ewa-ewa s.r.o. - účtovníctvo, spracovanie miezd a daní Galanta

Názov spol.:ewa-ewa s.r.o. - Eva Tomačeková
Sídlo firmy:Zoltána Kodálya 769/29, (2. posch.,č.dv.220), Galanta 924 27
E-mail:eva.tomacekova@gmail.com
Telefón:0905 670 897
Web: ewa-ewa.bizref.sk
IČO:47414308
DIČ:2023862687
IČ DPH:SK2023862687
VzOR Os Trnava, Vložka číslo: 32584/T
Otvoriť mapu v novom okne


Daňové odvody Galanta

Účtovnícke služby Galanta / Profesionalita a spoľahlivosť

Mojim hlavným cieľom je spokojnosť klientov, preto pristupujem ku každému individuálne podľa jeho potrieb a požiadaviek, aby bol odbremenený od sledovania legislatívnych zmien a termínov, administratívnej práce a mohol sa tak plne sústrediť len na svoju podnikateľskú činnosť. Poskytujem spoľahlivosť, profesionálny prístup, diskrétnosť a flexibilitu. Zverením svojej agendy a využitím mnou ponúkaných služieb ušetríte za účtovný software, školenia, odbornú literatúru a to všetko za prijateľné ceny.

Daňové priznania Galanta

- K dani z príjmu fyzických osôb
- K dani z príjmu právnických osôb
- Daň z motorových vozidiel
- Výpočet preddavkov na daň
- Daň z pridanej hodnoty
- Daň zo závislej činnosti

Ekonomické služby Galanta

Jednoduché účtovníctvo

- Vedenie peňažného denníka
- Evidencia pohľadávok a záväzkov
- Prehľady o neuhradených pohľadávkach a záväzkoch
- Evidencia drobného majetku
- Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisov
- Evidencia jázd a spotreby pohonných hmôt
- Mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
- Poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku
- Spracovanie podkladov k mesačným a štvrťročným daňovým priznaniam k dani z pridanej hodnoty a súhrnného výkazu
- Spracovanie ročnej účtovnej závierky

Cenník služieb

Odmena za externé vedenie účtovníctva vychádza od rozsahu mesačnej agendy, charakteru požadovaných služieb, počtu zamestnancov a ostatných parametrov. Cena je stanovená na základe dohody s klientom, pričom v cene je zahrnuté aj poradenstvo v priebehu roka.

Vedenie účtovníctva v Galante

Podvojné účtovníctvo

-    Vedenie účtovného denníka
-    Vedenie analytickej evidencie
-    Evidencia pohľadávok a záväzkov
-    Prehľady o neuhradených pohľadávkach a záväzkoch
-    Evidencia drobného majetku
-    Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisov
-    Evidencia jázd a spotreby pohonných hmôt
-    Mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
- Poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku
- Spracovanie podkladov k mesačným a štvrťročným daňovým priznaniam k dani z pridanej hodnoty a súhrnného výkazu
- Spracovanie ročnej účtovnej závierky
- Poskytnutie záznamov a dokumentácie pre audítora spoločnosti

Ostatné služby

V prípade potreby a podľa požiadaviek klienta účasť a spolupráca pri kontrole zo strany daňového úradu, sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a iných orgánov štátnej správy:
-   Spracovanie štatistických výkazov
- Vypracovanie firemných interných smerníc
- Vypracovanie podkladov k získaniu úveru

Mzdy a personalistika

Mzdová agenda a personalistika

-    Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-    Vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd z pracovného pomeru
-    Vypracovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti
-    Vykonávanie zmien v evidencii zamestnancov
-    Výstupy pri ukončení pracovného pomeru
-    Vyhotovenie potvrdení o príjmoch zamestnancov
-    Výpočet mesačných miezd a odvodov
- Evidencia výplatných pások a mzdových listov
- Výpočty nemocenských dávok
- Tvorba sociálneho fondu
- Evidencia dovolenky
- Spracovanie mesačných výkazov pre poisťovne
- Vyhotovenie príkazov na úhradu odvodov a daní
- Vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd
- Spracovanie štvrťročných prehľadov a ročného hlásenia pre daňový úrad
- Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti
- Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Kontakty

Eva Tomačeková

Kancelária
0905 680 897
ewa@ewa-ewa.sk