PROJEKTOVÝ MANAŽMENT


Príprava projektovej dokumentácie

Precízne zostavená projektová dokumentácia je prvým stavebným kameňom kvalitného projektu. Projektová dokumentácia nám slúži ako detailný manuál výstavby. Výsledkom nášho dobre vedeného projektového manažmentu je vždy finálny a funkčný objekt, ktorého výstavba prebieha v súlade so stanovenými podmienkami investora, potvrdenými v spoločnej zmluve o dielo.

Dôslednou projektovou prípravou a detailnou koordináciou stavieb zabezpečujeme odovzdanie finálneho objektu vždy v stanovenej kvalite, časovom horizonte a vo vymedzených investičných nákladoch. Zároveň vykonávame prísny dozor aj nad finančným rozpočtom, určeným na projekt.


Nami poskytované služby vrámci projektového manažmentu

Postupové kroky pri tvorbe a realizácii projektov:

◆ efektívne a podrobné naplánovanie projektu - odhad, identifikácia závislostí, vytvorenie sieťového grafu
◆ príprava, spracovanie a riadenie projektovej dokumentácie
◆ zostavenie štruktúry projektu
◆ vyhotovenie projektovej dokumentácie prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
◆ získavanie povolení a stanovísk od obcí príslušných orgánov a správcov sietí
vypracovanie tendrovej dokumentácie k vybraným projektom
◆ organizácia a zabezpečenie výberového konania na zhotoviteľa stavby a zostavenie úspešného projektového tímu
◆ priradenie právomocí a zodpovednosti, priradenie prostriedkov a delegovanie zodpovednosti na členov projektového tímu
◆ projektový controlling, návrh a realizácia rozpočtu projektu, reštrikčné opatrenia, zaistenie kompletnej finalizačnej fázy od podania žiadosti o kolaudáciu až po záverečné odovzdanie hotového objektu
◆ starostlivosť o celkovú administratívnu agendu príslušiacu k danému projektu
◆ riadenie projektových činností a zdrojových požiadaviek podľa cieľov
◆ riadenie času a nákladov, koordinácia a detailná kontrola rozpočtu
◆ pravidelná kontrola úspešnosti projektu, stavebných prác a dodržania časových limitov
◆ kontrola dodržovania potrebných predpisov a podmienok vyplývajúcich zo zmluvy
◆ vedenie a pravidelné vyhodnocovanie stavebného denníka
◆ zaistenie všetkých potrebných dokumentov: revíznych správ, protokolov, atestov a skúšok
◆ spolupráca s vyhradenými štátnymi orgánmi a samosprávami v celom procese výstavby
◆ analýza konfliktu zdrojov v projekte, vytváranie optimálnych finančných variant a riešení v rámci znižovania rozpočtového rámca, určeného na výstavbu