradné riešenie pomoci priateľov, dôverníkov, osobných asistentov, blízkou a vzťahovou osobou ktorou sme, kým sa mu nepomôže na trvalo. A potom sme aj potom :) 

9. Obnoví a vyburcuje  u dieťaťa schopnosť pracovať na sebe. 

10. Podnecuje – Motivuje. Získava priazeň dieťaťa. 

11. Lieči - zachraňuje, poskytuje barličku aj možnosť zahodiť barličku. 

12. Dieťa je spokojné, keď robí to, čo za daných okolností môže. 

Žiadne z detí ktorým sa venujeme nikdy neskončilo po dovŕšení dospelosti na ulici, alebo ako tzv. asociál, pokiaľ sme robili monitoring, alebo sme s dieťaťom v kontakte. Stretávame sa so všetkými a aj z ich už novými rodinami. Ukazujú nám dospelí svoje deti a deti, ktoré ešte nie sú rodičmi nám ukazujú svoje úspechy v nových, alebo staronových rodinách, zariadeniach a pod.  To isté platí aj v prípade poskytovania pomoci rodinám v núdzi a osamelým, týraným a zneužívaným matkám s deťmi. Nedá mi nenapísať, že som veľmi vďačný Bohu za to, že aj z toho mála čo máme a môžeme urobiť sa týmto odvážnym, uboleným ale už aj veselým ľuďom darí a ja ich za to obdivujem. Pravdou je, že aj ja som bol pred rokmi jeden z nich a bol som len dieťa, ktorému slovo tragédia nič nehovorilo. Necitlivosť vtedajších úradov bola s fatálnymi následkami na mojom zdraví a duševnom rozpoložení. Deti predsa nemajú mať strach a nemajú sa desiť cudzích ľudí, že ich niekto necitlivo odoberá s úsmevom na tvári a s nejakými chlácholivými rečami, že oni sú tí dobrí. To nepomáha. Matky s deťmi, deti, ale aj každý kto zažil špatnosti a ukrutnosti, ale aj hrátky osudu žiaľ, každý musí mať možnosť zažívať krásne veci. Preto sme vznikli, preto zabezpečujeme prístup k dobrám a preto sme tu.    

 

Osoba (dobrovoľníci) zodpovedná za projekt a program:

 

Milan Daniel, Musico, Oxygen a Canis terapia

Michal Palka/terénny, animačný pracovník, Enviromentálne

Andrej Motýľ/zdravotný pracovník a animátor, lektor hudby a tanca

Monika Nováková/učiteľka a animátorka, Malé javiskové formy, divadlo

Ing. Marika korčušková, ARTE Terapia, Canis terapia

Erika Michalčíková, animátor

Mário Horváth tanečný a pohyb. Lektor

Mgr. Júlia Tégenová – musico terapia - lektor

Mgr. Lucia Bednárová – liečebný pedagóg

Milan Daniel, Trampský program

Animátori a dobrovoľníci: dozor a program

 

Odborný garant: Doc. PhDr. Daniela Giertlová (VŠ Sv. Alžbeta), Mgr. Michal Križák (vojenský kňaz), PhDr. OPRAEM Dušan Sklenka PhD (kňaz).,

 

KONTAKT: 0907274627, mail: minibodka@gmail.com

 

Ak viete aj vy, že by náš program mohol pomôcť niekomu z detí z vášho okolia, dajte im o nás vedieť. Dajte to vedieť rodičom, školám, sociálnym úradom, zariadeniam náhradnej starostlivosti o deti. Našim jediným cieľom je týmto deťom pomôcť. Vždy rešpektujeme všetky pokyny a dohody spolupráce, vrátane zachovania dôverných a osobných informácií.

 

VIAC

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA - KONTAKTY

NAŠA ANGAŽOVANOSŤ V OBLASTI HUMANITY JE DOBROVOĽNÁ A NEZIŠTNÁ. BUDE TO TAK NAVŽDY.

►   Predseda, štatutár a riaditeľ: Milan Daniel, tel: 0907 274627, e-mail: minibodka@gmail.com

►   Zástupca riaditeľa a delegovaný štatutár: Josef Rigo Bochum - statutary and director miniBODKA, childrens humanitarian organisation Spolková republika NEMECKO, skr. SRN, nem. Bundesrepublik Deutschland, BRD, kontakt so zahraničím a riaditeľ alokovaného pracoviska v SRN pre pomoc deťom, matkám s deťmi, ženám zavlečeným do cudziny a utečencom s deťmi. e-mail: josefrigominibodka@gmail.com

►   Odborný garant združenia: Doc. PhDr. Daniela Giertliová

►   Duchovný garant: Mgr. Michal Križák - kňaz

►   Odborný konzultant: Mgr. Lucia Bednárová - lieč.pedag.

►   Odborný konzultant: Mgr. Alenka Ostrihoňová - vzdelávanie Sociálne veci, Azylový domov, chránené bývanie, prestupná stanica medzi detským domovom a osamostatnením, konzultácie, poradňa 24 hodín denne, tel: 0907 274627, alebo písomne na e-mail: minibodka@gmail.com, poštová adresa: minibodka, Cintorínska 1938/2, Šaľa 927 05

►   Zodpovedný pracovník: Michal Palka - ošatenie, obuv, potraviny, materiál, tel.: 0903 489 665

►   Zodpovedný pracovník: Andrej Motýľ - kultúra, šport, zdravotné veci, tel: 0908 484 837

►   Zodpovedný pracovník: Dana Bandryová - komunitný soc.pracovník, tel: 0905 745 579

►   Zodpovedný pracovník: Milan Daniel, Monika Nováková a Andrej Motýľ za - detské tábory (jar, leto, jeseň, zima) - projekt 12 Životov - projekt ELI, tel: 0907 274627, e-mail: minibodka@gmail.com

►   Revízna komisia: Bc. Barborka Slatincová, Zvolen, Tomáš Horváth, Zvolen e-mail: reviznakomisiaminibodka@gmail.com

   Zodpovedný pracovník a odborný konzultant: Ing. Marika Korčušková - týrané, opustené a nechcené zvieratká. Nahlasovať, konzultovať, alebo informovať môžete na čísle: 0904 429280.

DARUJTE NÁM 2 %!

Tlačivá k poukázaniu 2 % z dane

30.8. - 1.9.2019 / STOJIME PRI SEBE

29.6.2019 - v prípade nepriaznivého počasia 30.6.2019 / Motorkári deťom / Otvorenie 11. ročníka detských táborov

Darujte nám 2 %

-->