AZ-GEO, s.r.o. - geodet, geodetické práce Dunajská Streda

Názov spol.:AZ-GEO, s.r.o.
Sídlo firmy:Veľkoblahovská 6750/9E, Dunajská Streda 929 01
E-mail:info@az-geo.sk
Telefón:0905 284 693
Web: www.az-geo.sk
IČO:45961581
DIČ:2023163109
IČ DPH:SK2023163109
VzOR Os Trnava, Vložka č.: 29310/T
Otvoriť mapu v novom okne

GDPR - ochrana osobných údajov

Informácie pre zákazníka

         podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon k GDPR“):

- prevádzkovateľ AZ-GEO  s.r.o., Veľkoblahovská 6750/9E, Dunajská Streda , IČO: 45961581, zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 29310/T, (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje zákazníka (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) ako druhej zmluvnej strany za účelom plnenia a prípadného vymáhania práv a povinnosti zo zmluvy, ktorou si zákazník objednal u prevádzkovateľa služby a následne riadneho vedenia účtovnej evidencie,

 - prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na právnom základe:

    i. podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona k GDPR (resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR), t.j. ich spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy

  ii. podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona k GDPR (resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR), t.j. ich spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to z dôvodov riadneho vedenia účtovnej evidencie prevádzkovateľa

- prevádzkovateľ spracúva osobnú údaje v rozsahu údajov potrebných:

i. pre plnenie práv a povinností zo zmluvy, resp. predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou ako aj z dôvodov následného prípadného súdneho či exekučného vymáhania ako uplatňovania vzniknutých práv a nárokov z predmetnej zmluvy

   ii. pre plnenie povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z účtovných povinností stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky (najmä zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty)

a to všetko v rozsahu najmä: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, predmet služby, odmena za poskytnutie služby, kontaktné údaje

- bez spracúvania osobných údajov dotknutej osoby by nebolo možné, aby prevádzkovateľ vôbec vykonal akýkoľvek úkon smerom k dotknutej osobe, najmä reagoval na otázky dotknutej osoby ohľadne jeho služieb, odmeny, termínov a následné prípadné samotné uzatvorenie zmluvy, riadne poskytnutie služieb objednaných dotknutou osobou, odovzdanie výstupu objednaných služieb, riadnu fakturáciu a uchovávanie účtovných dokladov a následne v prípade potreby aj vymáhal neuhradené ceny za vykonané služby prevádzkovateľa, a to súdnou ako aj exekučnou cestou,

 - prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou ako aj min. 10 rokov po jeho skončení, prípadne aj po celú dobu prípadného súdneho a exekučného vymáhania odmeny prevádzkovateľom za vykonané služby

- prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným kategóriám príjemcov: úrady finančnej správy/daňové úrady, štatistický úrad, súdy, exekútori, právni zástupcovia, spolupracujúce spoločnosti vo veciach účtovníctva, Úrad geodézie, kartografie a katastra, príslušné Okresné úrady, katastrálne odbory, vlastníci dotknutých pozemkov

 - prevádzkovateľ neprenáša osobnú údaje zákazníka do tretích krajín alebo iných medzinárodných organizácií,

- prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, - dotknutá osoba ma právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, to všetko podľa podmienok uvedených v ustanoveniach § 21 až 27 zákona k GDPR, resp. čl. 15 až 21 Nariadenia GDPR a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona k GDPR,

- dotknutá osoba sa môže obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na e-mailovú adresu info@az-geo.sk  prípadne na kontaktné telefónne čísla prevádzkovateľa,

- dotknutá osoba podpisom zmluvy/potvrdením objednávky potvrdzuje, že prevádzkovateľ jej riadne poskytol všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.