NH FARMA s.r.o.

Názov spol.:NH FARMA s.r.o.
Sídlo firmy:209, Mostová 925 07
E-mail:nhfarma@gmail.com
Telefón:0904608913
Web: nhfarma.bizref.sk
IČO:47055430
DIČ:2023720776
Otvoriť mapu v novom okne


Výkrm ošípaných

Výzva na predloženie ponuky

Kontakty

Mgr. Helena Halászová
Konateľ
0904 608 913
nhfarma@gmail.com

Norbert Halász
Konateľ
0904 608 921
nhfarma@gmail.com

Aktuality

Názov zákazky:

Zlepšenie podmienok v chove ošípaných, zvyšovanie tvorby pridanej hodnoty v živočíšnej výrobe

Zverejnené:

Vestník verejného obstarávania č. 175/2013 - 7.9.2013, zn. 15244 - WYT

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:

otváranie častí ponúk „Kritériá“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 07.10.2013

Dátum uverejnenia tejto informácie: 07.10.2013

 

Aktuality

Názov zákazky: Zlepšenie podmienok v chove ošípaných, zvyšovanie tvorby pridanej hodnoty v živočíšnej výrobe

Zverejnené:

Vestník verejného obstarávania č. 175/2013 - 7.9.2013, zn. 15244 - WYT
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:

otváranie častí ponúk "Ostatné"
Dátum otvárania predmetných častí ponúk:26.09.2013

Dátum uverejnenia tejto informácie: 25.09.2013

 

Zverejnené dňa 14.10. 2013

 

Výzva na predloženie ponuky

(Prieskum trhu)

 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 

Identifikácia osoby podľa § 7 zákona:

Názov:                          NH FARMA s.r.o.                    IČO: 47 055 430

Kontaktná osoba:      Mgr. Helena Halászová

Obec:                            Mostová    PSČ: 925 07
Telefón:                       +421 904608913

Elektronická pošta:    nhfarma@gmail.com

              

Druh zákazky: Tovar

 

Názov zákazky: Veľkoobjemový príves 10t
Opis zákazky:

 

Predmetom zákazky je oprava omietok, maľby a nátery existujúcich konštrukcii. Modernizácia  existujúcich stavieb podľa položkovitého rozpočtu a projektu.

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

               Hlavný slovník: 42636000-3

V prípade, že sa jednotlivé položky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalentný tovar s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami a parametrami.

Ak uchádzačom ponúkané výrobky nespĺňajú technické požiadavky uvedené v tejto výzve, a sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu; uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že výrobky spĺňajúce príslušné normy zároveň spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 16 000,- Eur bez DPH

 

Miesto dodania prác: Mostová

 

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

 

Možnosť predloženia variantných riešení:

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy.

 

Trvanie zmluvy alebo dodanie tovaru:  3 mesiace od účinnosti zmluvy.

 

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  uvádzajú:

Predmet zákazky sa bude realizovať v rámci PRV SR 2007 – 2013, opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť iba v prípade, ak  obstarávateľ získa finančné prostriedky z nenávratného finančného príspevku, ktorú uzatvorí obstarávateľ Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

 

Platobné podmienky/fakturácia:

Úhrada za vykonané práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Faktúra bude uhradená v súlade s podmienkami v zmluve uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Cena bude objednávateľom uhradená v sume skutočne prevedených prác, do výšky ponukovej ceny.

 

Pokyny k predloženiu ponuky:

       Predložená ponuka musí obsahovať:

cenovú ponuku na celý predmet obstarávania
fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar.

 

Ponuková cena

Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná, musí obsahovať všetky náklady potrebné na realizáciu zákazky, vrátane dodávky na miesto určenia podľa bodu 6.

 

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

 

Lehota na predkladanie ponúk: 04.11.2013, 12:00 hod.

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy

    Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:

    „Cenová ponuka – Veľkoobjemový príves 10t“- Neotvárať !

 

Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 04.11.2013 o 12,30 hod. na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámené uchádzačom.

 

Kritériá na hodnotenie ponúk:

   Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH.    

 

Podmienky týkajúce sa zmluvy

Výsledkom   verejného   obstarávania  bude  Zmluva o dielo uzavreté podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač.

 

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.3.2014  

 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:

nebude predložená  ani jedna ponuka,
ani jeden  uchádzač nesplní podmienky účasti,
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania.

 

V prípade, že najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ vyhlási nový postup verejného obstarávanie na túto zákazku postupom podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 100 zákona.

 

 

 

V Mostovej, 14.10.2013

 

                                                                                                                                          --------------------------------------------------

                                                                                                       Mgr.Helena Halászová

Zverejnené dňa 14.10. 2013

Výzva na predloženie ponuky

(Prieskum trhu)

 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 

Identifikácia osoby podľa § 7 zákona:

Názov:                          NH FARMA s.r.o.                    IČO: 47 055 430

Kontaktná osoba:      Mgr. Helena Halászová

Obec:                            Mostová    PSČ: 925 07
Telefón:                       +421 904608913

Elektronická pošta:    nhfarma@gmail.com

              

Druh zákazky: Práce

 

Názov zákazky: zlepšenie podmienok v chove ošípaných – stavebné práce
Opis zákazky:

 

Predmetom zákazky je oprava omietok, maľby a nátery existujúcich konštrukcii. Modernizácia  existujúcich stavieb podľa položkovitého rozpočtu a projektu.

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

               Hlavný slovník: 45213240-7

 

V prípade, že sa jednotlivé položky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalentný tovar s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami a parametrami.

Ak uchádzačom ponúkané výrobky nespĺňajú technické požiadavky uvedené v tejto výzve, a sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu; uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že výrobky spĺňajúce príslušné normy zároveň spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 29 500,- Eur bez DPH

 

Miesto dodania prác: Čierny Brod

 

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

 

Možnosť predloženia variantných riešení:

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy.

 

Trvanie zmluvy alebo dodanie tovaru:  6 mesiace od účinnosti zmluvy.

 

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  uvádzajú:

Predmet zákazky sa bude realizovať v rámci PRV SR 2007 – 2013, opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť iba v prípade, ak  obstarávateľ získa finančné prostriedky z nenávratného finančného príspevku, ktorú uzatvorí obstarávateľ Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

 

Platobné podmienky/fakturácia:

Úhrada za vykonané práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Faktúra bude uhradená v súlade s podmienkami v zmluve uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Cena bude objednávateľom uhradená v sume skutočne prevedených prác, do výšky ponukovej ceny.

 

Pokyny k predloženiu ponuky:

       Predložená ponuka musí obsahovať:

cenovú ponuku na celý predmet obstarávania
fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar.

 

Ponuková cena

Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná, musí obsahovať všetky náklady potrebné na realizáciu zákazky, vrátane dodávky na miesto určenia podľa bodu 6.

 

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

 

Lehota na predkladanie ponúk: 04.11.2013, 12:00 hod.

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy

    Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:

    „Cenová ponuka – Zlepšenie podmienok v chove ošípaných“- Neotvárať !

 

Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 04.11.2013 o 13,00 hod. na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámené uchádzačom.

 

Kritériá na hodnotenie ponúk:

   Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH.    

 

Podmienky týkajúce sa zmluvy

Výsledkom   verejného   obstarávania  bude  Zmluva o dielo uzavreté podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač.

 

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.3.2014  

 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:

nebude predložená  ani jedna ponuka,
ani jeden  uchádzač nesplní podmienky účasti,
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania.

 

V prípade, že najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ vyhlási nový postup verejného obstarávanie na túto zákazku postupom podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 100 zákona.

 

 

 

V Mostovej, 14.10.2013

 

                                                                                                                                          --------------------------------------------------

                                                                                                       Mgr.Helena Halászová

Aktuality

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje spoločnosť NH FARMA s.r.o. na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informáciu o dátumu otvárania príslušnej časti ponúk, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, a ďalšie všeobecné informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: NH FARMA s.r.o.
IČO:47055430
Kontaktné osoby: Mgr. Helena Halászová, Norbert Halász
Sídlo:
Obec: Mostová
PSČ: 925 07
Číslo:209
Kontakt:tel.: +421904608913
e-mail: nhfarma@gmail.com
Internetová adresa URL: nhfarma.bizref.sk
Informácie o zákazke: „Veľké Úľany – odbahnenie mŕtveho ramena Čiernej vody za účelom zriadenia chovných rybníkov“Uverejnené vo Vestníku VO č. 86/2013 - 03.05.2013 zn. 6945 – WYP
Informácia o dátume otvárania príslušnej časti ponúk Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" – 22.5.2013 o 10:15 hod.
Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" -

Výzva na predloženie ponuky

Kontakty

Mgr. Helena Halászová
Konateľ
0904 608 913
nhfarma@gmail.com

Norbert Halász
Konateľ
0904 608 921
nhfarma@gmail.com

Aktuality

Názov zákazky:

Zlepšenie podmienok v chove ošípaných, zvyšovanie tvorby pridanej hodnoty v živočíšnej výrobe

Zverejnené:

Vestník verejného obstarávania č. 175/2013 - 7.9.2013, zn. 15244 - WYT

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:

otváranie častí ponúk „Kritériá“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 07.10.2013

Dátum uverejnenia tejto informácie: 07.10.2013

 

Aktuality

Názov zákazky: Zlepšenie podmienok v chove ošípaných, zvyšovanie tvorby pridanej hodnoty v živočíšnej výrobe

Zverejnené:

Vestník verejného obstarávania č. 175/2013 - 7.9.2013, zn. 15244 - WYT
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:

otváranie častí ponúk "Ostatné"
Dátum otvárania predmetných častí ponúk:26.09.2013

Dátum uverejnenia tejto informácie: 25.09.2013

 

Zverejnené dňa 14.10. 2013

 

Výzva na predloženie ponuky

(Prieskum trhu)

 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 

Identifikácia osoby podľa § 7 zákona:

Názov:                          NH FARMA s.r.o.                    IČO: 47 055 430

Kontaktná osoba:      Mgr. Helena Halászová

Obec:                            Mostová    PSČ: 925 07
Telefón:                       +421 904608913

Elektronická pošta:    nhfarma@gmail.com

              

Druh zákazky: Tovar

 

Názov zákazky: Veľkoobjemový príves 10t
Opis zákazky:

 

Predmetom zákazky je oprava omietok, maľby a nátery existujúcich konštrukcii. Modernizácia  existujúcich stavieb podľa položkovitého rozpočtu a projektu.

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

               Hlavný slovník: 42636000-3

V prípade, že sa jednotlivé položky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalentný tovar s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami a parametrami.

Ak uchádzačom ponúkané výrobky nespĺňajú technické požiadavky uvedené v tejto výzve, a sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu; uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že výrobky spĺňajúce príslušné normy zároveň spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 16 000,- Eur bez DPH

 

Miesto dodania prác: Mostová

 

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

 

Možnosť predloženia variantných riešení:

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy.

 

Trvanie zmluvy alebo dodanie tovaru:  3 mesiace od účinnosti zmluvy.

 

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  uvádzajú:

Predmet zákazky sa bude realizovať v rámci PRV SR 2007 – 2013, opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť iba v prípade, ak  obstarávateľ získa finančné prostriedky z nenávratného finančného príspevku, ktorú uzatvorí obstarávateľ Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

 

Platobné podmienky/fakturácia:

Úhrada za vykonané práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Faktúra bude uhradená v súlade s podmienkami v zmluve uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Cena bude objednávateľom uhradená v sume skutočne prevedených prác, do výšky ponukovej ceny.

 

Pokyny k predloženiu ponuky:

       Predložená ponuka musí obsahovať:

cenovú ponuku na celý predmet obstarávania
fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar.

 

Ponuková cena

Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná, musí obsahovať všetky náklady potrebné na realizáciu zákazky, vrátane dodávky na miesto určenia podľa bodu 6.

 

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

 

Lehota na predkladanie ponúk: 04.11.2013, 12:00 hod.

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy

    Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:

    „Cenová ponuka – Veľkoobjemový príves 10t“- Neotvárať !

 

Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 04.11.2013 o 12,30 hod. na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámené uchádzačom.

 

Kritériá na hodnotenie ponúk:

   Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH.    

 

Podmienky týkajúce sa zmluvy

Výsledkom   verejného   obstarávania  bude  Zmluva o dielo uzavreté podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač.

 

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.3.2014  

 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:

nebude predložená  ani jedna ponuka,
ani jeden  uchádzač nesplní podmienky účasti,
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania.

 

V prípade, že najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ vyhlási nový postup verejného obstarávanie na túto zákazku postupom podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 100 zákona.

 

 

 

V Mostovej, 14.10.2013

 

                                                                                                                                          --------------------------------------------------

                                                                                                       Mgr.Helena Halászová

Zverejnené dňa 14.10. 2013

Výzva na predloženie ponuky

(Prieskum trhu)

 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 

Identifikácia osoby podľa § 7 zákona:

Názov:                          NH FARMA s.r.o.                    IČO: 47 055 430

Kontaktná osoba:      Mgr. Helena Halászová

Obec:                            Mostová    PSČ: 925 07
Telefón:                       +421 904608913

Elektronická pošta:    nhfarma@gmail.com

              

Druh zákazky: Práce

 

Názov zákazky: zlepšenie podmienok v chove ošípaných – stavebné práce
Opis zákazky:

 

Predmetom zákazky je oprava omietok, maľby a nátery existujúcich konštrukcii. Modernizácia  existujúcich stavieb podľa položkovitého rozpočtu a projektu.

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

               Hlavný slovník: 45213240-7

 

V prípade, že sa jednotlivé položky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalentný tovar s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami a parametrami.

Ak uchádzačom ponúkané výrobky nespĺňajú technické požiadavky uvedené v tejto výzve, a sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu; uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že výrobky spĺňajúce príslušné normy zároveň spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 29 500,- Eur bez DPH

 

Miesto dodania prác: Čierny Brod

 

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

 

Možnosť predloženia variantných riešení:

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy.

 

Trvanie zmluvy alebo dodanie tovaru:  6 mesiace od účinnosti zmluvy.

 

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  uvádzajú:

Predmet zákazky sa bude realizovať v rámci PRV SR 2007 – 2013, opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť iba v prípade, ak  obstarávateľ získa finančné prostriedky z nenávratného finančného príspevku, ktorú uzatvorí obstarávateľ Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

 

Platobné podmienky/fakturácia:

Úhrada za vykonané práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Faktúra bude uhradená v súlade s podmienkami v zmluve uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Cena bude objednávateľom uhradená v sume skutočne prevedených prác, do výšky ponukovej ceny.

 

Pokyny k predloženiu ponuky:

       Predložená ponuka musí obsahovať:

cenovú ponuku na celý predmet obstarávania
fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar.

 

Ponuková cena

Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná, musí obsahovať všetky náklady potrebné na realizáciu zákazky, vrátane dodávky na miesto určenia podľa bodu 6.

 

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

 

Lehota na predkladanie ponúk: 04.11.2013, 12:00 hod.

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy

    Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:

    „Cenová ponuka – Zlepšenie podmienok v chove ošípaných“- Neotvárať !

 

Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 04.11.2013 o 13,00 hod. na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámené uchádzačom.

 

Kritériá na hodnotenie ponúk:

   Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH.    

 

Podmienky týkajúce sa zmluvy

Výsledkom   verejného   obstarávania  bude  Zmluva o dielo uzavreté podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač.

 

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.3.2014  

 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:

nebude predložená  ani jedna ponuka,
ani jeden  uchádzač nesplní podmienky účasti,
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania.

 

V prípade, že najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ vyhlási nový postup verejného obstarávanie na túto zákazku postupom podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 100 zákona.

 

 

 

V Mostovej, 14.10.2013

 

                                                                                                                                          --------------------------------------------------

                                                                                                       Mgr.Helena Halászová

Aktuality

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje spoločnosť NH FARMA s.r.o. na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informáciu o dátumu otvárania príslušnej časti ponúk, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, a ďalšie všeobecné informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: NH FARMA s.r.o.
IČO:47055430
Kontaktné osoby: Mgr. Helena Halászová, Norbert Halász
Sídlo:
Obec: Mostová
PSČ: 925 07
Číslo:209
Kontakt:tel.: +421904608913
e-mail: nhfarma@gmail.com
Internetová adresa URL: nhfarma.bizref.sk
Informácie o zákazke: „Veľké Úľany – odbahnenie mŕtveho ramena Čiernej vody za účelom zriadenia chovných rybníkov“Uverejnené vo Vestníku VO č. 86/2013 - 03.05.2013 zn. 6945 – WYP
Informácia o dátume otvárania príslušnej časti ponúk Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" – 22.5.2013 o 10:15 hod.
Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" -
-->