AZ-GEO, s.r.o. - geodet, geodetické práce Dunajská Streda

Názov spol.:AZ-GEO, s.r.o.
Sídlo firmy:Veľkoblahovská 6750/9E, Dunajská Streda 929 01
E-mail:info@az-geo.sk
Telefón:0905 284 693
Web: www.az-geo.sk
IČO:45961581
DIČ:2023163109
IČ DPH:SK2023163109
VzOR Os Trnava, Vložka č.: 29310/T
Otvoriť mapu v novom okne

GEOMETRICKÉ PLÁNY - vyhotovenie geometrických plánov

*   na zameranie novostavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia     (súčasťou je aj zameranie adresného bodu)

*   na zameranie rozostavanej stavby k získaniu úveru
*   na prevod nehnuteľností
*   na určenie vlastníckeho práva pozemkov
*   na rozdelenie nehnuteľností
*   na vyznačenie vecného bremena

*   na oddelenie pozemku (pri oddelení časti pozemku, prípadne odňatí časti pozemku z pôdneho fondu)

*   na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti (pri nesúlade stavu právneho a registra C KN)