AddCare Šaľa - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, INŽINIERING, EIA POSUDZOVANIE, MEDIÁCIA

Názov spol.:AddCare s.r.o.
Sídlo firmy:Sládkovičova 2051/52, Šaľa 92701
E-mail:info@addcare.sk
Telefón:0948 472 023
Web: https://www.stavebnekonanie.eu/
IČO:47496592
DIČ:2023926355
IČ DPH:SK2023926355
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33164/T
Otvoriť mapu v novom okne

KOLAUDAČNÉ KONANIE - AKTUÁLNE


Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva k dokumentácii jednoduchých stavieb a ku kolaudačnému konaniu

Podľa aktuálneho znenia ustanovenia § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva - je ním príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek odpadového hospodárstva) vyjadruje aj k dokumentácii v kolaudačnom konaní. Táto povinnosť bola do zákona o odpadoch zavedená novelizáciou (zákon č. 79/2015 Z. z.) účinnou od 01. januára 2016.

Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva k dokumentácii pre kolaudačné konanie v zmysle § 99 zákona o odpadoch ste si teda ako žiadateľ o kolaudáciu stavby povinný zabezpečiť ešte pred vydaním samotného kolaudačného rozhodnutia a doložiť ho spolu s ostatnými "kolaudačnými" pokladmi stavebnému úradu (obci/mestu).

Poznámka: Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa podľa novelizácie zákona o odpadoch s účinnosťou od 01.01.2018 k dokumentácii jednoduchých stavieb už nevyjadruje t.j. nie je potrebné obstaranie jeho vyjadrenia pre vydaním stavebného povolenia.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160701

Súpisné a orientačné číslo

Súpisné číslo sa určuje každej budove. Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému hlavnému vstupu. Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa začína číslom 1.

Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu obce na ľavej strane ulice nepárne čísla a na pravej strane ulice párne čísla číselného radu orientačných čísiel. Pri bodovej zástavbe sa orientačné číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie z orientačného hľadiska, ako aj z hľadiska jeho začlenenia do číselného radu orientačných čísiel ulice.

Ak sú na ulici pozemky určené na zastavanie, je potrebné vyčleniť v číselnom rade orientačné čísla pre budúce budovy.

Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý tiež zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady.
Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.


Rozsah energetickej certifikácie budov

Bližšie informácie nájdete po kliknutí na nasledujúcu podstránku:

https://www.bizref.sk/sk/firmy/AddCare-s-r-o/1s/2088/ENERGETICKA-HOSPODARNOST-A-CERTIFIKACIA/

Adresný bod - zmeny v určení súpisného a orientačného čísla

Dňom 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (odkaz na aktuálne znenie zákona nájdete pod týmto príspevkom), v rámci ktorého vznikajú stavebníkom (vlastníkom stavieb) niektoré nové povinnosti a pribúdajú aj sankcie.

Čo je pre dôležité pre Vás v súvislosti s kolaudáciou a následným určením súpisného a orientačného čísla?
- nová povinnosť pre občana a to aj v prípade, ak ide o staršie budovy a vlastník doteraz nepožiadal o určenie čísla, prípadne čísel pre budovu: § 3 ods. 4 zákona č. 125/2015: ADRESNÝ BOD A GEOGRAFICKÁ OS ULICE:

Adresný bod je priestorový údaj, ktorý označuje polohu každého vstupu do budovy ktorá má svoje orientačné číslo alebo hlavného vstupu do budovy, ak táto nemá orientačné číslo ale len súpisné číslo.
Správcom registra adries bude Ministerstvo vnútra SR a osobitnou časťou registra bude jeho geografická časť, ktorá bude obsahovať polohu každého adresného bodu a geografické osi ulíc, pričom geografickou osou ulice je podľa zákona priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.

Vyhotovenie zamerania adresného bodu autorizovaným geodetom zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.

- lehoty, v ktorých vzniká povinnosť požiadať o určenie čísiel v zákonom stanovenej lehote: § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990: osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla podľa odsekov 1 a 2 do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ak tak neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo podľa odsekov 1 a 2 aj bez žiadosti.

Pred dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

- povinnosť viditeľného označenia budovy súpisným a orientačným číslom:
§ 2c ods. 4 zákona č. 369/1990: vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a s tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť podľa prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť podľa prvej vety plní správca.

- nové sankcie vyplývajúce zo zákona až do výšky 6 638 eur:
§ 27b zákona 369/1990 Z. z.: Správne delikty - Ods. 1: Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak:
- ak nepožiada o určenie čísla poruší povinnosť podľa § 2c ods. 3/ zákona č. 369/1990 Zb.
- ak nebude mať označenú budovu číslami na viditeľnom mieste poruší povinnosť podľa § 2c ods.4/ zákona č. 369/1990 Zb.
- staršie budovy - ak nepožiada do 31.12.2015 o určenie čísel poruší povinnosť podľa § 30e/ zákona č. 369/1990 Zb.

https://www.slov-lex.sk/static/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/125/20150701.html