Vinárstvo Chateau Rúbaň

Názov spol.:Vienna DC, a.s.
Sídlo firmy:č.1, Rúbaň 941 36
E-mail:info@vinoruban.sk
Telefón:0905 69 22 98
Web: vinarstvo-chateau-ruban.bizref.sk
IČO:46457518
DIČ:2023422676
Otvoriť mapu v novom okne


Otváranie ponúk

Sociálne siete

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Vienna DC, a.s.

IČO: 46457518

Kukučínova 22 , 831 03 Bratislava

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Kukučínova 22

Kontaktná osoba: Ing. Flórián Jávorka

Mobil: +421 905692298

Telefón: +421 905692298

Email: florian@panelnet.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://viennadc.bizref.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Technologické vybavenie Vinárstva v Rúbani

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

Číslo oznámenia vo VVO: 16473-WYT, číslo VVO 197/2013 z 09.10.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 30.10.2013

Dátum odoslania tejto informácie: 28.10.2013

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o

vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Vienna DC, a.s.

IČO: 46457518

Kukučínova 22 , 831 03 Bratislava

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Kukučínova 22

Kontaktná osoba: Ing. Flórián Jávorka

Mobil: +421 905692298

Telefón: +421 905692298

Email: florian@panelnet.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://viennadc.bizref.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Technologické vybavenie Vinárstva v Rúbani

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

Číslo oznámenia vo VVO: 17886-IOX, číslo VVO 211/2013 z 29.10.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 13.11.2013

Dátum odoslania tejto informácie: 10.11.2013

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o

vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

/OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

 

Úradný názov: Vienna DC, a.s.

Poštová adresa: Kukučínova 22

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 831 03

IČO: 46457518

Kontaktná osoba: Ing. Flórián Jávorka

E-mail: florian@panelnet.sk

Telefón: + 421 905692298

 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Technologické vybavenie Vinárstva v Rúbani

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk): Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie: Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 16473-WYT , VVO č.197/2013 zo dňa 09.10.2013

 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona:

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie

uchádzačov

Identifikácia úspešného uchádzača: 1.VIN.TECH s.r.o., Holubyho 27, 902 01 Pezinok

Poradie ďalších uchádzačov : 2. HM, s.r.o., Na Pískách 3903/5, 695 01 Hodonín

Dátum odoslania tejto informácie: 18.11.2013

Zákazka: Výpočtová technika

Dátum zverejnenie zákazky : 25. novembra 2013
Predmet zákazky: Výpočtová technika  .
                            ( tovar ) 
Dátum zadania zákazky: 13. decembra 2013
Kontaktná osoba : Ing. Flórián Jávorka -  predseda predstavenstva

             IČO:                                      46 457 518

             DIČ:                                      2023422676

             IČDPH:                                  Sk 2023422676

             Telefón:                                 +421905692298

              e-mail:                                   florian@panelnet.sk

Správa o zákazke

 

V zmysle § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmet a druh zákazky :

Predmetom zákazky je dodávka tovaru s názvom zákazky: Technologické vybavenie Vinárstva v Rúbani.

Dodávka tovaru pozostáva:

 PS-01 Príjem hrozna, vinifikácia , lisovňa

 

1 ks - obchodná váha na hrozno nosnosť 3 tony

1 ks - prevyšovací dopravník hrozna dĺžka 3 500 mm

1 ks - komponentný mlýnkoodzrňovač priemer 400 mm

1 ks - mechanické triediace zariadenie na hrozno

1 ks - olivové čerpadlo- výkon 5 - 5 000kg/hod

1 ks - dopravník strapín- priemer 300 mm

1 ks - pneumatický uzavretý lis objem koša 4 000l

2ks - odkalovacia nádrž- objem 6 000l

2 ks - čerpadlo na víno pojazdné výkon 20 000l/hod

3 ks - vinifikátor 8 600 l

1ks - vinifikátor 6 600 l

1ks - kazetový membránový filter filtračná plocha 6 m2

1ks - pojazdná nádrž/ cukor, bentonit/ - obsah 1 500 l

 

PS-02 Pivnica

 

8ks - nádrž stojatá na víno s duplikátorom obsah 5 000l, priemer 1 600 mm

8ks - nádrž stojatá na víno s duplikátorom obsah 2 500l/2 500l delená, priemer 1 600mm

4 ks- nádrž stojatá na víno s duplikátorom obsah 200l/1500l/1500l delená, priemer 1 600 mm

2ks- nádrž stojatá na víno obsah 8 000l, priemer 2 050 mm

8ks- nádrž stojatá na víno obsah 5 000l, priemer 1 600mm

1ks - nádrž stojatá na víno obsah 4 000l/4000l delená , priemer 2 050 mm

8ks- nádrž stojatá na víno obsah 2500l/2500l delená , priemer 1 600mm

4ks- nádrž stojatá na víno obsah 2000l/1500l/1500 delená, priemer 1600 mm

1ks- tangenciálny filter

1ks - filter doskový

8ks - drevený sud oválny obsah 3 500l

64 ks- barique sud obsah 225 l

1 ks- kompletné zariadenie pre riadené kvasenie

 

PS-03 Flaškovňa

 

1ks- plnoatomatická vystrikovačka, plnička a uzatváračka fliaš

1ks- sanitačný blok a mikrofilter

1ks - plnoautomatická etiketovačka výkon 1 000 fl/hod

1ks - zásobná nádrž na víno obsah 5 000l

1ks- tlakovzdušný kompresor

1ks - membránová filtrácia pred flaškovaním

1ks - vyvíjač pary

1ks - vyvíjač dusíka

 

a) Identifikačné údaje obstarávateľa

 

Úradný názov : Vienna DC, a.s.

Poštová adresa : Kukučínova 22, 831 03 Bratislava

IČO: 46457518

Kontaktná osoba : Ing. Flórián Jávorka

Č. tel.: +421 905692298

 

b) použitý postup zadávania zákazky :

Verejné obstarávanie na predmet zákazky je organizované ako verejná súťaž – podlimitná zákazka v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodávku tovaru.

Názov predmetu zákazky : Technologické vybavenie Vinárstva v Rúbani.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 836 019,00 €

Celková hodnota zákazky : 699 580,00 € bez DPH

 

c) Dátum uverejnenia oznámenia

Oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania:

Vestník verejného obstarávania č.197/2013 zo dňa 09.10.2013 pod značkou 16473 – WYT.

 

Oznámenie o uzavretí zmluvy :Zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom dňa 10.12.2013.

Informácia o uzavretí zmluvy ( podlimitná zákazka ) zaslané na Úrad pre verejné obstarávanie: dňa 10.12.2013

 

d) Počet záujemcov

Počet záujemcov , ktorí si prevzali súťažné podklady: 9

Počet predložených ponúk: 2

Ponuky s neobvykle nízkou cenou : 0

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov

Počet vylúčených uchádzačov: 0

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk

Ponuky s neobvykle nízkou cenou : 0

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu

Názov: VIN.TECH s.r.o.

Poštová adresa: Holubyho 27, 902 01 Pezinok

IČO: 34134701

Dôvod výberu:

Kritériom na hodnotenie ponúk bola najnižšia cena.

h) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky :

Zákazka nebola zrušená.  

Doba archivácie : / 5 rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk /

Doba viazanosti ponúk : 31.12.2013

Archivácia do : 31.12.2018

Dokumenty

Kontakty

Areál kaštiela Rúbaň

Szilvia Brédová
+421 915 432 001
szilvia.bredova@vinoruban.sk

V prípade záujmu nás kontaktujte