Služby azylového domu


Nami poskytované služby

- ubytovanie na určitý čas,
- sociálne poradenstvo, aj pre ambulantných klientov,
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
- pomoc pri spisovaní žiadostí a návrhov na úrady a súdy,
- nevyhnutné ošatenie a obuv,

Zabezpečujeme:
- rozvoj pracovných zručností