Elektro-Stralight s.r.o. - nabíjacie stanice, elektromerové rozvádzače

Názov spol.:Elektro-Stralight s.r.o.
Sídlo firmy:Malá 3, Šurany 942 01
E-mail:boris.straska@gmail.com
Telefón:+421 905 307 471
Web: elektrostralight.bizref.sk
IČO:46495894
DIČ:2023399818
IČ DPH:SK2023399818
Okresný úrad Nové Zámky. Číslo živnostenského registra: 440-30685
Otvoriť mapu v novom okne


Cenová kalkulácia

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Solárne bikeporty

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Vzorový formulár na odstúpenie

Nabíjacie stanice

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Všeobecné obchodné podmienky a reklamácia

(ďalej len VOP) spoločnosti  Elektro-Stralight s.r.o., Malá 3, Šurany 942 01, IČO: 46495894, DIČ: 2023399818, IČ DPH: SK2023399818. Okresný úrad Nové Zámky. Číslo živnostenského registra: 440-30685I. Všeobecné ustanovenia


1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

1.2 Uzatvoreniu kúpnej zmluvy prináleží nasledovný postup:

- na základe osobného stretnutia telefonickej alebo mailovej komunikácii nasleduje upresnenie podmienok a obhliadka

- následne kupujúci obdrží odporúčanie

- vypracuje sa cenová ponuka

- po obdržaní potrebnej dokumentácie sa podpíše kúpna zmluva a vystavia sa dokumenty o servise, záruke a reklamácii.

1.3 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.5 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá prejavila záujem o kúpu, obdržala cenovú ponuku a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.

1.6 Objednávkou sa rozumie osobné stretnutie, telefonická alebo mailová objednávka. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť vyplnenia potrebných údajov prostredníctvom spomenutého formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

1.7 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. 

1.8 Produktom sa rozumejú sa rozumejú všetky tovary uvedené v platnom prehľade na stránke www.elektrostralight.bizref.sk.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Objednávka produktov uskutočnená osobným stretnutím, telefonicku alebo mailovou komunikáciou a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle automaticky vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. 

2.2 K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný do výroby/na odoslanie.

2.3 Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe osobného stretnutia, telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim.


2.4 V prípade objednávky v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu. 


2.6 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Cena produktov objednávaných telefonicky alebo e-mailom (ďalej len „kúpna cena“) je individuálna, prispôsobená vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po obhliadke a vyplnení objednávky. V prípade objednávky v zmysle čl. II bod 5 tohto článku VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom, poštou alebo ju odovzdá osobne.

3.2 Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3 Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

3.4 Základným platidlom je mena euro.

IV. Dodanie produktov

4.1 Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle čl. I bod 5 aj spolu s písomným rovnopisom týchto VOP, ak ich už nedodal skôr spolu s daňovými dokladmi vzťahujúce sa k produktu a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný produkt. V prípade ak písomné vyhotovenie týchto VOP nebolo kupujúcemu v zmysle čl. I bod 5 dodané s produktom, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia produktu, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená.

4.2 Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je 7 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade špeciálnej požiadavky (najmä nie však výlučne požiadavka špeciálnych dokončovacích procesov, špeciálnej suroviny) sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené emailom v cenovej ponuke. 

4.3 Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

4.4 Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

4.5 Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

4.6 Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

4.7 Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

4.8 Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

4.9 Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

V. Prevzatie produktu

5.1 Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.

5.2 Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

5.3 Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 2 tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.

VI. Prepravné

6.1 Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

VII. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

7.1 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete produkt. 

7.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adrese predávajúceho uvedenej v týchto VOP. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho.

7.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

7.4 Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď doručenia oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.5 Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

7.6 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.7 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

7.8 Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú osobne, telefonickou alebo mailovou komunikáciou, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

7.9 Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 5 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

7.10 Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

7.11 Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

a.adresa: 

Elektro-Stralight s.r.o.

Malá 3, Šurany 942 01
E-mail: boris.straska@gmail.com
Telefón: +421 905 307 471

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

8.1 Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.2 V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný. 

8.3 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.4 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. 
8.5 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s Dph

8.6 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

8.7 Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.
8.8 Reklamácia pre výrobky pelech s okrajmi, pelech ponton a podložka sa nevzťahuje na poškodenie mechanického typu na ploche ,spôsobeného cieleným zásahom pazúrov , alebo hryzením zvieraťa do látky. Všetky pelechy a ležadlá sú odolné a trvácne bežným používaním.

IX. Ochrana osobných údajov a súkromia

9.1 Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 112/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti CElektro-Stralight s.r.o., Malá 3, Šurany 942 01


Znenie VOP je účinné od 1.9.2020

Všeobecné podmienky nabíjania

Elektro-Stralight s.r.o., Malá 3, Šurany 942 01, IČO: 46495894, DIČ: 2023399818, IČ DPH: SK2023399818. Okresný úrad Nové Zámky. Číslo živnostenského registra: 440-30685

 

ČLÁNOK 1 – Zmluva s Elektro-Stralight s.r.o.


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb nabíjania pre elektrické alebo hybridné vozidlá našou spoločnosťou Elektro-Stralight s.r.o. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na našej webovej stránke. Údaje o našej spoločnosti sú uvedené vyššie.


1.2 Zmluva, ktorú s nami uzatvárate, je rámcová zmluva (rámcová zmluva). Každé jednotlivé poskytnutie služby nabíjania (služba nabitia) predstavuje samostatnú zmluvu o poskytnutí služby nabíjania (zmluva na službu nabitia).


1.3 Tým, že nás požiadate o službu nabíjania, prejavujete súhlas s našimi podmienkami, ktoré sa vzťahujú na túto službu na danom nabíjacom bode a v čase poskytnutia služby.


1.4 Skôr ako využijete služby nabíjania na určitom nabíjacom bode, prihláste sa do našich webových alebo mobilných aplikácií (Aplikácie), EVGO GREEN  MOTION / Sieť Elektro –Stralight , aby ste sa oboznámili s informáciami o aktuálnych cenách, spôsoboch autentifikácie alebo iných podmienkach pre naše služby.


 

ČLÁNOK 2 – SIEŤ Elektro-Stralight s.r.o.


2.1 V našej spoločnosti máte prístup k službám nabíjania, ktoré poskytujú rôzne subjekty prostredníctvom sietí nabíjacích bodov. Do týchto sietí patria nabíjacie stanice, ktoré  prevádzkuje naša spoločnosť a spoločnosť EVGO BD Octavian Goga nr 2, București  pod spoločným názvom "EVGO Green  Motion " a ktoré sú označené
v Aplikáciách „EVGO“  nabíjacie body.


2.2. V našich Aplikáciách sú zobrazené nabíjacie body, ktoré môžete
navštíviť.

 

 

ČLÁNOK 3 – NABÍJANIE U ROAMINGOVÝCH PARTNEROV


3.1 Naši klienti majú prístup k službám nabíjania aj v sieťach iných prevádzkovateľov na Slovensku a v iných krajinách (roamingoví partneri) bez potreby ďalšej registrácie. Tieto nabíjacie body sú prevádzkované pod názvami roamingových partnerov, ale služba, ktorá Vám bude prostredníctvom nich poskytnutá, bude poskytnutá našou spoločnosťou.


3.2 Nabíjanie na bodoch roamingových partnerov môže byť poskytované za osobitných cenových alebo iných podmienok. Navštívte naše Aplikácie, aby ste zistili, ako sa môžete autentifikovať na nabíjacom bode roamingového partnera.


3.3 Ste povinný/á dodržiavať podmienky stanovené roamingovým partnerom pre užívateľov jeho nabíjacích bodov.


3.4 V našich Aplikáciách sú zobrazené nabíjacie body sietí roamingových partnerov, ktoré môžete navštíviť.


ČLÁNOK 4 – NAŠE SLUŽBY


4.1 Služby môžete využívať v čase vyžiadania, za predpokladu, že nabíjací bod nie je obsadený. Naše služby klientskej podpory môžu zahŕňať možnosti spravovania služby nabíjania, jako napríklad prostredníctvom jej rezervácie.


4.2 Na základe Vašej zmluvy máte možnosť objednať poskytovanie služieb nabíjania viacerým užívateľom vozidiel (vodiči). Môžeme limitovať maximálny počet vodičov v jednej zmluve alebo stanoviť podmienky, ktoré musí spĺňať osoba/subjekt, aby sa mohlo registrovať ako vodič.


4.3 Keď sa Vaše vozidlo nabije, prosíme Vás, aby ste sa odpojili od bodu nabíjania a uvoľnili parkovacie miesto, aby ho mohli využívať ďalší klienti. Doba pripojenia k našej infraštruktúre môže byť zahrnutá v cene služby.


4.4 Nie je možné garantovať neprerušenú a bezchybnú prevádzku všetkých našich nabíjacích bodov alebo nabitie vozidla do jeho plnej kapacity z dôvodov rôznych technických obmedzení. Dostupnosť nabíjacích bodov môže byť obmedzená zo strany
našich partnerov, z iných dôvodov mimo našej kontroly alebo z dôvodu opráv alebo údržby nabíjacej infraštruktúry.


4.5 Navštívte naše Aplikácie, kde zistíte informácie o aktuálnom stave nabíjacej infraštruktúry.


4.6 Ste povinný/á dodržiavať naše pokyny na užívanie, ktoré sú umiestnené na nabíjacích bodoch, a iné technické, prevádzkové alebo bezpečnostné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na užívanie našich nabíjacích bodov a služieb, vrátane užívania našich Aplikácií. Všetky tieto pravidlá nájdete v našich Aplikáciách, sú umiestnené na našich nabíjacích staniciach alebo sú Vám oznámené e-mailom, aby ste sa mohli s nimi vopred oboznámiť.


4.7 Nesmiete poškodzovať sieť Elektro-Stralight / EVGO GREEN MOTION/ a najmä ju nesmiete používať v rozpore s príslušnými právnymi predpismi a pokynmi na užívanie nabíjacích bodov. Tento zákaz platí aj vo vzťahu k nabíjacím bodom, ktoré vlastnia naši roamingoví partneri.


4.8 Je Vašou povinnosťou chrániť Vaše prístupové údaje a prostriedky autentifikácie pred stratou alebo zneužitím treťou stranou. Na základe Vašej požiadavky deaktivujeme prostriedky autentifikácie, ale Vy zostávate povinný/á zaplatiť cenu služieb, ktorá bude ich prostredníctvom poskytnutá, do momentu ich deaktivácie.

 

ČLÁNOK 5 – CENA A PODMIENKY PLATENIA


5.1 Naše služby nabíjania sú poskytované za odplatu.


5.2 Naše ceny sú štruktúrované a obsahujú viaceré zložky cen, sadzby a podmienky ich uplatňovania (cenové programy). V rámci našich zvýhodnených cenových programov ponúkame aj programy, ktoré obsahujú aj mesačný poplatok.

5.3 Cenové podmienky našej služby, vrátane našej ponuky zvýhodnených cenových programov, sú stanovené vo zverejnenom cenníku našej spoločnosti. Cena pre niektoré nabíjacie body je Vám sprístupnená v našich Aplikáciách; tieto prípady špecifikuje cenník.


5.4 Pre zistenie ceny platnej pre Vašu konkrétnu službu nabitia sa prosím prihláste do našich Aplikácií.


5.5 Vyhradzujeme si právo určiť cenu nami poskytovaných služieb nabíjania a budeme Vás vopred informovať, ak nastane akákoľvek zmena cien na našich nabíjacích staniciach  EVGO green  motion. Rovnako postupujeme aj pri zmenách (vrátane ukončenia) našich zvýhodnených cenových programov.


5.6 Našim klientom ponúkame aj rozmanité zľavy, uplatňujeme propagačné akcie, poskytneme službu zadarmo alebo iné zvýhodnenia alebo osobitné podmienky. Ak chcete zistiť, aké cenové zvýhodnenia sa uplatňujú pre Vás, nahliadnite do nášho
cenníka, navštívte našu webovú stránku a naše Aplikácie a prihláste sa na odber nášho newslettru!


5.7 Náš cenník stanovuje ceny za ďalšie služby (ako například za odťahovú službu) a produkty (ako napríklad za nabíjacie karty). Tieto platby vykonáte za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na platby za služby nabíjania.


5.8 Splatnosť ceny služby nabitia nastáva momentom jej poskytnutia. Zložky ceny, ktoré nie sú podmienené vykonaním nabíjacej služby (ako napríklad pevne stanovený poplatok alebo predplatba) sú splatné k začiatku obdobia, na ktoré sa vzťahujú. Je možné, že predĺžime dátum splatnosti platieb na neskôr (ako napríklad ku koncu dňa alebo kalendárneho mesiaca). Príslušné informácie nájdete na našej webovej stránke, v cenníku, a o změnách Vás budeme informovať e-mailom.


5.9 Splatné sumy Vám oznámime najneskôr k momentu, keď sa stanú splatnými. Fakturácia našich služieb sa uskutočňuje elektronickou faktúrou. Je možné, že vystavíme faktúru po dátume splatnosti platby; dátum vystavenia faktúry nie je dôvodom pre akýkoľvek odklad platby. Aktuálne podmienky sú detailne uvedené v našom cenníku.


5.10 Ak ste nám nezaplatili splatné sumy za nami poskytnuté služby nabíjania, máme právo pozastaviť Vám poskytovanie ďalších služieb nabíjania.


ČLÁNOK 6 – SPÔSOB PLATBY


6.1 Ak chcete využívať naše služby, je potrebné, aby ste nám umožnili prijímať platby za Vami využité služby nabíjania z Vašej platobnej karty cez naše Aplikácie. Za týmto účelom (i) nám poskytnete údaje Vašej platnej platobnej karty, (ii) karta musí byť úspešne autorizovaná Vašou vydávajúcou bankou, (iii) udelíte súhlas na uchovanie karty poskytovateľom platobných služieb a jej použitie našou spoločnosťou na úhradu platieb za Vaše nabíjania a iné služby alebo produkty, ktoré Vám budú poskytnuté počas doby trvania Vašej rámcovej zmluvy a (iv) zabezpečíte dostatočný objem prostriedkov a vykonáte ďalšie úkony, aby bolo možné zrealizovať platby z Vašej karty v deň ich splatnosti (ako napríklad, aby karta nebola blokovaná alebo aby ste mali nastavený dostatočný limit pre elektronické transakcie).


6.2 Ak umožníme našim klientom platiť ďalšími spôsobmi platenia cez naše Aplikácie, môžete nahradiť platbu kartou týmito inými spôsobmi platenia v súlade s podmienkami, ktoré pre tento účel stanovíme.


6.3 Ak chcete využívať naše služby, je potrebné, aby ste podmienky uvedené v ods. 6.1 spĺňali počas celej doby trvania rámcovej zmluvy.


6.4 Máme právo požadovať autorizáciu Vašej karty na sumu maximálne 50 EUR. Pred každým poskytnutím nabíjania máme právo vykonať autorizáciu (rezerváciu prostriedkov) na Vašej karte v sume maximálne 50 EUR. Aktuálne uplatňovaná suma (ktorá je zvyčajne nižšia ako vyššie uvedené maximálne sumy, alebo je dokonca symbolická suma) je uvedená v cenníku.


6.5 Tým, že poskytnete údaje Vašej platobnej karty poskytovateľovi platobných služieb, prejavujete súhlas s tým, že naša spoločnosť môže iniciovať platby z Vašej karty za nami poskytnuté služby nabíjania, a to v dni ich splatnosti a v sumách stanovených v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a cenníkom našej spoločnosti, v súlade s Vaším cenovým programom a po zohľadnení našich zliav alebo iných osobitných podmienok dohodnutých s Vami, po dobu trvania Vašej rámcovej zmluvy s našou spoločnosťou (mandát). Tento mandát sa uplatňuje rovnako aj na platby za iné služby alebo produkty, ktoré Vám poskytneme na základe Vašej žiadosti. Tento mandát nám dáva právo iniciovať neobmedzený počet platobných transakcií na pevne stanovené ako aj premenlivé sumy (ako sú napríklad opakované transakcie, budúce transakcie, vrátane predplatieb, (nenaplánované) transakcie s prístupovými údajmi k uloženej karte alebo platby splátok). Budeme Vám refundovať všetky platby, ktoré sa odchyľujú od nášho mandátu alebo vo vzťahu ku ktorým sa rozhodneme alebo dohodneme vrátiť Vám platbu (alebo jej časť) po tom, jako bola vykonaná. Ak by Vám bola autorizovaná suma odpísaná z účtu, budeme bezodkladne iniciovať jej refundáciu. Ak je to potrebné za účelom zabezpečenia súladu transakcie s mandátom, budeme iniciovať zastavenie/úpravu/zrušenie transakcií. V rámci nášho mandátu máme právo uchovávať prístupové údaje ku karte (platobný token priradený Vašej karte poskytovateľom platobných služieb, ktorý kartu uchováva; nie údaje samotnej karty) a využívať tieto uchované údaje na to, aby sme iniciovali transakcie v rámci nášho vyššie uvedeného mandátu. Náš mandát vo vzťahu ku konkrétnej karte trvá po dobu, po ktorú sú údaje tejto karty uchovávané poskytovateľom platobných služieb. Mandát zanikne, keď kartu vymažete alebo keď zanikne Vaša rámcová zmluva s nami. Tým, že poskytnete údaje karty poskytovateľovi platobných služieb, prejavujete súhlas s tým, aby poskytovateľ platobných služieb
uchovával kartu pre naše platobné transakcie do budúcna.


6.6 Platba z karty sa považuje za vykonanú k momentu, keď nám poskytovateľ platobných služieb sprístupní informáciu o tom, že platba bola úspešne odpísaná z Vášho účtu. V ostatních prípadoch sa považuje splatná suma za uhradenú jej pripísaním na náš účet.


6.7 Typy akceptovaných kariet, časové a iné podmienky alebo obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na spracovateľské operácie týkajúce sa platieb z Vašej karty, sú stanovené příslušnými finančnými inštitúciami (ako je najmä poskytovateľ platobných služieb, Vaša vydávajúca banka, kartové spoločnosti). Podmienky k platbám sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach k týmto platbám, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke alebo prístupné cez hyperlink na stránku poskytovateľa platobných služieb.

6.8 Ak platba kartou nie je úspešná, ste povinný/á bezodkladne zabezpečiť uhradenie všetkých Vašich splatných súm, a to najmä využitím údajov o Vašej karte a funkcií spracovania platieb vo Vašom klientskom účte v našich Aplikáciách alebo bankovým
prevodom.


6.9 Ustanovenia tohto Článku sa vzťahujú, v rozsahu, v akom je to možné, aj na iné spôsoby platenia využívané klientmi.


ČLÁNOK 7 – ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA


7.1 Informácie o podmienkach poskytovania našich služieb nabíjania môžete nájsť v našich Aplikáciách. Tieto všeobecné obchodné podmienky a náš cenník sú zverejnené na https://www.bizref.sk/elektrostralight vo formáte, ktorý umožňuje ich získanie, uchovanie, reprodukciu a tlač.


7.2 Vo veciach zmluvy a záležitostí týkajúcich sa poskytovania služieb využívame na komunikáciu s Vami Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré ste nám poskytli. Vy nás môžete kontaktovať na našu e-mailovú adresu, telefónne číslo a cez naše Aplikácie.


7.3 Zmluvy na naše služby uzavierame elektronicky; môžete ich zmeniť alebo ukončiť elektronickými prostriedkami vo všetkých prípadoch, ktoré stanovujú tieto všeobecné obchodné podmienky a cenník.


7.4 Nesmiete posielať protizákonné informácie alebo obsah, urážlivý obsah, dezinformácie alebo zavádzajúce informácie, ako aj obsah, ktorý obsahuje vírusy alebo môže spôsobiť prerušenia alebo poškodenia počítačových systémov, a to najmä prostredníctvom kontaktného formuláru, ktorý je dostupný v Aplikáciách.


ČLÁNOK 8 – ÚDAJE KLIENTA


8.1 Správne údaje klienta majú zásadný význam pre našu spoluprácu. Ak chcete využívať naše služby, žiadame o poskytnutie Vašich identifikačných a kontaktných údajov a ich aktualizáciu; ste povinný/á verifikovať tieto údaje, ak Vás o to požiadame.


8.2 Ochrana Vašich osobných údajov je zabezpečená v súlade s príslušnými predpismi pre oblasť ochrany osobných údajov. Detaily sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov našej spoločnosti, ktoré sú zverejnené na webovej stránke.

 

ČLÁNOK 9 – VŠEOBECNÉ PRÁVNE INFORMÁCIE


9.1 Našu komunikáciu a zmluvnú dokumentáciu uskutočňujeme v
slovenskom alebo anglickom jazyku.


9.2 Na základe registrácie uzavierate s nami rámcovú zmluvu na poskytovanie služieb nabíjania, ktoré sa budú poskytovať v súlade s aktuálnymi všeobecnými obchodnými podmienkami a cenníkom našej spoločnosti. Na ukončenie registrácie je potrebné, aby ste vyplnili registračný formulár v našej webovej alebo mobilnej aplikácii a súhlasili s podmienkami, za ktorých poskytujeme naše služby nabíjania.


9.3 Registračný formulár obsahuje funkčné prvky, ktoré sú spôsobilé identifikovať určíté chyby ako napríklad či ste vložil všetky povinné údaje alebo či e-mailová adresa alebo telefónne číslo má správny formát; ak to bude možné, budeme Vás informovať o povahe chyby, avšak opravu musíte vykonať Vy osobne.


9.4 Rámcovú zmluvu s Vami uzavierame na dobu neurčitú.


9.5 Každá jednotlivá zmluva na službu nabitia sa uzavrie, keď nás požiadate o poskytnutie služby nabitia použitím prostriedkov autentifikácie ako sú Aplikácie alebo nabíjacie karty alebo iné RFID zariadenia a aplikacie . Táto zmluva trvá po dobu potrebnú na poskytnutie služby a zaplatenie jej ceny. Táto zmluva sa riadi podmienkami rámcovej zmluvy a podmienkami, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu
službu nabitia. Platnosť rámcovej zmluvy je podmienkou platnosti akejkoľvek jednotlivej zmluvy na službu nabitia.

9.6 Ak chcete využívať naše služby, prosím, berte na vedomie, že je potrebné, aby ste konali v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a naším cenníkom.


9.7 Uchovávame záznamy o aktuálnom znení Vašej zmluvy/zmlúv a môžeme Vám ich kedykoľvek poskytnúť na požiadanie.


9.8 Naša/e zmluva/y sa riadi/a právom Slovenskej republiky.


9.9 Akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť v spojitosti s Vašou zmluvou, sa budú riešiť na súdoch Slovenskej republiky.


9.10 Príloha k týmto všeobecným obchodným podmienkam obsahuje osobitné ustanovenia, ktoré upravujú práva spotrebiteľov a iné otázky regulačného charakteru.

 


ČLÁNOK 10 – ZMENA PODMIENOK


10.1 Vyhradzujeme si právo určiť a zmeniť (vrátane ukončenia) tieto všeobecné obchodné podmienky a náš cenník, registračný formulár, klientsky účet, ponuku našich služieb klientskej podpory, Aplikácie, naše technické podmienky a akékoľvek iné zložky našej podnikateľskej činnosti.


10.2 Dôvody pre zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok sú najmä (i) zmena príslušných právnych predpisov alebo požadavky príslušných orgánov, (ii) zmena externých faktorov, ktoré ovplyvňujú služby nabíjania a elektromobilitu (ako je technologický rozvoj alebo rast trhu), a (iii) zmeny našich vlastných interných podmienok (ako sú investičné náklady alebo nové obchodné riešenia).


10.3 O zmenách podmienok Vás budeme informovať minimálne 14 dní vopred. V prípade nesúhlasu so zmenenými podmienkami služieb, môžete ich prestať využívať a ukončiť našu zmluvu s okamžitým účinkom.


10.4 Tým, že si vyžiadate službu nabíjania po tom, ako sa začnú uplatňovať zmenené podmienky, prejavujete svoj súhlas s novými podmienkami.


ČLÁNOK 11 – POZASTAVENIE ALEBO ZRUŠENIE


11.1 Sme oprávnení pozastaviť (alebo odložiť začiatok poskytovania) služieb nabíjania, ak (i) porušujete svoje povinnosti voči nám, alebo (ii) v prípadoch, keď (a pokiaľ) nevykonáte úkon(y), ktorý/é od Vás požadujeme ako podmienku Vášho využívania našich služieb, alebo (iii) je to požadované na základe príslušných predpisov.


11.2 Každý z nás môže ukončiť rámcovú zmluvu (i) z dôvodu porušovania povinností druhou stranou tým, že odstúpi od zmluvy s účinnosťou k momentu doručenia oznámenia, alebo (ii) bez ohľadu na dôvod tým, že podá výpoveď, ktorá nadobudne účinky ku koncu kalendárneho mesiaca s minimálne 7-dňovou výpovědnou lehotou. Každý spotrebiteľ môže odstúpiť od rámcovej zmluvy do 7 dní bez udania dôvodu (detaily sú uvedené v prílohe).


ČLÁNOK 12 – DÁTUM ÚČINNOSTI


12.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vydané dňa 1. oktobra 2020


12.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú uplatňovať vo vzťahu ku klientovi od skoršieho dátumu, v ktorý sa (i) nový klient zaregistruje pre naše služby alebo (ii) existujúci klient rozhodne prijať tieto všeobecné obchodné podmienky a postupovať v súlade s nimi.


12.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nahrádzajú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky našich služieb nabíjania.


12.4 Uplatňovanie týchto všeobecných obchodných podmienok je automaticky spojené s uplatňovaním cenníka našej spoločnosti, ktorý je vydaný 6. novembra 2019 na základe ods. 5.4 a ďalších ustanovení týchto podmienok.

 

PRÍLOHA

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PRÁV SPOTREBITEĽOV A ĎAĽŠÍCH REGULAČNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

 

 

POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE
Právo na odstúpenie


Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 7 dní. Lehota na odstúpenie uplynie po 7 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie, ale nie je to povinné. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie pred tým, jako uplynie lehota na odstúpenie.


Dôsledky odstúpenia


Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili při Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby; v každom prípade, to bude bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb nabíjania počas lehoty na odstúpenie, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy, v porovnaní s plným záväzkom podľa zmluvy.

 

REKLAMAČNÉ KONANIE


Ak ste spotrebiteľ, máte právo uplatňovať voči nám nároky z vád nami poskytnutých služieb, vrátane spracovania platieb. Máte právo požadovať riadne poskytnutie služby v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a náhradu škôd, ak Vám nejaké vzniknú. Reklamáciu uplatnite použitím kontaktných údajov na prvej strane týchto podmienok. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodneme (i) ihneď, (ii) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, alebo (iii) ak je potrebné komplexné zhodnotenie technickej stránky služby alebo v iných odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní. Vašu reklamáciu vybavíme (i) ihneď, alebo (ii) v odôvodnených prípadoch neskôr, avšak najviac 30 dní od podania reklamácie. V prípade nášho omeškania vyriešiť Vašu reklamáciu riadne a včas, máte
právo odstúpiť od zmluvy s okamžitým účinkom.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV PRE SPOTREBITEĽOV


Ak ste spotrebiteľ, máte právo predložiť spor z tejto zmluvy subjektu alternatívneho riešenia sporov (detaily týchto „ADR“ subjektov nájdete na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1). Môžete takto postupovať aj v prípade, ak zamietneme Vašu reklamáciu alebo ju nevybavíme v lehote 30 dní od jej predloženia.

 

KÓDEXY SPRÁVANIA


Naša spoločnosť neuplatňuje žiadne kódexy správania tretích strán.


ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY


Zodpovednosť za vady sa neuplatňuje, pretože naša spoločnosť dodáva služby, a nie produkty.


FUNKČNOSŤ, VRÁTANE POUŽITEĽNÝCH TECHNICKÝCH OCHRANNÝCH OPATRENÍ, ALEBO DIGITÁLNEHO OBSAHU


Technická bezpečnosť je zabezpečená prostredníctvom TLS alebo SSL protokolov a v štandarde požadovanom pre spracovanie kartových platieb.


PRÍSLUŠNÁ KOMPATIBILITA DIGITÁLNEHO OBSAHU A HARDVÉROM A SOFTVÉROM


Použitie elektronických prostriedkov komunikácie vyžaduje prístup na internet, prístup do Aplikácií, vrátane platforiem a softvérových riešení potrebných pre používanie mobilných aplikácií.


CENA ZA POUŽITIE PROSTRIEDKOV DIAĽKOVEJ KOMUNIKÁCIE PRE UZAVRETIE ZMLUVY


Cena je stanovená na základe štandardnej sadzby.


AK JE TO RELEVANTNÉ, MINIMÁLNA DLŽKA TRVANIA ZÁVÄZKOV SPOTREBITEĽA PODĽA ZMLUVY


V zmluve nie je stanovená žiadna minimálna dĺžka trvania záväzkov spotrebiteľa.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE TU

Ochrana osobných údajov

Elektro-Stralight s.r.o.

Malá 3, Šurany 942 01
E-mail: boris.straska@gmail.com
Telefón: +421 905 307 471
Web: elektrostralight.bizref.sk
IČO: 46495894
DIČ: 2023399818
IČ DPH: SK2023399818

Okresný úrad Nové Zámky
Číslo živnostenského registra: 440-30685

 

PREVÁDZKOVATEĽ: Elektro-Stralight s.r.o.

 

ÚČEL A ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, CHARAKTER POŽIADAVKY NA POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Údaje klienta v zmluve o diele, v cenovej ponuke, údaje klienta v v tlačive o údržbe a kontrole zariadenia a údaje v tlačive doba a popis údržby vrátane údajov o ním využívanej službe (okrem údajov o vozidle/ách) sa požadujú a spracúvajú na účel plnenia zmluvy a na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti (budúceho) klienta. Údaje spracovávané na tento účel sa spracúvajú na základe zákona. Neposkytnutie týchto údajov (v rozsahu povinných údajov podľa formulára) spôsobuje, že spoločnosť Elektro-Stralight s.r.o. neuzavrie s klientom zmluvu. Neposkytnutie dobrovoľných údajov (ale stále relevantných pre uzavretie a plnenie zmluvy ako napr. dátum narodenia) nespôsobuje neuzavretie zmluvy. Údaje spracúvané na tento účel sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby. Kontaktné údaje klienta uvedené v registračnom formulári a skrátenom formulári pre klienta, ktorý využíva službu jednorazového nabíjania sa nespracúvajú na účel marketingovej komunikácie zo strany spoločnosti.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť Elektro-Stralight s.r.o. bude uchovávať osobné údaje dotknutých strán po dobu trvania ich zmluvy so spoločnosťou Elektro-Stralight s.r.o. Údaje spracovávané na účel analýz bude spoločnosť Elektro-Stralight s.r.o. uchovávať aj po dobu piatich rokov od zániku zmluvy klienta so spoločnosťou Elektro-Stralight s.r.o. Účinky odvolania súhlasu klienta nie sú týmto dotknuté. Ustanovenia osobitných zákonov, ktoré stanovujú lehoty na uchovávanie údajov a dokumentácie, zostávajú týmto nedotknuté.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: Dotknutá osoba má právo: právo požadovať od spoločnosti Elektro-Stralight s.r.o.  prístup k jej osobným údajom podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“), právo na opravu svojich osobných údajov podľa § 22 Zákona, právo na vymazanie svojich osobných údajov podľa § 23 Zákona, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov podľa § 24 Zákona, právo na prenosnosť svojich osobných údajov podľa § 26 Zákona, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov podľa § 27 Zákona, právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený na spracovanie svojich osobných údajov podľa § 14 Zákona, právo podať návrh na začatie konania ochranu osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 Zákona. Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Elektro-Stralight s.r.o. 

1. 9. 2020

Ceny za nabíjane

 

 

Nabíjanie program Štandard bez 0 Eur mes. poplatku - AC 0,23 Eur/6,07 CZK

                                                                                                  DC 0,43 Eur/11, 37 CZK

Solárny bikeport fotogaléria

Fotovoltaické elektrárne

Prezentácia

Návod na obsuhu

Cenník

Kontakty

Fotovoltaické elektrárne

Fotogaléria

Prezentácia

Návod na obsuhu

Cenník

Katalóg

25 faktov o fotovoltaike

Kontakty

-->