Obec Tôň - Tany község

Názov spol.:Obec Tôň - Tany község
Sídlo firmy:Bratislavská 132/8, Tôň 946 15
E-mail:obecnyuradton@gmail.com
Telefón:035 7796 404
Web: obecton.bizref.sk
IČO:00306690
DIČ:2021014831
Otvoriť mapu v novom okne

Všeobecne záväzné nariadenie


Návrh VZN č. 1/2022
27. Júl 2022
Stiahnúť
VZN obce Tôň č. 3/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
23. September 2020
Stiahnúť
VZN Tôň č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 a ďalšie roky
13. December 2019
Stiahnúť
VZN 1-2019 o výške príspevku zák. zástupcu za pobyt v MŠ, v ŠKD, režijné náklady a podmienky úhrady v ŠJ
21. Jún 2019
Stiahnúť
ZRUŠENÉ - VZN č. 3/2015 o určení výšky mes. príspevku MŠ, ŠKD, ŠJ
07. Január 2019
Stiahnúť
Komunitný plán soc. služieb 2018-2023
09. Júl 2018
Stiahnúť
VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Tôň
15. December 2017
Stiahnúť
VZN č. 2/2017 o tvorbe a použití príspevku na prevádzku, údržbu a opravy nájomných bytov vo vlastníctve obce Tôň
15. December 2017
Stiahnúť
VZN č. 3/2017 o poplatkoch na znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
15. December 2017
Stiahnúť
VZN č. 4/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Tôň
15. December 2017
Stiahnúť
VZN č. 5/2017 Trhový poriadok pre príležitostné trhy na území obce Tôň
15. December 2017
Stiahnúť
VZN č. 6/2017 Trhový poriadok pre Trhoviská v obci Tôň
15. December 2017
Stiahnúť
Návrh-VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verej. priestr.
03. November 2017
Stiahnúť
Návrh-VZN-Použitie fondu opráv nájomných bytov
03. November 2017
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tôň
30. Jún 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň o dani z nehnuteľností č. 1/2012
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 2/2010 o dani za psa
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 9/2008 o dani za predajné automaty
18. Máj 2016
Stiahnúť
ZRUŠENÉ - Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 3/2009 o dani z nehnuteľností
18. Máj 2016
Stiahnúť
ZRUŠENÉ - Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň o dani z nehnuteľností č. 3/2010
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 7/2008 - Nájomné byty
18. Máj 2016
Stiahnúť
ZRUŠENÉ - Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 1/2009 - Komunálne odpady
18. Máj 2016
Stiahnúť
ZRUŠENÉ - Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 12/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 6/2008 - Verejné priestranstvo
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 8/2008 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 10/2008 - Opatrovateľská služba
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 2/2009 o prenájme obecných nájomných bytov
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 2/2008 MŠ, ŠKD, ŠJ
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 11/2008 o úhradách služby poskytované obcou Tôň
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 4/2009 o určení výsky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení
18. Máj 2016
Stiahnúť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tôň č. 1/2010 o zneškodňovaní obsahu žúmp
18. Máj 2016
Stiahnúť