Verejné obstarávanie

Tím odborníkov zastrešujúcich segment verejného obstarávania má bohaté skúsenosti v danej oblasti a zabezpečuje poskytovanie právneho poradenstva v súlade verejného obstarávania s platnou legislatívou tak v oblasti verejného obstarávania ako aj súvisiacich oblastiach.

 

V oblasti verejného obstarávania zabezpečujeme:

●   KONZULTAČNÚ A PORADENSKÚ ČINNOSŤ

●   ANALÝZU POTRIEB VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A PRÍPRAVU PODKLADOV PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

●   REALIZÁCIU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA KĽÚČ

●   ZASTUPOVANIE KLIENTA PRI UPLATŇOVANÍ REVÍZNYCH POSTUPOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - OCHRANA ZÁUJMOV  KLIENTA

 

 

Dotačné programy

Našim cieľom je ponúkať klientom komplexnú službu pokrývajúcu všetky odbornosti pri príprave a realizácii grantového projektu. Pri riešení projektov sa naša spoločnosť nezameriava len na spracovanie grantového projektu, ale vďaka spolupráci s odborníkmi z rôznych odborov dokážeme byť partnerom pri definovaní investičného zámeru, pri projektovej príprave, zaistení financovania projektu i administrácii grantového projektu v rámci fyzickej realizácie. Vo všetkých častiach projektového cyklu harmonizujeme projekt s dostupnými oblasťami grantovej podpory a napomáhame zámer nastaviť tak, by bola maximalizovaná pravdepodobnosť získania grantu.

Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia je už niekoľko rokov našou prioritou. Počas posledných 5. rokov monitorujeme tento trh a jeho vývoj, rôzne technológie, výzvy na NFP a inštitúcie,  ktoré vstúpili do určitého dlhodobého vzťahu voči obciam a samosprávam. Vďaka tomuto v oblasti danej aktivity modernizácie verejného osvetlenia a komplexnej realizácie s uvedeným zámerom financovania spolupracujeme len s vybranými renomovanými partnermi, ktorí ponúkajú komplexné riešenia s financovaním.

Modernizáciu vykonávame za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti prevádzkovania verejného osvetlenia a znižovania jeho nákladov na jeho údržbu v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami, tak aby bola dosiahnutá vyššia úroveň účinnosti a hospodárnosti sústavy verejného osvetlenia, vyššia energetická a svetelná účinnosť a úspory v režijných nákladoch verejného osvetlenia. Výsledkom je skvalitnenie technickej infraštruktúry obce alebo mesta.

Samozrejmosťou je aj zapožičanie svietidiel, vrátane montáže a demontáže. Pokiaľ by ste si nevedeli vybrať ani jednu z ponúk od našich partnerov, je tu možnosť ušiť produkt na mieru. Radi by sme uviedli, že máme zakontrahovaných a certifikovaných dodávateľov svietidiel, elektroinštalačného materiálu ako aj jednotlivých komponentov na sústavu verejného osvetlenia. Je tu priestor na to, aby sme Vám doslova ušli produkt so službou na mieru.


Obec alebo samospráva si vyskladá sama:
●   Svietidlá
●   Montážne práce vrátane podružného materiálu
●   Financovanie
●   Servis


Ak Vás osloví nejaká z cenových ponúk jedného z našich partnerov alebo tá Vaša, zabezpečíme na naše náklady audit a vypracovanie projektovej dokumentácie.
 

Stavebné práce

Projektová dokumentácia

Zabezpečujeme zaobstaranie dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré slúžia ako podklad na vydanie územného rozhodnutia riešenej stavby, a to:

●  Sprievodná správa – identifikačné údaje projektu, základné údaje o stavbe, odôvodnenie stavby a jej umiestnenie, podmieňujúce predpoklady

●  Výkresy – situačný výkres, situácia stavby, návrh architektonického riešenia a dispozičné riešenie stavebných objektov

●  Doklady – vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy zabezpečované v priebehu vypracovania dokumentácie

Našimi službami ohľadne projektovej dokumentácie sú:

●   príprava a zabezpečenie výberového konania na dodávateľa projektu

●   vypracovanie finančných odhadov
●   zabezpečenie prieskumov potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie
●   zabezpečenie a posúdenie projektovej dokumentácie k územnému konaniu
●   prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami a osobami
●   zabezpečenie vyjadrení a stanovísk k územnému rozhodnutiu
●   zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia
●   zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
●   zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia
●   vypracovanie rozpočtov, harmonogramov výstavby
●   odborné a právne poradenstvo pri uzatváraní zmluvných vzťahov s dodávateľmi projektu
●   spolupráca s projektantom pri vypracovaní realizačného projektu

●   zabezpečenie geodeta

U nás neplatíte vôbec nič

V oblasti danej aktivity modernizácie verejného osvetlenia a komplexnej realizácie s uvedeným zámerom financovania spolupracujeme výhradne len s renomovanými spoločnosťami. Týmto spôsobom Vám zabezpečíme od každej jednej spoločnosti bezplatne nezáväznú cenovú ponuku, v ktorej si viete pozrieť celkovú investíciu projektu, dosiahnutú úsporu, dĺžku viazanosti a taktiež náš nezávislý názor s popisom výhod aj nevýhod. Obciam a mestám šetríme čas, počet “otvorených dverí” a hlavne peniaze, aby nemuseli priamim spôsobom finančne participovať na realizáciách. Z Vašej strany preto potrebujeme len čas a vstupné podklady. O ostatné sa postaráme a pracujeme na základe Vašich požiadaviek. Našou úlohou je aby ste boli spokojní. Po spracovaní cenových ponúk sa dostavíme do obce / samosprávy, vysvetlíme CP a radi zodpovieme všetky otázky.

Prečo chceme riešiť financovanie verejného osvetlenia formou koncesie?
Prečo nie je jednoduchšie aby si obec zobrala úver sama?

Pretože obce väčšinou nechcú zaťažiť svoj rozpočet z dôvodu nedostatku voľných finančných zdrojov a v prípade možných výziev je potrebná spoluúčasť čo si veľakrát vyžaduje bankový úver.

Koncepcia financovania projektov podporovaných z nenávratných finančných prostriedkov

Za účelom umožnenia realizácie projektov pravidelne monitorujeme a sledujeme aktuálne možnosti čerpania  štrukturálnych fondov a nenávratných finančných prostriedkov pomocou našej monitorovacej štruktúry. Disponujeme tak vždy s aktuálnymi informáciami ohľadne využívania nenávratných finančných príspevkov.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok sme kedykoľvek k  dispozícii. 

Verejné obstarávanie

Výstavba nájomných a sociálnych bytov

Informácie o tejto téme nájdete TU.

Referencie

Ochrana osobných údajov

Elektrické vykurovanie

Fotogaléria

Referencie

Ochrana osobných údajov

Elektrické vykurovanie

-->