AddCare Šaľa - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, INŽINIERING, EIA POSUDZOVANIE, MEDIÁCIA

Názov spol.:AddCare s.r.o.
Sídlo firmy:Sládkovičova 2051/52, Šaľa 92701
E-mail:info@addcare.sk
Telefón:0948 472 023
Web: https://www.stavebnekonanie.eu/
IČO:47496592
DIČ:2023926355
IČ DPH:SK2023926355
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33164/T
Otvoriť mapu v novom okne

OCHRANNÉ PÁSMA INŽINIERSKYCH SIETÍ


Ostatné ochranné pásma

Ochranné pásma pohrebiska a krematória (slúžia na ochranu pohrebísk a krematórií podľa § 15, § 10
zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve)


Udelenie súhlasu k činnosti v ochrannom pásme dráhy

Železničné ochranné pásma sú legislatívne ustanovené na účely ochrany dráhy a na ochrany prevádzky na dráhe v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Sú vymedzené ako priestor po oboch stranách obvodu dráhy vymedzený zvislými plochami vedenými v určenej vzdialenosti od hranice obvodu dráhy nasledovne:
a)pre železničnú dráhu 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy,
b) pre ostatné koľajové dráhy a pre pozemnú lanovú dráhu 15 metrov od osi krajnej koľaje,
c) pre visutú lanovú dráhu 15 metrov od nosného alebo dopravného lana,
d) pre trolejbusovú dráhu 10 metrov od krajného vodiča trakčného trolejového vedenia.


V ochrannom pásme dráhy je vo všeobecnosti zakázané bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy a bez záväzného stanoviska špeciálneho dráhového stavebného úradu vykonávať činnosti, ktoré by mohli poškodiť dráhu alebo jej súčasť, alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe, najmä uskutočňovať terénne úpravy, zemné práce, trhacie práce a činnosti vykonávané banským spôsobom.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/513/vyhlasene_znenie.html?ucinnost=22.10.2016

Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) - cestný správny orgán podľa druhu cesty

§ 3 Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie
(1) Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie (ďalej len „cestný správny orgán") sú:
a) ministerstvo,
b) okresné úrady v sídlach krajov,
c) okresné úrady.
V závislosti od druhu pozemnej komunikácie (cesty) je vecne a miestne príslušným cestným správnym orgánom:
Okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy,
Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (Okresný úrad dopravy) -vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,
obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť cestného správneho orgánu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1961/135/20160701

Ochranné pásma dopravných systémov - cesty, železnice/dráhy, letiská

Cestné ochranné pásma (slúžia na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií mimo územia zastavaného, alebo
určeného na súvislé zastavanie. Pre jednotlivé druhy komunikácií určuje šírku ochranných pásiem Vyhláška č. 35/1984 Zb.
v §15)

Železničné ochranné pásma (slúžia na ochranu dráhy a na ochranu prevádzky na dráhe v zmysle zákona o dráhach
č. 164/1996 Zb.)


Ochranné pásma vedení a zariadení technickej infraštruktúry

Ochranné pásma vodohospodárskych vedení a zariadení (slúžia na ochranu verejných vodovodov a
verejných kanalizácií pred poškodením sa vymedzuje podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach)

Ochranné pásma elektroenergetických zariadení (slúžia na ochranu elektroenergetických zariadení podľa §
36 zákona č.656/2004 Z.z. o energetike)

Vymedzenie ochranného pásma:
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí : a) od 1 kV do 35 kV vrátane 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m.
Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu. Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

Ochranné pásmo elektrickej stanice:
a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo hranicu objektu elektrickej stanice, b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo hranicu objektu elektrickej stanice, c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

Ochranné pásma plynárenských zariadení (slúžia na ochranu plynárenských zariadení podľa § 56 zákona
č.656/2004 Z.z. o energetike)

Ochranné pásma tepelných zariadení (slúžia na ochranu sústavy tepelných zariadení podľa § 36 zákona
č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike)

Ochranné pásma elektronických sietí (slúžia na ochranu telekomunikačných vedení a zariadení podľa § 68
zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách)