ARCHITEKTÚRA


Inžinierska činnosť

Postaráme sa o kompletnú stavebnú dokumentáciu Vašej nahnuteľnosti.
Inžinierska činnosť našej spoločnosti pozostáva zo zastupovania investora pred stavebným úradom a inštitúciami. Zabezpečujeme úkony smerujúce k získaniu právoplatných povolení pre umiestnenie stavby (územné rozhodnutie), realizáciu stavby (stavebné povolenie) a užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie) od vecne príslušných stavebných úradov a povoľovacích orgánov.
Na základe splnomocnenia od Vás zabezpečujeme kompletnú dokladovú časť pre začatie realizácie Vašej stavby.
Po ukončení výstavby zase pripravujeme a organizujeme kolaudačné konanie s príslušným stavebným úradom,
koordinujeme a pozbierame všetky podklady od jednotlivých realizátorov a odborne spôsobilých osôb pre úspešné skolaudovanie každého stavebného objektu,
vybavujeme vydanie kolaudačného rozhodnutia a jeho právoplatnosť.