Elektro-Stralight s.r.o. - nabíjacie stanice, elektromerové rozvádzače

Názov spol.:Elektro-Stralight s.r.o.
Elektro-Stralight s.r.o.:Malá 3, Šurany 942 01
E-mail:boris.straska@gmail.com
Telefón:+421 905 307 471
Web: elektrostralight.bizref.sk
IČO:46495894
DIČ:2023399818
IČ DPH:SK2023399818
Okresný úrad Nové Zámky. Číslo živnostenského registra: 440-30685
Otvoriť mapu v novom okne

Ochrana osobných údajov

Elektro-Stralight s.r.o.

Malá 3, Šurany 942 01
E-mail: boris.straska@gmail.com
Telefón: +421 905 307 471
Web: elektrostralight.bizref.sk
IČO: 46495894
DIČ: 2023399818
IČ DPH: SK2023399818

Okresný úrad Nové Zámky
Číslo živnostenského registra: 440-30685

 

PREVÁDZKOVATEĽ: Elektro-Stralight s.r.o.

 

ÚČEL A ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, CHARAKTER POŽIADAVKY NA POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Údaje klienta v zmluve o diele, v cenovej ponuke, údaje klienta v v tlačive o údržbe a kontrole zariadenia a údaje v tlačive doba a popis údržby vrátane údajov o ním využívanej službe (okrem údajov o vozidle/ách) sa požadujú a spracúvajú na účel plnenia zmluvy a na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti (budúceho) klienta. Údaje spracovávané na tento účel sa spracúvajú na základe zákona. Neposkytnutie týchto údajov (v rozsahu povinných údajov podľa formulára) spôsobuje, že spoločnosť Elektro-Stralight s.r.o. neuzavrie s klientom zmluvu. Neposkytnutie dobrovoľných údajov (ale stále relevantných pre uzavretie a plnenie zmluvy ako napr. dátum narodenia) nespôsobuje neuzavretie zmluvy. Údaje spracúvané na tento účel sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby. Kontaktné údaje klienta uvedené v registračnom formulári a skrátenom formulári pre klienta, ktorý využíva službu jednorazového nabíjania sa nespracúvajú na účel marketingovej komunikácie zo strany spoločnosti.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť Elektro-Stralight s.r.o. bude uchovávať osobné údaje dotknutých strán po dobu trvania ich zmluvy so spoločnosťou Elektro-Stralight s.r.o. Údaje spracovávané na účel analýz bude spoločnosť Elektro-Stralight s.r.o. uchovávať aj po dobu piatich rokov od zániku zmluvy klienta so spoločnosťou Elektro-Stralight s.r.o. Účinky odvolania súhlasu klienta nie sú týmto dotknuté. Ustanovenia osobitných zákonov, ktoré stanovujú lehoty na uchovávanie údajov a dokumentácie, zostávajú týmto nedotknuté.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: Dotknutá osoba má právo: právo požadovať od spoločnosti Elektro-Stralight s.r.o.  prístup k jej osobným údajom podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“), právo na opravu svojich osobných údajov podľa § 22 Zákona, právo na vymazanie svojich osobných údajov podľa § 23 Zákona, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov podľa § 24 Zákona, právo na prenosnosť svojich osobných údajov podľa § 26 Zákona, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov podľa § 27 Zákona, právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený na spracovanie svojich osobných údajov podľa § 14 Zákona, právo podať návrh na začatie konania ochranu osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 Zákona. Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Elektro-Stralight s.r.o. 

1. 9. 2020