GDPR /OCHRANA OÚ/

INFORMÁCIE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

 

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.

Prevádzkovateľ: Amante, n.o., so sídlom Lesná 911/34, 946 32 Marcelová, adresa prevádzky Detské centrum Drobček, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno, IČO 45740143, v mene, ktorej koná Mgr. Kristína Vidová (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Osobnú údaje spracúvame v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

2 ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

Ak, ste nám poskytli OÚ, budú použité na nasledovné účely:

2.1 Agenda jasličiek – k uzavretiu a plneniu Dohody o opatrovaní dieťaťa v jasličkách, spracovanie platby, spracovanie prihlášky, vedenie dochádzky dieťaťa a iné činnosti spojené s celodennou opatrovateľskou starostlivosťou dieťaťa v jasliach. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákonných zástupcov a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa, zamestnávateľ, e-mail, telefónne číslo a osobné údaje dieťaťa meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, zdravotnú poisťovňu, v nevyhnutných prípadoch údaj o zdraví napr. nejaký druh alergie. Tieto osobné údaje vyššie uvedené prevádzkovateľ spracúva na uvedené v bode 2.1 sú spracúvané prevádzkovateľom za účelom nevyhnutného plnenia zo zmluvy a podľa osobitných predpisov.

2.2 Marketing – na marketingové účely, ak ste poskytli súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (zákonného zástupcu a dieťaťa) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu prevádzkovateľovi t. j. podpísaním súhlasu dotknutej osoby, že súhlasíte so zverejnením fotiek dieťaťa za účelom propagácie jasličiek.

V prípade, ak si zákonný zástupca neželá, aby bola fotografia jeho dieťaťa zverejnená, stačí nás informovať na emaily: agenturakomarno@gmail.com.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje detí na základe súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.

Fotografia bude zverejnená na sociálnej sieti – Facebookovej oficiálnej stránke https://www.facebook.com/jasledrobcek.manocskamaganbolcsode

 

3 DOBA SPRACÚVANIA

Zákonný zástupca súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 10 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy.

Zákonný zástupca so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 2 rokov pri splnení účelu marketingových aktivít.

 

4 TRETIE STRANY

Osobné údaje nesprístupňuje prevádzkovateľ tretím stranám okrem ÚPSVAR za účelom vybavenia príspevku a iným štátnym inštitúciám.

 

5 PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

6 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (zákonného zástupcu a dieťaťa)

Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

o    OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval, dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel, súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis, dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania, OÚ sa spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

o    sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

o    sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

o    spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Dotknutá osoba má právo má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba tejto skutočnosti informovaný. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

o    účele spracúvania OÚ,

o    kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,

o    identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

o    dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

o    práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,

o    práve podať návrh na začatie konania,

o    zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho,

o    existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre kupujúceho.

Prevádzkovateľ, je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ dotknutá osoba spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 

7 MÁTE OTÁZKY?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Sídlo: Amante, n.o., Lesná 911/34, 946 32 Marcelová.

Adresa prevádzky: Detské centrum Drobček, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno, IČO 45740143.

Riaditeľ: Mgr. Kristína Vidová  

Kontaktné údaje: e - mail/tel. číslo.: agenturakomarno@gmail.com, 0918 731 226

 

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.5.2018 . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

  

CENNÍK

 ● Celodenná starostlivosť -  13 €/pracovný deň v mesiaci 

 ● Strava: 4 €/deň

 

◆ V prípade neprítomnosti Vášho dieťaťa v jasličkách, sa vracia iba poplatok za stravu, ak bolo dieťa riadne a včas odhlásené (telefonicky do 07:30 ráno). Paušálny poplatok vo výške 13 €/deň sa nevracia.

◆ V prípade, že zárobkovo činní rodičia dieťaťa do 3 rokov umiestnia dieťa do nášho zariadenia majú možnosť  čerpať Príspevok na starostlivosť o dieťa do výšky 280 € mesačne (novela zákona č. 561/2008 Z.z.). Pri dvojičkách a súrodencoch do 3 rokov majú možnosť čerpania Príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280 € mesačne na každé dieťa!

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

 

Zmluva o dielo

KONTAKTY

STRAVA

INFORMÁCIE O NFP

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo časť 3

Zmluva o dielo časť 2

Zmluva o dielo časť 1

KONTAKTY

STRAVA

INFORMÁCIE O NFP

-->