AddCare Šaľa - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, INŽINIERING, EIA POSUDZOVANIE, MEDIÁCIA

Názov spol.:AddCare s.r.o.
Sídlo firmy:Sládkovičova 2051/52, Šaľa 92701
E-mail:info@addcare.sk
Telefón:0948 472 023
Web: https://www.stavebnekonanie.eu/
IČO:47496592
DIČ:2023926355
IČ DPH:SK2023926355
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33164/T
Otvoriť mapu v novom okne


HODINY PRE KLIENTOV

Osobné stretnutia je vždy potrebné vopred si dohodnúť telefonicky! Dakujeme pekne za Vaše pochopenie.
Pondelok9.00 - 17.00
Utorok9.00 - 17.00
Streda9.00 - 17.00
Štvrtok9.00 - 17.00
Piatok9.00 - 17.00
Sobotapodľa dohody

STATICKÉ POSUDKY

Udržiavacie práce (tzv. „prestavby a prerábky bytového jadra“)  v byte, dome, zatepľovanie bytových domov

 

Kedy potrebujete statický posudok?

Statický posudok je potrebné predložiť stavebnému úradu pokiaľ vykonávate zásah do nosných konštrukcií objektu.

 

Najčastejšie prípady:

Prestavba nosných stien, ale aj nenosných stien – vybúranie priečok alebo otvorov v nich -  pokiaľ statik posúdi, že ide o zásah do nosných stien je potrebné stavebné povolenie (v ostatných prípadoch stačí ohlásenie stavebnému úradu). Ide napr. o spojenie toalety s kúpeľňou v štandardných panelákových bytoch.

Zväčšenie existujúcich dverí, osadenie nových dverí do nosnej steny

Zateplenie budov – je potrebné aj stavebné povolenie

Nadstavba, zásah do nosných konštrukcií pri rekonštrukcii strechy – je potrebné aj stavebné povolenie

Búranie nosných stien

 

KONTAKT:

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo záujmu o využitie našich služieb nás neváhajte kontaktovať!

 

Tel.: 0948 472 023

Email: info@addcare.sk (alebo použite kontaktný formulár na tejto stránke)

 

Ďakujeme za Váš záujem a prejavenú dôveru!

 

AddCare s.r.o., ŠAĽA - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, STAVEBNÝ INŽINIERING A PORADENSTVO, POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE EIA, PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVIEB, OSADENIE STAVBY NA POZEMKU, ZMLUVY V STAVEBNOM KONANÍ, GEOMETRICKÉ PLÁNY, STATICKÉ POSUDKY, ELEKTROREVÍZIE KU KOLAUDÁCII a i.

POSUDZOVANIE VPLYVOV (EIA) 2019 INFO

 

1. Čo to znamená EIA pozudzovanie vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie, posudzovanie v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z.)?

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie („Environmental Impact Assessment“ – EIA) v Slovenskej republike upravuje zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2. V ktorých prípadoch je potrebná dokumentácia EIA pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie?

 

Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov pre životné prostredie - EIA zámery, posudky musia byť spracované v súlade s legislatívou a posúdené v rámci zisťovacieho konania príslušným orgánom štátnej správy životného prostredia - okresný úrad, odbor starosltivosti o životné prostredie (bývalý obvodný úrad životného prostredia) ešte pred tým ako Vám stavebný úrad vydá územné rozhodnutie, príp. stavebné povolenie (v závislosti od typu investičného zámeru a projektu).

Vykonanie zisťovacieho konania a procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) je nevyhnutné predovšetkým pri väčších investičných stavebných zámeroch.

 

Najčastejšie ide o nasledujúce priemyselné odvetvia:

energetický priemysel,

chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel,

stavebný priemysel,

infraštruktúra,

strojársky a elektrotechnický priemysel,

odpadový priemysel (napr. skládka alebo spaľovňa odpadov), 

vodné hospodárstvo,

poľnohospodárska a lesná výroba,

potravinársky priemysel,

doprava,

ostatné priemyselné odvetvia - výrobná plocha od 1 000 m2 (prahová hodnota pre zisťovacie konanie)

a pod.*

 

*Poznámka: Zoznam navrhovaných činností spolu s prahovými hodnotami pre zisťovacie konanie, pri ktorých sa vyžaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, je možné nájsť v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 

3. Čo  ponúkame klientom v rámci tejto služby?

 

Vypracovanie kompletnej EIA dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie na najvyššej možnej úrovni a v požadovanom rozsahu*. 

- vypracujeme zámer EIA navrhovanej činnosti, resp. oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pre proces EIA, ak ide o zmenu jestvujúcej prevádzky (textová časť, grafické prílohy, CD-ROM) v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo zákona a predložíme príslušnému orgánu v požadovanom počte vyhotovení

 

*Obsah a štruktúra dokumentácie musí zodpovedať požiadavkám podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

 

Zastupovanie klienta - investora v procese posudzovania vplyvov až po vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania

- zabezpečíme a koordinujeme celý priebeh procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA, súčasťou služby je priebežná komunikácia a odborné konzultácie s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy a inými zainteresovanými stranami v konaní EIA,

- zapracujeme prípadné pripomienky z prerokovania zámeru dotknutými orgánmi,

- obstaráme rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

- zastupujeme klienta (investora) v zisťovacom konaní v celom rozsahu na základe udeleného písomného splnomocnenia 

 

NÁŠ TIP:

Pokiaľ neviete, či pre váš projekt bude potrebné vykonanie zisťovacieho konania a spracovanie dokumentácie EIA pre posúdenie vplyvov na životné prostredie, nestrácajte zbytočne čas - kontaktujte nás a nechajte si od nás bezplatne poradiť!

 

 

KONTAKT:

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo záujmu o využitie našich služieb nás neváhajte kontaktovať!

 

Tel.: 0948 472 023

Email: info@addcare.sk (alebo použite kontaktný formulár na tejto stránke)

 

Ďakujeme za Váš záujem a prejavenú dôveru!

 

AddCare s.r.o., ŠAĽA - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, STAVEBNÝ INŽINIERING A PORADENSTVO, POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE EIA, PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVIEB, OSADENIE STAVBY NA POZEMKU, ZMLUVY V STAVEBNOM KONANÍ, GEOMETRICKÉ PLÁNY, STATICKÉ POSUDKY, ELEKTROREVÍZIE KU KOLAUDÁCII a i.

INŽINIERSKE SLUŽBY

INŽINIERSKA ČINNOSŤ - POVOLENIA

Potrebujete zabezpečiť územné rozhodnutie, stavebné povolenie alebo kolaudáciu?

 

Práve tu ste na správnom mieste!

 

Prehľad našich hlavných služieb v oblasti stavebného inžinieringu:

 

- zastupovanie fyzických a právnických osôb v územnom konaní a vybavenie územného rozhodnutia
- zastupovanie fyzických a právnických osôb v stavebnom konaní a vybavenie stavebného povolenia
- zastupovanie fyzických a právnických osôb v kolaudačnom konaní a vybavenie kolaudačného rozhodnutia

 

AKO DLHO TRVÁ VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA?

Vybavenie stavebného povolenia pre rodinný dom pri štandardnom priebehu konania, kedy nie sú potrebné zásahy do projektovej dokumentácie stavby na základe pripomienok a požiadaviek dotknutých orgánov trvá cca 6 až 8 týždňov a v tomto čase pre vás dokážeme vybaviť stavebné povolenie.

 

Špecializujeme sa na investorký inžiniering -  komplexnú inžiniersku činnosť a vybavovanie úradných povolení (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, povolenie skúšobnej a trvalej prevádzky a pod.) pre priemyselné objekty napr. výrobné a skladové haly, vrátane zastupovania investora v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA a spracovania príslušnej dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na ŽP, ako aj administratívne nebytové budovy, reštauračné zariadenia, bytové budovy a i. 

 

Okrem toho veľmi radi zabezpečujeme stavebný inžiniering, a teda zastupujeme klientov - fyzické osoby aj pri vybavovaní stavebných povolení pre rodinné domy, pretože tým klientom podľa ich vlastných slov dokážeme ušetriť veľké množstvo času a energie, ktoré si ešte bude vyžadovať samotná výstavba rodinného domu.

Neraz sa nám klient po úspešnom ukončení projektu sám zdôverí, že bez nás by povolenie nezvládol vybaviť a na začiatku nemal ani najmenšiupredstavu, čo všetko z pohľadu časovej a vecnej koordinácie proces a postup vybavovania stavebného povolenia obnáša. 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

KONTAKT:

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo záujmu o využitie našich služieb nás neváhajte kontaktovať!

 

Tel.: 0948 472 023

Email: info@addcare.sk (alebo použite kontaktný formulár na tejto stránke)

 

Ďakujeme za Váš záujem a prejavenú dôveru!

 

AddCare s.r.o., ŠAĽA - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, STAVEBNÝ INŽINIERING A PORADENSTVO, POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE EIA, PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVIEB, OSADENIE STAVBY NA POZEMKU, ZMLUVY V STAVEBNOM KONANÍ, GEOMETRICKÉ PLÁNY, STATICKÉ POSUDKY, ELEKTROREVÍZIE KU KOLAUDÁCII a i.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

KONTAKT:

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo záujmu o využitie našich služieb nás neváhajte kontaktovať!

 

Tel.: 0948 472 023

Email: info@addcare.sk (alebo použite kontaktný formulár na tejto stránke)

 

Ďakujeme za Váš záujem a prejavenú dôveru!

 

AddCare s.r.o., ŠAĽA - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, STAVEBNÝ INŽINIERING A PORADENSTVO, POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE EIA, PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVIEB, OSADENIE STAVBY NA POZEMKU, ZMLUVY V STAVEBNOM KONANÍ, GEOMETRICKÉ PLÁNY, STATICKÉ POSUDKY, ELEKTROREVÍZIE KU KOLAUDÁCII a i.

REALIZÁCIE STAVIEB

KONTAKT:

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo záujmu o využitie našich služieb nás neváhajte kontaktovať!

 

Tel.: 0948 472 023

Email: info@addcare.sk (alebo použite kontaktný formulár na tejto stránke)

 

Ďakujeme za Váš záujem a prejavenú dôveru!

 

AddCare s.r.o., ŠAĽA - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, STAVEBNÝ INŽINIERING A PORADENSTVO, POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE EIA, PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVIEB, OSADENIE STAVBY NA POZEMKU, ZMLUVY V STAVEBNOM KONANÍ, GEOMETRICKÉ PLÁNY, STATICKÉ POSUDKY, ELEKTROREVÍZIE KU KOLAUDÁCII a i.

STAVEBNÉ MATERIÁLY

KONTAKT:

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo záujmu o využitie našich služieb nás neváhajte kontaktovať!

 

Tel.: 0948 472 023

Email: info@addcare.sk (alebo použite kontaktný formulár na tejto stránke)

 

Ďakujeme za Váš záujem a prejavenú dôveru!

 

AddCare s.r.o., ŠAĽA - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, STAVEBNÝ INŽINIERING A PORADENSTVO, POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE EIA, PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVIEB, OSADENIE STAVBY NA POZEMKU, ZMLUVY V STAVEBNOM KONANÍ, GEOMETRICKÉ PLÁNY, STATICKÉ POSUDKY, ELEKTROREVÍZIE KU KOLAUDÁCII a i.

ZMLUVY A PORADENSTVO

KONTAKT:

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo záujmu o využitie našich služieb nás neváhajte kontaktovať!

 

Tel.: 0948 472 023

Email: info@addcare.sk (alebo použite kontaktný formulár na tejto stránke)

 

Ďakujeme za Váš záujem a prejavenú dôveru!

 

AddCare s.r.o., ŠAĽA - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, STAVEBNÝ INŽINIERING A PORADENSTVO, POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE EIA, PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVIEB, OSADENIE STAVBY NA POZEMKU, ZMLUVY V STAVEBNOM KONANÍ, GEOMETRICKÉ PLÁNY, STATICKÉ POSUDKY, ELEKTROREVÍZIE KU KOLAUDÁCII a i.

GEODETICKÉ PRÁCE, REVÍZIE, INÉ

V rámci týchto služieb zabezpečujeme vyhotovenie geometrických plánov na účely:

 

Geometrický plán na rozdelenie nehnuteľností

Geometrický plán na zlúčenie nehnuteľností

Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľností

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

Geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí

Geometrický plán na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

Geometrický plán na zmenu druhu pozemku

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

 

 

KONTAKT:

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo záujmu o využitie našich služieb nás neváhajte kontaktovať!

 

Tel.: 0948 472 023

Email: info@addcare.sk (alebo použite kontaktný formulár na tejto stránke)

 

Ďakujeme za Váš záujem a prejavenú dôveru!

 

AddCare s.r.o., ŠAĽA - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, STAVEBNÝ INŽINIERING A PORADENSTVO, POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE EIA, PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVIEB, OSADENIE STAVBY NA POZEMKU, ZMLUVY V STAVEBNOM KONANÍ, GEOMETRICKÉ PLÁNY, STATICKÉ POSUDKY, ELEKTROREVÍZIE KU KOLAUDÁCII a i.

[2019] CENY ZA INŽINIERING

Cena za vybavenie stavebného povolenia, územného rozhodnutia, kolaudačného rozhodnutia, dodatočného stavebného povolenia - legalizácie stavby, vybavenie rozhodnutia o povolení zmeny dokončenej stavby - prístavba, nadstavby, rozhodnutia o povolení zmeny v užívaní stavby tzv. "povolenie na zmena účelu stavby", príp. iných úkonov inžinierskej činnosti závisí od rozsahu a náročnosti vášho konkrétneho projektu, ako aj od vašich časových požiadaviek.

 

Cenu za služby v oblasti "inžinierska činnosť" preto v každom jednotlivom prípade stanovujeme individuálne dohodou s našimi potenciálnymi zákazníkmi. 

 

Pokiaľ máte záujem o vypracovanie individuálnej cenovej ponuky za poskytnutie niektorej z našich služieb, neváhajte nás prosím kontaktovať!

 

KONTAKT:

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo záujmu o využitie našich služieb nás neváhajte kontaktovať!

 

Tel.: 0948 472 023

Email: info@addcare.sk (alebo použite kontaktný formulár na tejto stránke)

 

Ďakujeme za Váš záujem a prejavenú dôveru!

 

AddCare s.r.o., ŠAĽA (2018) - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, STAVEBNÝ INŽINIERING A PORADENSTVO, POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE EIA, PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVIEB, OSADENIE STAVBY NA POZEMKU, ZMLUVY V STAVEBNOM KONANÍ, GEOMETRICKÉ PLÁNY, STATICKÉ POSUDKY, ELEKTROREVÍZIE KU KOLAUDÁCII a i.

 

REFERENCIE

KONTAKTY

PORADŇA

ODBORNÉ PREKLADY AJ

Odborné preklady: slovenčina - angličtina, angličtina - slovenčina

predklady z oblasti stavebníctva

preklady manuálov na údržbu,

preklady manuálov pre stroje a technologické zariadenia z rôznych technologických oblastí

predklady certifikátov a vyhlásení o zhode ku kolaudácii

CENY MEDIAČNÝCH SLUŽIEB

EIA DOKUMENTÁCIA

[2018] KOLAUDÁCIA RD (okres ŠAĽA)

[2019] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres LEVICE)

[2018] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres PIEŠŤANY)

[2018] POVOLENIE NA VJAZD Z CESTY I. TR., STAVEB. POVOLENIE NA KĽÚČ (okres TOPOĽČANY)

DODATOČNÉ STAVEBNÉ POVOLENIE - LEGALIZÁCIA STAVBY (okres BRATISLAVA IV)

[2018] ZMENA STAVBY PRED DOKONČENĺM, REKONŠTRUKCIA RD (okres ŠAĽA)

[2018] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres NITRA)

[2018] TRVALÉ ODŇATIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY, STAVEBNÉ POVOLENIE (okres MALACKY)

[2019] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres GALANTA)

[2018] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres ŽIAR NAD HRONOM)

[2018] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres GALANTA)

STAVEBNÉ POVOLENIE - PRÍSTAVBA K RODINNÉMU DOMU (okres NOVÉ ZÁMKY)

[2018] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres TRNAVA)

STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres DUNAJSKÁ STREDA)

[2018] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres NITRA)

POTVRDENIE O SKÚŠKE NEPRIEPUSTNOSTI ŽUMPY

STIAHNITE SI

KONTAKTNÉ OSOBY

AddCare s.r.o, Šaľa - stavebné povolenie na kľúč

Tomáš Chatrnúch (konateľ), Ingrid Nahácka
Inžinierska činnosť - povolenia, EIA a i.
0948 472 023
info@addcare.sk

Mediačné centrum ADDCARE, Šaľa

Mgr. Ingrid Nahácka
Mediátor (zapísaný v zozname MS SR pod evid.č. 1193)
0948 472 023
info@mediacne-centrum.eu

DOPYT: VYŇATIE /ODŇATIE Z PÔDNEHO FONDU

KONTAKTNÝ FORMULÁR - NAPÍŠTE NÁM

ZÁUJEM O CENOVÚ KALKULÁCIU: STAVEBNÉ POVOLENIE

NAŠI PARTNERI & SPOLUPRÁCA

DORUČOVANIE PĺSOMNOSTĺ

KOLAUDAČNÉ KONANIE - AKTUÁLNE

[2019] SPRÁVNE POPLATKY: STAVEBNÉ POVOLENIE

REFERENCIE POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽP (EIA)

OCHRANNÉ PÁSMA INŽINIERSKYCH SIETÍ

PRÁVO STAVBY, STAVEBNÍCI

OBLASTI SPOROV

POZEMKOVÉ PRÁVO, ODŇATIE Z PPF

STAVEBNÉ KONANIE A MINIMÁLNE ODSTUPY MEDZI STAVBAMI r. 2019

[2019] NOVÝ STAVEBNÝ ZÁKON

STAVEBNÝ ZÁKON & ZISŤOVACIE KONANIE (EIA)

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ A CERTIFIKÁCIA

LEHOTY V STAVEBNOM KONANÍ

ODŇATIE Z PPF, BILANCIA SKRÝVKY HH

MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ

VÝBER STAVEBNÉHO POZEMKU

DRUH STAVBY PODĽA STAVEBNÉHO ZÁKONA, ROZDELENIE STAVIEB

[2018, 2019] KEDY POTREBUJEM STAVEBNÉ POVOLENIE?

[2019] CENY ZA INŽINIERING, CENNÍK STAVEBNÉHO POVOLENIA A INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

[2019] REFERENCIE POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽP - EIA

[2019] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres LEVICE)

[2018] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres PIEŠŤANY)

KOLAUDÁCIA RD, URČENIE SÚPISNÉHO Č., ZÁPIS STAVBY DO KN (okres ŠAĽA)

[2019] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres ILAVA)

STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres BRATISLAVA V)

STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, OSADENIE STAVBY, ZMLUVY (okres GALANTA)

[2018] POVOLENIE NA VJAZD Z CESTY I. TR., STAVEB. POVOLENIE NA KĽÚČ (okres TOPOĽČANY)

[2018] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres GALANTA)

DODATOČNÉ STAVEBNÉ POVOLENIE - LEGALIZÁCIA STAVBY (okres BRATISLAVA IV)

[2018] ZMENA STAVBY PRED DOKONČENĺM, REKONŠTRUKCIA RD (okres ŠAĽA)

[2018] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres NITRA)

[2018] TRVALÉ ODŇATIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY, STAVEBNÉ POVOLENIE (okres MALACKY)

STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres SENEC)

[2019] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres GALANTA)

STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres NITRA)

[2018] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres ŽIAR NAD HRONOM)

KOLAUDÁCIA RD, URČENIE SÚPISNÉHO Č., ZÁPIS STAVBY DO KN (okres SENEC)

[2019] ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA PRE STAVEBNÉ KONANIE

STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, ZMLUVA (okres SENEC)

[2018] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres GALANTA)

STAVEBNÉ POVOLENIE - PRÍSTAVBA K RODINNÉMU DOMU (okres NOVÉ ZÁMKY)

[2018] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres TRNAVA)

STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres DUNAJSKÁ STREDA)

PORADENSTVO PRI VỶBERE POZEMKU (okres TRNAVA)

STAVEBNÉ POVOLENIE, OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY (okres ŠAĽA)

[2018] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, VODNÁ STAVBA - STUDŇA (okres SENEC)

[2018] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, VODNÁ STAVBA - STUDŇA (okres DUNAJSKÁ STREDA)

TRVALÉ ODŇATIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY, BILANCIA SKRÝVKY (okres BREZNO)

STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres GALANTA)

KOLAUDÁCIA RD, URČENIE SÚPISNÉHO Č., ZÁPIS STAVBY DO KN (okres TRNAVA)

POVOLENIE NA VJAZD Z CESTY I. TR., STAVEB. POVOLENIE NA KĽÚČ (okres PRIEVIDZA)

STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres SENEC)

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV, STATICKÝ POSUDOK (okres ŠAĽA)

[2018] STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ (okres NITRA)

STAVEBNÝ DOZOR - PREHLÁSENIE

USMERNENIE - ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ A CERTIFIKÁCIA

POTVRDENIE O SKÚŠKE NEPRIEPUSTNOSTI ŽUMPY

[2018] PLNOMOCENSTVO NA ZASTUPOVANIE V STAVEBNOM KONANÍ

STIAHNITE SI

ÚZEMNOPLÁNOVACIA INFORMÁCIA - ŽIADOSŤ

POZEMKOVÝ ÚRAD - ŽIADOSŤ O STANOVISKO

PREDĹŽENIE PLATNOSTI SP - ŽIADOSŤ

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE - ŽIADOSŤ

VZDANIE SA ODVOLANIA - ČESTNÉ PREHLÁSENIE

VYJADRENIE SUSEDOV K STAVBE

[2019] ZOZNAM SPOLOČNÝCH STAVEBNÝCH ÚRADOV

KONTAKTNÉ OSOBY

AddCare s.r.o, Šaľa - stavebné povolenie na kľúč

Tomáš Chatrnúch (konateľ), Ingrid Nahácka
Inžinierska činnosť - povolenia, EIA a i.
0948 472 023
info@addcare.sk

Mediačné centrum ADDCARE, Šaľa

Mgr. Ingrid Nahácka
Mediátor (zapísaný v zozname MS SR pod evid.č. 1193)
0948 472 023
info@mediacne-centrum.eu

DOPYT: VYŇATIE /ODŇATIE Z PÔDNEHO FONDU

KONTAKTNÝ FORMULÁR - NAPÍŠTE NÁM

ZÁUJEM O CENOVÚ KALKULÁCIU: STAVEBNÉ POVOLENIE

NAŠI PARTNERI & SPOLUPRÁCA

DORUČOVANIE PĺSOMNOSTĺ

KOLAUDAČNÉ KONANIE - AKTUÁLNE

[2019] SPRÁVNE POPLATKY: STAVEBNÉ POVOLENIE

REFERENCIE POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽP (EIA)

OCHRANNÉ PÁSMA INŽINIERSKYCH SIETÍ

PRÁVO STAVBY, STAVEBNÍCI

OBLASTI SPOROV

POZEMKOVÉ PRÁVO, ODŇATIE Z PPF

STAVEBNÉ KONANIE A MINIMÁLNE ODSTUPY MEDZI STAVBAMI r. 2019

[2019] NOVÝ STAVEBNÝ ZÁKON

STAVEBNÝ ZÁKON & ZISŤOVACIE KONANIE (EIA)

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ A CERTIFIKÁCIA

LEHOTY V STAVEBNOM KONANÍ

ODŇATIE Z PPF, BILANCIA SKRÝVKY HH

MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ

VÝBER STAVEBNÉHO POZEMKU

DRUH STAVBY PODĽA STAVEBNÉHO ZÁKONA, ROZDELENIE STAVIEB

[2018, 2019] KEDY POTREBUJEM STAVEBNÉ POVOLENIE?

[2019] CENY ZA INŽINIERING, CENNÍK STAVEBNÉHO POVOLENIA A INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

[2019] REFERENCIE POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽP - EIA

-->