Pohrebníctvo ASTRA Hlohovec a okolie

Názov spol.:Mária Machatová ASTRA
Sídlo firmy:Podvinohrady 547, Veľké Zálužie 951 35
E-mail:astranitra@gmail.com
Telefón:0911130468
Web: pohrebnictvoastra.bizref.sk
IČO:46522506
DIČ:1049866059
IČ DPH:SK1049866059 podľa §4
Zápis v ŽRSR Číslo živn.registra: 430-40875, okresný úrad Nitra
Otvoriť mapu v novom okne


Pohrebníctvo Hlohovec

Ochrana osobných údajovZoltán Sárközi ASTRA, Špitálska 566/19, 949 01  Nitra – Staré mesto
(ďalej len Zoltán Sárkozi ASTRA)

Zoltán Sárközi ASTRA poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):
Identifikačné a kontaktné údaje
Prevádzkovateľ: Zoltán Sárközi ASTRA
Špitálska 566/19
  949 01  Nitra – Staré mesto
Prevádzka: Kasalova 1
949 01  Nitra – Staré mesto
Za Humnami 1
949 01  Nitra – Chrenová
Zodpovedná osoba: Zoltán Sárközi 
astranitra@gmail.com
0904 625 536

Informácie k spracúvaniu osobných údajov


Zoltán Sárközi ASTRA spracúva osobné údaje na právnom základe a za účelom:
Vykonávanie ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich predpisov.
Správy prijatej a odoslanej pošty (správy registratúry) podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Spracovanie osobných údajov zamestnancov, ako dotknutých osôb.
Vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
Sprístupňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a/alebo súhlas dotknutej osoby v prípadoch, pre ktoré to uvedený zákon vyžaduje.
Vybavovania sťažností podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vybavovania súdnych sporov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákona 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Vedenia evidencie a zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
Vedenia evidencie o pochovaní ľudského plodu podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
Zabezpečovania pohrebu ľudských pozostatkov alebo ostatkov ľudského plodu podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
Vedenia evidencie o spopolnení ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, uskladnenie urien podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
Zabezpečovania kremácie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov alebo ľudského plodu podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
Vybavovania objednávok na viazanie vencov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov.
Poskytovania služieb spracovania a zaslania parte v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov.
Poskytovania služieb spracovania nekrológov, prednes nekrológov, spracovania fotografií zosnulého alebo zosnulej, ako aj pozostalých členov rodiny.
Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané. Ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého Zoltán Sárközi ASTRA postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Povinnosti poskytnutia osobných údajov


Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností) alebo ak sa spracúvanie vykonáva v súvislosti s výkonom verejnej pomoci podľa osobitných predpisov. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonných povinností alebo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie
Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách


Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (najmä orgány dozoru podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci) len na území Slovenskej republiky.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti
Spoločnosť Zoltán Sárközi ASTRA nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie, ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.


Doba uchovávania osobných údajov


Zoltán Sárközi ASTRA uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po dobu obmedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ochrana práv dotknutých osôb


Súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:
právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, 
právo na prístup k osobným údajom,
právo na ochranu osobných údajov, 
právo na výmaz osobných údajov, 
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
právo na prednosť osobných údajov, 
právo namietať spracúvanie osobných údajov,
právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

Právo na potvrdenie a prístup k osobným údajom


Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od Zoltán Sárközi ASTRA ako prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:
Účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka.
Kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel.
Identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté.
Dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia.
Zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby.
Informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov.
Informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu osobných údajov.
Informáciu, či sa u Zoltán Sárközi ASTRA vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo na opravu osobných údajov


Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov. 
Ak má byť dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na výmaz osobných údajov


Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:
Už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali.
Dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.
Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov.
Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní.
Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v prevádzke Zoltán Sárközi ASTRA neuplatňuje. Služby informačnej spoločnosti sa u Zoltán Sárközi ASTRA nevyužíva.
Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov. 

Práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov 


Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:
Namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov.
Spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.
Zoltán Sárközi ASTRA už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku.
Namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Zoltán Sárközi ASTRA prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 
Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov


Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie:
Uskutočňuje za účelom splnenia úloh realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.
Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania
Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa u Zoltán Sárközi ASTRA neuplatňuje. Zoltán Sárközi ASTRA nevykonáva spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

Uplatnenie práv


Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, Zoltán Sárközi ASTRA je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti ak je to účelné, overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

Poplatky


Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:
Si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k jej osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov, je Zoltán Sárközi ASTRA v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov oprávnené účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povah, Zoltán Sárközi ASTRA je oprávnený od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Kontakt s dozorným orgánom


Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných dokladov Zoltán Sárközi ASTRA porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákona o ochrane osobných údajov.
 

Informácie

Postup v prípade úmrtia blízkej osoby


Úmrtie doma


Pri úmrtí v byte zatelefonovať na tel. číslo 112 a nahlásiť, že ide o podozrenie z úmrtia. Je nutné uviesť základné informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. Po vykonaní obhliadky zosnulého lekárom, alebo súdnym lekárom (ak nie je nariadená súdna pitva), odporúčame zavolať pohrebnú službu na prevoz zosnulého z bytu na tel. číslo 0904 625 536 alebo 0911 130 468.

 

Úmrtie v nemocnici


V prípade, ak nastane úmrtie vo Fakultných nemocniciach, telá zosnulých budú prevezené na patologicko-anatomické oddelenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sídliacich na príslušnom mieste daného okresu, kde kompetentný pracovník rozhodne o tom, či je potrebné vykonať súdnu pitvu.

Úmrtie v domove dôchodcov alebo v sociálnych služieb a zariadeniach
Ak nastane úmrtie v domove dôchodcov alebo v domove sociálnych služieb a zariadení, zdravotná sestra sa skontaktuje s pozostalými, kde ich oboznámi o úmrtí. Pozostalí si vyberú pohrebnú službu a po vypísaní listu obhliadajúcim lekárom, zavolá zdravotná sestra pohrebnú službu na prevoz zosnulého do chladiaceho zariadenia na tel. číslo 0904 625 536 alebo 0911 130 468.

 

Úmrtie v zahraničí


V prípade úmrtia slovenského občana v zahraničí, zabezpečí konzulárne pracovisko veľvyslanectva Slovenskej republiky, prípadne konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky urýchlené vyrozumenie príbuzných zosnulého v Slovenskej republike spolu s nasledujúcimi informáciami, ak ich už má k dispozícii:
dátum, miesto a príčina smrti; 
adresu a kontakt na ústav, kde sa nachádzajú telesné pozostatky nebohého a podmienky vydania tela pozostalým; 
podmienky pre uvoľnenie tela na jeho prevoz do vlasti; 
predpokladanú výšku nákladov na prevoz telesných pozostatkov do Slovenskej republiky, prípadne náklady na spopolnenie a prevoz urny do Slovenskej republiky, alebo výšku nákladov spojených s pohrebom v zahraničí. 

V súlade s predpismi miestnych úradov zabezpečí konzulárne pracovisko taktiež vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov, ak si to situácia v danej krajine vyžaduje. Konzulárni pracovníci poskytnú pozostalým kontakt na miestne pohrebné organizácie s orientačným uvedením ceny prepravy, prípadne pohrebu v cudzine. 

Okolnosti, termíny a spôsob pohrebu si dohodnú pozostalí v spolupráci s miestnou, prípadne slovenskou špecializovanou pohrebnou službou a na vlastné náklady. Ak došlo k úmrtiu slovenského občana v dôsledku trestného činu alebo autonehody v zahraničí, informujte sa o termíne, kedy miestne úrady uvoľnia telesné pozostatky na prevoz a pohreb. 

Fotogaléria: Vence

Príspevok na pohreb


Príspevok na pohreb predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého. Výška príspevku je 79,67€. Tento príspevok sa vypláca len raz a nárokovať si oň môžete maximálne do 1 roka od úmrtia zosnulého.


Uplatnenie príspevku na pohreb


Žiadosť vydáva matričný úrad príslušného mestského alebo obecného orgánu v mieste úmrtia. Žiadosť sa podáva v mieste trvalého bydliska zosnulého, na príslušnom ÚPSVR. 


K žiadosti sa prikladá:


- úmrtný list (originál + fotokópia),
- faktúra o nákladoch vynaložených na pohreb oprávnenou osobou (originál + fotokópia)
- občiansky preukaz žiadateľa.


Žiadateľ príspevku na pohreb musí byť zároveň aj osoba, ktorá zabezpečovala pohreb a ktorej vznikli náklady spojené s pohrebom.

Dedičské konanie


Dedičské konanie je súdnym konaním, ktoré vedie notár, na základe poverenia príslušného súdu,  vedie v postavení súdneho komisára konanie o dedičstve.  Dedičia si však nemôžu notára vybrať, pretože notára poverí vykonaním úkonov o dedičstve príslušný súd na základe Rozvrhu práce.


Matrika, doručením úmrtného listu, oznámi úmrtie vo svojom matričnom obvode súdu príslušnému na prerokovanie dedičstva. Súd začne konanie aj bez návrhu, keď sa dozvie, že niekto zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho. Súd poverí notára, ako súdneho komisára vedením konania o dedičstve.


Notár poverený súdom vydá osvedčenie o dedičstve v prípade bezproblémového priebehu, teda ak je dedičom jediná osoba, dedičstvo pripadlo štátu, dedičia sa medzi sebou dohodli alebo uzavreli s veriteľmi poručiteľa dohodu o prenechaní predĺženého dedičstva na úhradu dlhov, alebo predloženie návrhu uznesenia na súd. Proti rozhodnutiu notára v dedičskom konaní – osvedčeniu o dedičstve  je možné podať opravný prostriedok, ktorým je  Žiadosť o pokračovanie v konaní o dedičstve, ktorú môže účastník podať do 15 dní od prevzatia osvedčenia o dedičstve príslušnému súdu.

Notár vykoná všetky úkony, vrátane podania návrhu na záznam vlastníckeho práva na základe Osvedčenia o dedičstve do katastra nehnuteľností.

Účastníkmi konania o dedičstve sú oprávnení dediči, a v prípade ak neexistujú, je účastníkom štát.

 

Odmietnutie dedičstva

 

Dedičstvo možno odmietnuť ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným na súd. Možno tak urobiť do 30 dní odo dňa, keď prišiel dedičovi oznam o práve dedičstvo odmietnuť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nie je možné odvolať.

Odmietnutie dedičstva nie je totožné so vzdaním sa dedičstva v prospech niektorého spoludediča.

V prípade ak dedič dedičstvo odmietne, do dedenia nastupujú jeho právni nástupcovia.

O nás

Pohrebníctvo ASTRA bolo založené v roku 2004 na pomoc rodinám v ťažkých chvíľach. Ponúkame pohrebné služby a pracujeme s vami, aby sme vám pomohli vytvoriť rozlúčku, ktorá bude rovnako jedinečná ako osoba, ktorá vás opustila. 

 

Od začiatku nášho pôsobenia sa staráme o kvalitu a snažíme sa rozšíriť služby v oblasti pohrebníctva. Jedným z hlavných krokov pri realizácii týchto cieľov bolo zriadenie vlastnej obradnej siene. Pozostalým, ktorí si objednajú pohrebné služby v našej spoločnosti poskytneme dôstojné prostredie pre poslednú rozlúčku so zosnulým.

 

Naším poslaním je venovať dôkladnú pozornosť želaniam každého člena rodiny, poskytnúť mu pokojné prostredie pre spomienky a vyhovieť všetkým prianiam pri organizácii smútočného obradu.

 

 

Vence zo živých kvetov

Vence: kruh, pero, s hlavou

Keramické urny Karsol

Plechové urny Karsol

Vence: kruh, pero, s hlavou

Keramické urny Karsol

Plechové urny Karsol

Rakvy Karsol I.

Rakvy Karsol II.

-->