Ekopalivko s.r.o. - brikety, pelety, palivové drevo - Dunajská Streda, Šamorín a okolie

Názov spol.:Ekopalivko s.r.o. Zápis v ORSR: Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.119570/B
Sídlo firmy:Karpatské námestie 10A, - mestská časť Rača, Bratislava 831 06
E-mail:ekopalivko@ekopalivko.sk
Telefón:0948 949 220
Web: brikety-drevo-ds.bizref.sk
IČO:50884727
DIČ:2120511052
IČ DPH:SK2120511052
Otvoriť mapu v novom okne


Brikety, pelety palivové drevo Šamorín, Dunajská Streda

Bývate v Dunajskej Strede alebo v Šamoríne? Ste pripravení na tohtoročnú vykurovaciu zimnú sezónu? Zháňate brikety, pelety, či palivové drevo? Ste na správnom mieste.

Ekopalivko s.r.o. sa zaoberá nielen predajom brikiet, peliet  aplaivového dreva, ale zabezpečí vám aj ich rozvoz.

Pre viac informácií navštívte našu domovskú stránku https://ekopalivko.sk/ alebo volajte na t.č.: 0948 949 220

Rozvoz brikiet, peliet a palivového dreva v okrese Dunajská Streda - Šamorín

 

 

Pondelok - Sobota od 8:00 do 18:00

Nedeľa od 8:00 do 11:00

Osobný odber si treba dohodnúť vopred na tel. čísle 0948949220.

Ako správne používať drevené brikety?

Na začiatok začnite kúriť s malým množstvom drevených brikiet, presvedčíte sa o ich tepelnom výkone a reakcii Vášho vykurovacieho zariadenia na ne.


Drevené brikety sa zapaľujú štandartne ako drevo, zapálením malých triesok, papierom alebo špeciálnym podpaľovačom (PEPO), poprípade položením drevených brikiet na rozžeravené uhlíky.


Najlepšie sa zapália na vytvorenom lôžku žeravých uhlíkov, pri vysokom prívode spodného vzduchu.


Po rozpálení je potrebné uzavrieť spodný prívod vzduchu pre pomalé a pravidelné spaľovanie.


Ďalšie výhody: horenie brikiet sa ľahko reguluje, pekná hra plameňov, dlhé trvanie horenia, vysoká stálosť ohňa, rovnomerné a stabilné sálanie tepla.

 

Presvedčte sa na živo o výhodách 100 % bukových drevených brikiet.
V prípade, že chcete zistiť viac informácií o produktoch, kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 948 949 220

AKCIA na brikety v okrese Dunajská Streda - Šamorín

Pri prvej objednávke 7500 kg a viac dostanete od nás ako darček nošu na brikety.

Pri objednávke nad 700 kg máte u nás dopravu do 40 km grátis.

Objednajte si u nás

Tovar si môžete objednať:

 

• vyplnením formulára - viď odkaz 

dole

• e-mailom na adrese: 

ekopalivko@ekopalivko.sk 

• telefonicky a sms na čisle: +421 948 949 220

Kliknite na OBCHOD - OBJEDNÁVKA - FORMULÁR:

http://ekopalivko.sk

Obchodné podmienky

Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
Poskytovateľom služby je spoločnosť Ekopalivko, s.r.o., so sídlom: Ekopalivko s.r.o. Karpatské námestie 10/A Bratislava-Rača 83106 IČO: 50884727 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,Oddiel:Sro,Vložka č: 119570/B (ďalej iba „dodávateľ“). 
Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednávať prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej adrese http://ekopalivko.sk (ďalej iba elektronický obchod), telefonicky na tel. čísle +421 948 949 220 alebo e-mailom na e-mailovej adrese ekopalivko@ekopalivko.sk
Zakúpený tovar je možné prevziať aj osobne na prevádzke spoločnosti Ekopalivko s.r.o. Stará cesta č.2 Šamorín 93107, Slovenská republika ( vedľa čerpacej stanice OMW ) po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dodávateľom.
Úhrada za tovar je možná v hotovosti, pričom dodávateľ vydá odberateľovi potvrdenie o platbe z virtuálnej registračnej pokladnice spolu s dodacím listom alebo na účet dodávateľa po vystavení predfaktúry, po pripísaní finančných prostriedkov na účet dodávateľa bude tovar dodaný odberateľovi do 48 hodín (ak sa zmluvné strany nedohodnú inak)
Tieto obchodné podmienky sú viazané výhradne na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky zákazník vyjadruje a potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a že s nimi bezvýhradne súhlasí. 
Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
Copyright © 2017 Ekopalivko s.r.o. created by PPSNET

Reklamačné podmienky


Týmto si Vás dovoľujeme upozorniť na zmeny v nahlasovaní reklamácií poškodeného alebo nedodaného tovaru. Bude sa to týkať doby, dokedy je nutné reklamáciu nahlásiť reklamačnému oddeleniu.Po doručení tovaru je potrebné nahlásiť reklamáciu či už poškodeného alebo nedodaného tovaru najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky za účelom skvalitnenia služieb. Jedná sa o rýchlejšie posúdenie reklamácie a následne o jej kladné vybavenie. Po uplynutí stanovenej lehoty nie je možné takúto reklamáciu uznať. Poškodený tovar je potrebné nahlasovať na tel. +421 948 949 220
Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
zák.č. 250/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
Vymedzenie pojmov:
kupujúci – obchodný partner, ktorého obchodné vzťahy sa riadia Obchodným zákonníkom.
spotrebiteľ – konečný zákazník
ČL.I
Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, kupujúci (spotrebiteľ) má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar kompletný.
Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na vady nezavinené kupujúcim (spotrebiteľom).
ČL.II.
Kupujúci uplatňuje reklamáciu u firmy Ekopalivko s.r.o.
Vybavením reklamácie je poverený reklamačný pracovník, ktorý je povinný reklamáciu posúdiť.
K posúdeniu reklamácie vady na tovare je kupujúci povinný predložiť:
identifikačné údaje kupujúceho, prípadne telefonický kontakt,
číslo dodacieho listu prípadne faktúry,
názov tovaru,
cenu tovaru bez DPH
presné popísanie vady tovaru, prípadne ako došlo k vade tovaru,
tovar v stave ako je uvedené v Čl.I.
Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie z vád tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
Spotrebiteľ má právo na uplatnenie reklamácie po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci, ak na tovare alebo v záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba.
Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.
Ak kupujúcemu (spotrebiteľovi) vzniklo právo na reklamáciu vady tovaru, je reklamačný pracovník povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu. O vybavení reklamácie je reklamačný pracovník povinný písomne formou doporučenej listovej zásielky oboznámiť kupujúceho (spotrebiteľa) a ak je potrebné vyzve ho na prevzatie tovaru.
V prípade, že si kupujúci (spotrebiteľ) v stanovenej lehote neprevezme tovar bude mu účtované skladné vo výške 0,30 € za každý deň omeškania až do doby 6 mesiacov, po tejto dobe môže byť tovar odpredaný.
Kupujúci (spotrebiteľ) má právo pri odstrániteľných vadách uplatnených v záručnej dobe, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená.
Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád má kupujúci (spotrebiteľ) právo:
na výmenu veci, alebo
právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
Právo na výber možností má kupujúci (spotrebiteľ).
Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 2 predchádzajúce opravy rovnakej vady), alebo pre väčší počet vád (najmenej 3 rôzne odstrániteľné vady) nemôže byť tovar riadne používaný vzniká právo kupujúceho (spotrebiteľa) na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť má kupujúci (spotrebiteľ) aj v prípade, že oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Kupujúci (spotrebiteľ) môže pri vadách, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci požiadať o primeranú zľavu z ceny.
 

Výhody drenených brikiet

Zásobovaný na zimu?

Výhody drenených brikiet

Zásobovaný na zimu?

-->