Advokátska kancelária Nitra

Názov spol.:Advokátska kancelária Nitra
Sídlo firmy:Nitra 1, Nitra 949 11
E-mail:info@bizref.sk
Telefón:0918 325 173, 0948 846 950
Web: pravo-nitra.bizref.sk
IČO:xxxxxxxxxxx
DIČ:xxxxxxxxxxxx
Otvoriť mapu v novom okne


Čoho sa týka občianske právo?

Cien
Dražieb
Ochrany spotrebiteľa
Poistenia v občianskom práve
Práva k cudzej veci
Rodinného práva
Rozhodcovského konania
Služieb
Súdneho preskúmavania rozhodnutí
Vecného práva
Vlastníckeho práva
Záujmového združenia osôb
Dedičského práva
Zmluvnhoé práva
Zodpovednosti v občianskom práve
Hnuteľnej vec
Konania pred notárom
Majetkového práva
Náhrady škody
Nehnuteľnosti
Občianskeho súdneho konania
Ochrany práv občana

Súvisí aj s:

Energetikou a priemyslom
Bytov a nebytových priestorov
Lesov a lesného hospodárstva
Obchodu, podnikania, obchodného práva
Rodinného práva
Sociálnej politiky, sociálneho zabezpečenie a starostlivosti
Školstva a vzdelávania
Súdnictva a prokuratúry
Trestného práva
Cien

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte na: 

Na Hôrke 38, Nitra 949 11
bosnakova.advokat@gmail.com 
+421 918 677 114

JUDIKATÚRA VO VECIACH DAŇOVÉHO PRÁVA

 

 

 

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 3 Sžnč 2/2010 (KŘIŽÍK c/a Daňové riaditeľstvo SR)

 

Ak odporca označený  v návrhu na začatie konania proti nečinnosti orgánu verejnej správy požadovanou kompetenciou nedisponuje, t. j. nie je na základe zákona oprávnený na vydanie navrhovateľom požadovaného rozhodnutia, súd návrh zamietne.

 

Z odôvodnenia:

 

    Ide o procesné rozhodnutie. Uznesenie Najvyššieho súdu bolo vydané v konaní proti nečinnosti Daňového riaditeľstva SR podľa § 250t ods. 4 OSP. Navrhovateľ sa návrhom domáhal, aby súd uložil Daňovému riaditeľstvu SR povinnosť konať a vydať rozhodnutie vo veci daňových kontrol. Návrh odôvodnil tým, že § 15 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov vymedzuje zákonný rámec výkonu daňovej kontroly. V § 15 ods. 13 zákona o správe daní a poplatkov je jasne vymedzené, že ak sa daňová kontrola vykonáva na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní, za úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane sa považuje spísanie zápisnice o začatí daňovej kontroly.

     V danom prípade Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko P., vykonalo daňové kontroly, avšak miestne a vecne príslušným daňovým úradom na vydanie navrhovateľom požadovaných rozhodnutí by bol správca dane – Daňový úrad P. Poukazujúc na uvedené , senát Najvyššieho súdu SR dospel k záveru, že navrhovateľom označený odporca – Daňové riaditeľstvo SR nie je v tomto konaní proti nečinnosti pasívne legitimovaný. Predpokladom toho, aby súd mohol návrhu navrhovateľa v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy vyhovieť, je okrem splnenia iných zákonných predpokladov aj skutočnosť, že orgán verejnej správy, proti ktorému návrh smeruje, nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom. Preto aby bol navrhovateľ úspešný v tomto konaní, musí podľa zákona (§ 250t ods. 1 OSP) navrhovateľom označený orgán verejnej správy mať právomoc a byť vecne príslušný na vydanie rozhodnutia, ktorého sa navrhovateľ v konaní o nečinnosti domáha. Ak orgán verejnej správy požadovanou kompetenciou  na základe zákona nedisponuje ( t. j. nie je zákonom oprávnený na vydanie požadovaného rozhodnutia), súd návrh zamietne ako nedôvodný.

 

Poznámka:

Z uvedeného rozhodnutia vyplýva, že navrhovateľ musí v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy ako odporcu označiť vecne príslušný orgán, ktorý má právomoc vec prejednať a rozhodnúť. Na odstránenie tejto vady súd navrhovateľa nevyzýva. Napriek zásadnej právnej otázke vo veci samej sa súd záležitosťou nemohol zaoberať pre uvedený formálny nedostatok. Skutočnosti vo veci samej pri správnej pasívnej legitimácii môžu slúžiť ako príklad postupu daňového subjektu v prípade nečinnosti daňových orgánov.

 

 

 

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžf 9/2007 (K.Mihal c/a Daňový úrad Košice V):

 

Lehoty na vykonanie daňovej kontroly sú zákonnými lehotami.

 

Keďže sú stanovené priamo zákonom, nie je prípustné, aby ich správca dane prekročil, resp. aby mu boli prolongované jeho nadriadeným orgánom nad zákonom stanovenú hranicu.

 

Z odôvodnenia:

 

Najvyšší súd SR ako odvolací súd sa nestotožnil s výkladom žalovaného ako aj súdu prvého stupňa, že lehoty na vykonanie daňovej kontroly sú iba poriadkovými lehotami zakotvenými v zákone na zabezpečenie opatrenia proti nečinnosti správcu dane. Najvyšší súd poukazuje na to, že ide o procesné lehoty, ktoré zákon stanovil na vykonanie daňovej kontroly. Ide o lehoty, počas plynutia ktorých je daňový subjekt povinný strpieť výkon daňovej kontroly a plniť povinnosti voči správcovi dane ustanovené daňovému subjektu. Výklad správcu dane vedie k záveru, že už začatá daňová kontrola môže vzhľadom na poriadkový charakter lehôt prebiehať u daňového subjektu neobmedzene. Daňová kontrola pritom predstavuje zásah do súkromnoprávnej sféry subjektu, a preto tento zásah sa spravuje univerzálnou zásadou proporcionality a ustanovenie lehôt na vykonanie daňovej kontroly je prejavom zásady proporcionality.

 

 

 

Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 24/2010 (SMZ Slovakia proti Najvyšší súd SR):

 

Lehota na vykonanie daňovej kontroly je lehotou zákonnou a je pre správcu dane vykonávajúceho daňovú kontrolu záväzným limitom determinujúcim zákonnosť uskutočňovanej daňovej kontroly.

 

Ak daňová kontrola nebola vykonaná  súlade so zákonom, tak protokol z nej nadobudol povahu nezákonne získaného dôkazného prostriedku, ktorý v daňovom konaní nemožno použiť (a contratrio § 29 ods. 4 prvá veta zákona o správe daní a poplatkov). V prípade, že použitý bol, je celé daňové konanie zaťažené vadou nezákonnosti a rozhodnutie, ktoré je jeho zavŕšením a vychádza zo skutočností zistených počas nezákonnej daňovej kontroly a zachytených v protokole o takejto kontrole, je rovnako nezákonné.

 

(poznámka: celé rozhodnutie môžete nájsť na stránke www.ussr.sk)

 

 

 

Užitočné linky

Slovenská advokátska komora www.sak.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov.sk

Najvyšší súd SR www.supcourt.gov.sk

Ústavný súd SR www.ustavnysud.sk

Živnostenský register www.zrsr.sk

Obchodný register www.orsr.sk

Európska asociácia právničiek na Slovensku www.ewlas.sk

Slovenská komora mediátorov www.komoramediatorov.sk

Európsky institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. www.esi-cz.eu

Národná rada SR www.nrsr.sk

Advokátska kancelária Nitra

Dobrého advokáta nie je ľahké zohnať. Advokátska kancelária prináša mnohoročné skúsenosti v advokátskej praxi.

Či už potrebujete len právnicú radu alebo zastúpenie pred súdou, advokátska kancelária je pripravená pomôcť vám v akejkoľvek situácii.

Právne služby. Právne poradenstvo. Advokátska kancelária. Komplexné právne služby. Poskytovanie právnej pomoci FO aj PO vo všetkých oblastiach práva. Zastupovanie pred súdmi a inými inštitúciami, spracovanie právnych rozborov, spisovanie zmlúv.

Kvalitné právne poradenstvo. Dlhoročné skúseností, kvalifikovaný tímu.  

Podnikáte? Poradí Vám Advokátska kancelária Nitra

Spisovanie zmlúv, spravovanie právnych úkonov, začatie, či ukončenie podnikania sa nezaobídu bez advokátskej pomoci. Spoľahnite sa na dlhoročné skúsenosti našej advokátskej kancelárie.

 

Nemajte starosti, postaráme sa o ne.

ZÁPIS SLOVENSKÉHO NOVOTVARU MENA FYZICKEJ OSOBY DO MATRIKY

ZÁPIS SLOVENSKÉHO NOVOTVARU MENA FYZICKEJ OSOBY DO MATRIKY

-->