Elektro-Stralight s.r.o. - nabíjacie stanice, elektromerové rozvádzače

Názov spol.:Elektro-Stralight s.r.o.
Elektro-Stralight s.r.o.:Malá 3, Šurany 942 01
E-mail:boris.straska@gmail.com
Telefón:+421 905 307 471
Web: elektrostralight.bizref.sk
IČO:46495894
DIČ:2023399818
IČ DPH:SK2023399818
Okresný úrad Nové Zámky. Číslo živnostenského registra: 440-30685
Otvoriť mapu v novom okne

Všeobecné podmienky nabíjania

Elektro-Stralight s.r.o., Malá 3, Šurany 942 01, IČO: 46495894, DIČ: 2023399818, IČ DPH: SK2023399818. Okresný úrad Nové Zámky. Číslo živnostenského registra: 440-30685

 

ČLÁNOK 1 – Zmluva s Elektro-Stralight s.r.o.


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb nabíjania pre elektrické alebo hybridné vozidlá našou spoločnosťou Elektro-Stralight s.r.o. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na našej webovej stránke. Údaje o našej spoločnosti sú uvedené vyššie.


1.2 Zmluva, ktorú s nami uzatvárate, je rámcová zmluva (rámcová zmluva). Každé jednotlivé poskytnutie služby nabíjania (služba nabitia) predstavuje samostatnú zmluvu o poskytnutí služby nabíjania (zmluva na službu nabitia).


1.3 Tým, že nás požiadate o službu nabíjania, prejavujete súhlas s našimi podmienkami, ktoré sa vzťahujú na túto službu na danom nabíjacom bode a v čase poskytnutia služby.


1.4 Skôr ako využijete služby nabíjania na určitom nabíjacom bode, prihláste sa do našich webových alebo mobilných aplikácií (Aplikácie), EVGO GREEN  MOTION / Sieť Elektro –Stralight , aby ste sa oboznámili s informáciami o aktuálnych cenách, spôsoboch autentifikácie alebo iných podmienkach pre naše služby.


 

ČLÁNOK 2 – SIEŤ Elektro-Stralight s.r.o.


2.1 V našej spoločnosti máte prístup k službám nabíjania, ktoré poskytujú rôzne subjekty prostredníctvom sietí nabíjacích bodov. Do týchto sietí patria nabíjacie stanice, ktoré  prevádzkuje naša spoločnosť a spoločnosť EVGO BD Octavian Goga nr 2, București  pod spoločným názvom "EVGO Green  Motion " a ktoré sú označené
v Aplikáciách „EVGO“  nabíjacie body.


2.2. V našich Aplikáciách sú zobrazené nabíjacie body, ktoré môžete
navštíviť.

 

 

ČLÁNOK 3 – NABÍJANIE U ROAMINGOVÝCH PARTNEROV


3.1 Naši klienti majú prístup k službám nabíjania aj v sieťach iných prevádzkovateľov na Slovensku a v iných krajinách (roamingoví partneri) bez potreby ďalšej registrácie. Tieto nabíjacie body sú prevádzkované pod názvami roamingových partnerov, ale služba, ktorá Vám bude prostredníctvom nich poskytnutá, bude poskytnutá našou spoločnosťou.


3.2 Nabíjanie na bodoch roamingových partnerov môže byť poskytované za osobitných cenových alebo iných podmienok. Navštívte naše Aplikácie, aby ste zistili, ako sa môžete autentifikovať na nabíjacom bode roamingového partnera.


3.3 Ste povinný/á dodržiavať podmienky stanovené roamingovým partnerom pre užívateľov jeho nabíjacích bodov.


3.4 V našich Aplikáciách sú zobrazené nabíjacie body sietí roamingových partnerov, ktoré môžete navštíviť.


ČLÁNOK 4 – NAŠE SLUŽBY


4.1 Služby môžete využívať v čase vyžiadania, za predpokladu, že nabíjací bod nie je obsadený. Naše služby klientskej podpory môžu zahŕňať možnosti spravovania služby nabíjania, jako napríklad prostredníctvom jej rezervácie.


4.2 Na základe Vašej zmluvy máte možnosť objednať poskytovanie služieb nabíjania viacerým užívateľom vozidiel (vodiči). Môžeme limitovať maximálny počet vodičov v jednej zmluve alebo stanoviť podmienky, ktoré musí spĺňať osoba/subjekt, aby sa mohlo registrovať ako vodič.


4.3 Keď sa Vaše vozidlo nabije, prosíme Vás, aby ste sa odpojili od bodu nabíjania a uvoľnili parkovacie miesto, aby ho mohli využívať ďalší klienti. Doba pripojenia k našej infraštruktúre môže byť zahrnutá v cene služby.


4.4 Nie je možné garantovať neprerušenú a bezchybnú prevádzku všetkých našich nabíjacích bodov alebo nabitie vozidla do jeho plnej kapacity z dôvodov rôznych technických obmedzení. Dostupnosť nabíjacích bodov môže byť obmedzená zo strany
našich partnerov, z iných dôvodov mimo našej kontroly alebo z dôvodu opráv alebo údržby nabíjacej infraštruktúry.


4.5 Navštívte naše Aplikácie, kde zistíte informácie o aktuálnom stave nabíjacej infraštruktúry.


4.6 Ste povinný/á dodržiavať naše pokyny na užívanie, ktoré sú umiestnené na nabíjacích bodoch, a iné technické, prevádzkové alebo bezpečnostné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na užívanie našich nabíjacích bodov a služieb, vrátane užívania našich Aplikácií. Všetky tieto pravidlá nájdete v našich Aplikáciách, sú umiestnené na našich nabíjacích staniciach alebo sú Vám oznámené e-mailom, aby ste sa mohli s nimi vopred oboznámiť.


4.7 Nesmiete poškodzovať sieť Elektro-Stralight / EVGO GREEN MOTION/ a najmä ju nesmiete používať v rozpore s príslušnými právnymi predpismi a pokynmi na užívanie nabíjacích bodov. Tento zákaz platí aj vo vzťahu k nabíjacím bodom, ktoré vlastnia naši roamingoví partneri.


4.8 Je Vašou povinnosťou chrániť Vaše prístupové údaje a prostriedky autentifikácie pred stratou alebo zneužitím treťou stranou. Na základe Vašej požiadavky deaktivujeme prostriedky autentifikácie, ale Vy zostávate povinný/á zaplatiť cenu služieb, ktorá bude ich prostredníctvom poskytnutá, do momentu ich deaktivácie.

 

ČLÁNOK 5 – CENA A PODMIENKY PLATENIA


5.1 Naše služby nabíjania sú poskytované za odplatu.


5.2 Naše ceny sú štruktúrované a obsahujú viaceré zložky cen, sadzby a podmienky ich uplatňovania (cenové programy). V rámci našich zvýhodnených cenových programov ponúkame aj programy, ktoré obsahujú aj mesačný poplatok.

5.3 Cenové podmienky našej služby, vrátane našej ponuky zvýhodnených cenových programov, sú stanovené vo zverejnenom cenníku našej spoločnosti. Cena pre niektoré nabíjacie body je Vám sprístupnená v našich Aplikáciách; tieto prípady špecifikuje cenník.


5.4 Pre zistenie ceny platnej pre Vašu konkrétnu službu nabitia sa prosím prihláste do našich Aplikácií.


5.5 Vyhradzujeme si právo určiť cenu nami poskytovaných služieb nabíjania a budeme Vás vopred informovať, ak nastane akákoľvek zmena cien na našich nabíjacích staniciach  EVGO green  motion. Rovnako postupujeme aj pri zmenách (vrátane ukončenia) našich zvýhodnených cenových programov.


5.6 Našim klientom ponúkame aj rozmanité zľavy, uplatňujeme propagačné akcie, poskytneme službu zadarmo alebo iné zvýhodnenia alebo osobitné podmienky. Ak chcete zistiť, aké cenové zvýhodnenia sa uplatňujú pre Vás, nahliadnite do nášho
cenníka, navštívte našu webovú stránku a naše Aplikácie a prihláste sa na odber nášho newslettru!


5.7 Náš cenník stanovuje ceny za ďalšie služby (ako například za odťahovú službu) a produkty (ako napríklad za nabíjacie karty). Tieto platby vykonáte za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na platby za služby nabíjania.


5.8 Splatnosť ceny služby nabitia nastáva momentom jej poskytnutia. Zložky ceny, ktoré nie sú podmienené vykonaním nabíjacej služby (ako napríklad pevne stanovený poplatok alebo predplatba) sú splatné k začiatku obdobia, na ktoré sa vzťahujú. Je možné, že predĺžime dátum splatnosti platieb na neskôr (ako napríklad ku koncu dňa alebo kalendárneho mesiaca). Príslušné informácie nájdete na našej webovej stránke, v cenníku, a o změnách Vás budeme informovať e-mailom.


5.9 Splatné sumy Vám oznámime najneskôr k momentu, keď sa stanú splatnými. Fakturácia našich služieb sa uskutočňuje elektronickou faktúrou. Je možné, že vystavíme faktúru po dátume splatnosti platby; dátum vystavenia faktúry nie je dôvodom pre akýkoľvek odklad platby. Aktuálne podmienky sú detailne uvedené v našom cenníku.


5.10 Ak ste nám nezaplatili splatné sumy za nami poskytnuté služby nabíjania, máme právo pozastaviť Vám poskytovanie ďalších služieb nabíjania.


ČLÁNOK 6 – SPÔSOB PLATBY


6.1 Ak chcete využívať naše služby, je potrebné, aby ste nám umožnili prijímať platby za Vami využité služby nabíjania z Vašej platobnej karty cez naše Aplikácie. Za týmto účelom (i) nám poskytnete údaje Vašej platnej platobnej karty, (ii) karta musí byť úspešne autorizovaná Vašou vydávajúcou bankou, (iii) udelíte súhlas na uchovanie karty poskytovateľom platobných služieb a jej použitie našou spoločnosťou na úhradu platieb za Vaše nabíjania a iné služby alebo produkty, ktoré Vám budú poskytnuté počas doby trvania Vašej rámcovej zmluvy a (iv) zabezpečíte dostatočný objem prostriedkov a vykonáte ďalšie úkony, aby bolo možné zrealizovať platby z Vašej karty v deň ich splatnosti (ako napríklad, aby karta nebola blokovaná alebo aby ste mali nastavený dostatočný limit pre elektronické transakcie).


6.2 Ak umožníme našim klientom platiť ďalšími spôsobmi platenia cez naše Aplikácie, môžete nahradiť platbu kartou týmito inými spôsobmi platenia v súlade s podmienkami, ktoré pre tento účel stanovíme.


6.3 Ak chcete využívať naše služby, je potrebné, aby ste podmienky uvedené v ods. 6.1 spĺňali počas celej doby trvania rámcovej zmluvy.


6.4 Máme právo požadovať autorizáciu Vašej karty na sumu maximálne 50 EUR. Pred každým poskytnutím nabíjania máme právo vykonať autorizáciu (rezerváciu prostriedkov) na Vašej karte v sume maximálne 50 EUR. Aktuálne uplatňovaná suma (ktorá je zvyčajne nižšia ako vyššie uvedené maximálne sumy, alebo je dokonca symbolická suma) je uvedená v cenníku.


6.5 Tým, že poskytnete údaje Vašej platobnej karty poskytovateľovi platobných služieb, prejavujete súhlas s tým, že naša spoločnosť môže iniciovať platby z Vašej karty za nami poskytnuté služby nabíjania, a to v dni ich splatnosti a v sumách stanovených v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a cenníkom našej spoločnosti, v súlade s Vaším cenovým programom a po zohľadnení našich zliav alebo iných osobitných podmienok dohodnutých s Vami, po dobu trvania Vašej rámcovej zmluvy s našou spoločnosťou (mandát). Tento mandát sa uplatňuje rovnako aj na platby za iné služby alebo produkty, ktoré Vám poskytneme na základe Vašej žiadosti. Tento mandát nám dáva právo iniciovať neobmedzený počet platobných transakcií na pevne stanovené ako aj premenlivé sumy (ako sú napríklad opakované transakcie, budúce transakcie, vrátane predplatieb, (nenaplánované) transakcie s prístupovými údajmi k uloženej karte alebo platby splátok). Budeme Vám refundovať všetky platby, ktoré sa odchyľujú od nášho mandátu alebo vo vzťahu ku ktorým sa rozhodneme alebo dohodneme vrátiť Vám platbu (alebo jej časť) po tom, jako bola vykonaná. Ak by Vám bola autorizovaná suma odpísaná z účtu, budeme bezodkladne iniciovať jej refundáciu. Ak je to potrebné za účelom zabezpečenia súladu transakcie s mandátom, budeme iniciovať zastavenie/úpravu/zrušenie transakcií. V rámci nášho mandátu máme právo uchovávať prístupové údaje ku karte (platobný token priradený Vašej karte poskytovateľom platobných služieb, ktorý kartu uchováva; nie údaje samotnej karty) a využívať tieto uchované údaje na to, aby sme iniciovali transakcie v rámci nášho vyššie uvedeného mandátu. Náš mandát vo vzťahu ku konkrétnej karte trvá po dobu, po ktorú sú údaje tejto karty uchovávané poskytovateľom platobných služieb. Mandát zanikne, keď kartu vymažete alebo keď zanikne Vaša rámcová zmluva s nami. Tým, že poskytnete údaje karty poskytovateľovi platobných služieb, prejavujete súhlas s tým, aby poskytovateľ platobných služieb
uchovával kartu pre naše platobné transakcie do budúcna.


6.6 Platba z karty sa považuje za vykonanú k momentu, keď nám poskytovateľ platobných služieb sprístupní informáciu o tom, že platba bola úspešne odpísaná z Vášho účtu. V ostatních prípadoch sa považuje splatná suma za uhradenú jej pripísaním na náš účet.


6.7 Typy akceptovaných kariet, časové a iné podmienky alebo obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na spracovateľské operácie týkajúce sa platieb z Vašej karty, sú stanovené příslušnými finančnými inštitúciami (ako je najmä poskytovateľ platobných služieb, Vaša vydávajúca banka, kartové spoločnosti). Podmienky k platbám sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach k týmto platbám, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke alebo prístupné cez hyperlink na stránku poskytovateľa platobných služieb.

6.8 Ak platba kartou nie je úspešná, ste povinný/á bezodkladne zabezpečiť uhradenie všetkých Vašich splatných súm, a to najmä využitím údajov o Vašej karte a funkcií spracovania platieb vo Vašom klientskom účte v našich Aplikáciách alebo bankovým
prevodom.


6.9 Ustanovenia tohto Článku sa vzťahujú, v rozsahu, v akom je to možné, aj na iné spôsoby platenia využívané klientmi.


ČLÁNOK 7 – ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA


7.1 Informácie o podmienkach poskytovania našich služieb nabíjania môžete nájsť v našich Aplikáciách. Tieto všeobecné obchodné podmienky a náš cenník sú zverejnené na https://www.bizref.sk/elektrostralight vo formáte, ktorý umožňuje ich získanie, uchovanie, reprodukciu a tlač.


7.2 Vo veciach zmluvy a záležitostí týkajúcich sa poskytovania služieb využívame na komunikáciu s Vami Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré ste nám poskytli. Vy nás môžete kontaktovať na našu e-mailovú adresu, telefónne číslo a cez naše Aplikácie.


7.3 Zmluvy na naše služby uzavierame elektronicky; môžete ich zmeniť alebo ukončiť elektronickými prostriedkami vo všetkých prípadoch, ktoré stanovujú tieto všeobecné obchodné podmienky a cenník.


7.4 Nesmiete posielať protizákonné informácie alebo obsah, urážlivý obsah, dezinformácie alebo zavádzajúce informácie, ako aj obsah, ktorý obsahuje vírusy alebo môže spôsobiť prerušenia alebo poškodenia počítačových systémov, a to najmä prostredníctvom kontaktného formuláru, ktorý je dostupný v Aplikáciách.


ČLÁNOK 8 – ÚDAJE KLIENTA


8.1 Správne údaje klienta majú zásadný význam pre našu spoluprácu. Ak chcete využívať naše služby, žiadame o poskytnutie Vašich identifikačných a kontaktných údajov a ich aktualizáciu; ste povinný/á verifikovať tieto údaje, ak Vás o to požiadame.


8.2 Ochrana Vašich osobných údajov je zabezpečená v súlade s príslušnými predpismi pre oblasť ochrany osobných údajov. Detaily sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov našej spoločnosti, ktoré sú zverejnené na webovej stránke.

 

ČLÁNOK 9 – VŠEOBECNÉ PRÁVNE INFORMÁCIE


9.1 Našu komunikáciu a zmluvnú dokumentáciu uskutočňujeme v
slovenskom alebo anglickom jazyku.


9.2 Na základe registrácie uzavierate s nami rámcovú zmluvu na poskytovanie služieb nabíjania, ktoré sa budú poskytovať v súlade s aktuálnymi všeobecnými obchodnými podmienkami a cenníkom našej spoločnosti. Na ukončenie registrácie je potrebné, aby ste vyplnili registračný formulár v našej webovej alebo mobilnej aplikácii a súhlasili s podmienkami, za ktorých poskytujeme naše služby nabíjania.


9.3 Registračný formulár obsahuje funkčné prvky, ktoré sú spôsobilé identifikovať určíté chyby ako napríklad či ste vložil všetky povinné údaje alebo či e-mailová adresa alebo telefónne číslo má správny formát; ak to bude možné, budeme Vás informovať o povahe chyby, avšak opravu musíte vykonať Vy osobne.


9.4 Rámcovú zmluvu s Vami uzavierame na dobu neurčitú.


9.5 Každá jednotlivá zmluva na službu nabitia sa uzavrie, keď nás požiadate o poskytnutie služby nabitia použitím prostriedkov autentifikácie ako sú Aplikácie alebo nabíjacie karty alebo iné RFID zariadenia a aplikacie . Táto zmluva trvá po dobu potrebnú na poskytnutie služby a zaplatenie jej ceny. Táto zmluva sa riadi podmienkami rámcovej zmluvy a podmienkami, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu
službu nabitia. Platnosť rámcovej zmluvy je podmienkou platnosti akejkoľvek jednotlivej zmluvy na službu nabitia.

9.6 Ak chcete využívať naše služby, prosím, berte na vedomie, že je potrebné, aby ste konali v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a naším cenníkom.


9.7 Uchovávame záznamy o aktuálnom znení Vašej zmluvy/zmlúv a môžeme Vám ich kedykoľvek poskytnúť na požiadanie.


9.8 Naša/e zmluva/y sa riadi/a právom Slovenskej republiky.


9.9 Akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť v spojitosti s Vašou zmluvou, sa budú riešiť na súdoch Slovenskej republiky.


9.10 Príloha k týmto všeobecným obchodným podmienkam obsahuje osobitné ustanovenia, ktoré upravujú práva spotrebiteľov a iné otázky regulačného charakteru.

 


ČLÁNOK 10 – ZMENA PODMIENOK


10.1 Vyhradzujeme si právo určiť a zmeniť (vrátane ukončenia) tieto všeobecné obchodné podmienky a náš cenník, registračný formulár, klientsky účet, ponuku našich služieb klientskej podpory, Aplikácie, naše technické podmienky a akékoľvek iné zložky našej podnikateľskej činnosti.


10.2 Dôvody pre zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok sú najmä (i) zmena príslušných právnych predpisov alebo požadavky príslušných orgánov, (ii) zmena externých faktorov, ktoré ovplyvňujú služby nabíjania a elektromobilitu (ako je technologický rozvoj alebo rast trhu), a (iii) zmeny našich vlastných interných podmienok (ako sú investičné náklady alebo nové obchodné riešenia).


10.3 O zmenách podmienok Vás budeme informovať minimálne 14 dní vopred. V prípade nesúhlasu so zmenenými podmienkami služieb, môžete ich prestať využívať a ukončiť našu zmluvu s okamžitým účinkom.


10.4 Tým, že si vyžiadate službu nabíjania po tom, ako sa začnú uplatňovať zmenené podmienky, prejavujete svoj súhlas s novými podmienkami.


ČLÁNOK 11 – POZASTAVENIE ALEBO ZRUŠENIE


11.1 Sme oprávnení pozastaviť (alebo odložiť začiatok poskytovania) služieb nabíjania, ak (i) porušujete svoje povinnosti voči nám, alebo (ii) v prípadoch, keď (a pokiaľ) nevykonáte úkon(y), ktorý/é od Vás požadujeme ako podmienku Vášho využívania našich služieb, alebo (iii) je to požadované na základe príslušných predpisov.


11.2 Každý z nás môže ukončiť rámcovú zmluvu (i) z dôvodu porušovania povinností druhou stranou tým, že odstúpi od zmluvy s účinnosťou k momentu doručenia oznámenia, alebo (ii) bez ohľadu na dôvod tým, že podá výpoveď, ktorá nadobudne účinky ku koncu kalendárneho mesiaca s minimálne 7-dňovou výpovědnou lehotou. Každý spotrebiteľ môže odstúpiť od rámcovej zmluvy do 7 dní bez udania dôvodu (detaily sú uvedené v prílohe).


ČLÁNOK 12 – DÁTUM ÚČINNOSTI


12.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vydané dňa 1. oktobra 2020


12.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú uplatňovať vo vzťahu ku klientovi od skoršieho dátumu, v ktorý sa (i) nový klient zaregistruje pre naše služby alebo (ii) existujúci klient rozhodne prijať tieto všeobecné obchodné podmienky a postupovať v súlade s nimi.


12.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nahrádzajú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky našich služieb nabíjania.


12.4 Uplatňovanie týchto všeobecných obchodných podmienok je automaticky spojené s uplatňovaním cenníka našej spoločnosti, ktorý je vydaný 6. novembra 2019 na základe ods. 5.4 a ďalších ustanovení týchto podmienok.

 

PRÍLOHA

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PRÁV SPOTREBITEĽOV A ĎAĽŠÍCH REGULAČNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

 

 

POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE
Právo na odstúpenie


Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 7 dní. Lehota na odstúpenie uplynie po 7 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie, ale nie je to povinné. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie pred tým, jako uplynie lehota na odstúpenie.


Dôsledky odstúpenia


Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili při Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby; v každom prípade, to bude bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb nabíjania počas lehoty na odstúpenie, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy, v porovnaní s plným záväzkom podľa zmluvy.

 

REKLAMAČNÉ KONANIE


Ak ste spotrebiteľ, máte právo uplatňovať voči nám nároky z vád nami poskytnutých služieb, vrátane spracovania platieb. Máte právo požadovať riadne poskytnutie služby v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a náhradu škôd, ak Vám nejaké vzniknú. Reklamáciu uplatnite použitím kontaktných údajov na prvej strane týchto podmienok. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodneme (i) ihneď, (ii) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, alebo (iii) ak je potrebné komplexné zhodnotenie technickej stránky služby alebo v iných odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní. Vašu reklamáciu vybavíme (i) ihneď, alebo (ii) v odôvodnených prípadoch neskôr, avšak najviac 30 dní od podania reklamácie. V prípade nášho omeškania vyriešiť Vašu reklamáciu riadne a včas, máte
právo odstúpiť od zmluvy s okamžitým účinkom.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV PRE SPOTREBITEĽOV


Ak ste spotrebiteľ, máte právo predložiť spor z tejto zmluvy subjektu alternatívneho riešenia sporov (detaily týchto „ADR“ subjektov nájdete na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1). Môžete takto postupovať aj v prípade, ak zamietneme Vašu reklamáciu alebo ju nevybavíme v lehote 30 dní od jej predloženia.

 

KÓDEXY SPRÁVANIA


Naša spoločnosť neuplatňuje žiadne kódexy správania tretích strán.


ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY


Zodpovednosť za vady sa neuplatňuje, pretože naša spoločnosť dodáva služby, a nie produkty.


FUNKČNOSŤ, VRÁTANE POUŽITEĽNÝCH TECHNICKÝCH OCHRANNÝCH OPATRENÍ, ALEBO DIGITÁLNEHO OBSAHU


Technická bezpečnosť je zabezpečená prostredníctvom TLS alebo SSL protokolov a v štandarde požadovanom pre spracovanie kartových platieb.


PRÍSLUŠNÁ KOMPATIBILITA DIGITÁLNEHO OBSAHU A HARDVÉROM A SOFTVÉROM


Použitie elektronických prostriedkov komunikácie vyžaduje prístup na internet, prístup do Aplikácií, vrátane platforiem a softvérových riešení potrebných pre používanie mobilných aplikácií.


CENA ZA POUŽITIE PROSTRIEDKOV DIAĽKOVEJ KOMUNIKÁCIE PRE UZAVRETIE ZMLUVY


Cena je stanovená na základe štandardnej sadzby.


AK JE TO RELEVANTNÉ, MINIMÁLNA DLŽKA TRVANIA ZÁVÄZKOV SPOTREBITEĽA PODĽA ZMLUVY


V zmluve nie je stanovená žiadna minimálna dĺžka trvania záväzkov spotrebiteľa.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE TU