Združenie Reviczky - Reviczky Társulás

Názov spol.:Združenie Reviczky - Reviczky Társulás
Sídlo firmy:Vojenská, 28, Levice 934 01
E-mail:reviczky.lv@gmail.com
Telefón:+421 36 631 3818
Web: reviczky-lv.bizref.sk
IČO:36109177
DIČ:2021560871
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Združenie je zapísané v registri Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky 10.9.1997, 

číslo spisu: VVS/1-900/90-13255,

Ciele a činnosti občianskeho združenia ZDRUŽENIE REVICZKY-REVICZKY TÁRSULÁS v zmysle jeho stanov sú:

- podpora rozvoja kultúry, školstva, duchovného života, ochrany ľudských práv obyvateľov, žijúcich v meste Levice a jeho okolí,
- napomáhanie rozvoja podnikania a podnikateľstva obyvateľov mesta Levice a jeho okolia,
- rozvíjanie a podpora takých akcií, ktoré napomáhajú rozvoju vzájomných miestnych slovensko-maďarských vzťahov,
- finančná podpora vo forme štipendia pre mimoriadne nadaných žiakov a študentov počas ich štúdia.
- vydavateľská činnosť
- podpora celoživotného vzdelávania dospelých

Ďakujeme, že nám prispievate s 2-3% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č.595/2003 Z.z. o o dani z príjmov.
Na tlačivo vyplňajte údaje: Združenie Reviczky-Reviczky Társulás, Vojenská 28, 934 01 Levice, IČO: 36109177, právna forma: občianske združenie. 
DIČ: 2021560871
Peňažné dary, ktoré veľmi potrebujeme k realizovaným kultúrno-spoločenským projektom, k prevádzke, údržbe a k nevyhnutnej inovácii, môžete posielať na číslo účtu: 
7928952/5200 (OTP banka, a.s.)
IBAN:SK6952000000000007928952
SWIFT/BIC kód OTP Banky Slovenska, a.s. = OTPVSKBX.