LAMPÁŠ občianske združenie

Názov spol.:LAMPÁŠ občianske združenie
Sídlo firmy:Hviezdna 676/111, Topoľníky 930 11
E-mail:oz.lampas@gmail.com
Telefón:0905 400 763
Web: lampas-oz.bizref.sk
IČO:50662261
DIČ:50662261
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Poslaním nášho občianskeho združenia LAMPÁŠ so sídlom Hviezdna 676/111, Topoľníky je podporovať umenie a mladých talentov, podporovať aktivity občanov pri obnove tradícií, zoskupovanie a podpora rodín so socálnymi alebo finančnými ťažkoťami a vytváranie možností pre zmysluplné využitie voľného času detí predovšetkým z našej obce a okolia.

Organizujeme podujatia umeleckého a vzdelávacieho charakteru, predovšetkým v spolupráci s našou skupinou mladých dobrovoľníkov a takisto s miestnym speváckym zborom a školou.

Ciele našej činnosti:

- zachovanie kultúrnych hodnôt

- podpora vzdelávania

- uchovávať, rozvíjať, interpretovať a šíriť ľudové umenie, folklór a hudbu

- spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, organizáciami, inštitúciami s cieľom propagovať a verejne prezentovať prejavy ľudového umenia, folkróru a hudby na kultúrno-spoločenských podujatiach nielen na Slovensku ale i v zahranicí

- organizovať vlastné kultúrne, spoločenské programy a podujatia, vrátane propagačnej činnosti, účinkovať na koncertoch a iných podujatiach. V rámci propagácie v masédiách prezentovať okrem vlastnej činnosti tiež činnosti subjektov, s ktorými boli uzatvorené sponzorské, prípadne reklamné zmluvy

- vyhľadávať vhodných partnerov a sponzorov za účelom nielen finančného a materiálneho zabezpečenia činnosti združenia, ale aj pre podporu a pomoc pri realizácii stanovených úloh a cieľov. Spolupracovať tiež s kultúrnymi, prípadne inými domácimi i zahraničnými orgánmi a organizáciami v oblasti ľudovej kultúry

- organizovať činnosť združenia v súlade s jeho stanovami a dbať o dodržiavanie platných právnych predpisov pri výkone akejkoľvek činnosti združenia