SLUŽBY

- Vypracovanie urbanistických, architektonických, interiérových   štúdií 2D, 3D

- Komplexná projektová činnosť:

vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, pre stavebné   povolenie, pre realizáciu stavby,

dokumentácie skutočného

prevedenia stavby        

- Inžinierska činnosť:

prerokovanie dokumentácie s orgánmi štátnej správy a s dotknutými organizáciami, vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, autorský dozor projektanta

- Poradenská a konzultačná

činnosť