Projektová dokumentácia

Zabezpečujeme zaobstaranie dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré slúžia ako podklad na vydanie územného rozhodnutia riešenej stavby, a to:

●  Sprievodná správa – identifikačné údaje projektu, základné údaje o stavbe, odôvodnenie stavby a jej umiestnenie, podmieňujúce predpoklady

●  Výkresy – situačný výkres, situácia stavby, návrh architektonického riešenia a dispozičné riešenie stavebných objektov

●  Doklady – vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy zabezpečované v priebehu vypracovania dokumentácie

Našimi službami ohľadne projektovej dokumentácie sú:

●   príprava a zabezpečenie výberového konania na dodávateľa projektu

●   vypracovanie finančných odhadov
●   zabezpečenie prieskumov potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie
●   zabezpečenie a posúdenie projektovej dokumentácie k územnému konaniu
●   prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami a osobami
●   zabezpečenie vyjadrení a stanovísk k územnému rozhodnutiu
●   zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia
●   zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
●   zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia
●   vypracovanie rozpočtov, harmonogramov výstavby
●   odborné a právne poradenstvo pri uzatváraní zmluvných vzťahov s dodávateľmi projektu
●   spolupráca s projektantom pri vypracovaní realizačného projektu

●   zabezpečenie geodeta