KUBING s.r.o. - architektonické a inžinierske služby

Názov spol.:KUBING s.r.o.
Sídlo firmy:Hadovce 171, Komárno 945 01
E-mail:kubingsro@gmail.com
Telefón:+421 (0) 903 457 268
Web: kubingsro.bizref.sk
IČO:36733482
DIČ:2022312468
IČ DPH:SK2022312468
Otvoriť mapu v novom okne


.

Kancelária: Dunajské Nábrežie 39/9

Kancelária

Pevná linka
+421(0)357713244
kubingsro@gmail.com

Komárno

Ing. Alexander Kubis
Konateľ
+421(0)903 457 268
kubingsro@gmail.com

Komárno

Ing. Alena Kubisová
Inž. poradenstvo
+241(0)902 125 127
kubingsro@gmail.com

Komárno

Ing. Anita Mitašová
Konštruktér
+421(0)911 892 806
kubingsro@gmail.com

Otváracie hodiny

Možnosť stretnutia aj mimo pracovnej doby na základe telefonického dohovoru...
Pondelok8:00- 15:00
Utorok8:00- 15:00
Streda8:00- 15:00
Štvrtok8:00- 15:00
Piatok8:00- 15:00

O nás

Naša spoločnosť vyhotovila projektové dokumentácie v rôznych stupňoch, od zastavovacej štúdie až po realizačnú dokumentáciu. Hlavnými oblasťami našej činnosti je projektovanie  tzv. vodných stavieb, ako i odvádzanie a likvidácie odpadových vôd, rozvod pitnej, úžitkovej, požiarnej a geotermálnej vody, riešenie revitalizácie rybníkov - vodných plôch. Sme autormi projektov ochrany vôd povrchových ako i podzemných pred kontamináciou ropnými a inými látkami; projektov zachytávania, odvádzania, čistenia a likvidácie dažďových vôd. V rámci  oblasti odpadového hospodárstva naša spoločnosť konzultačne  a projekčne  riešila likvidáciu starých environmentálnych záťaží formou rekultivácie skládok odpadov, ďalej sme pre viaceré obce  riešili zber separovaného odpadu formou zberných dvorov.Vykonávame inžiniersku činnosť k zabezpečeniu príslušných povolení v zmysle stavebného zákona potrebných na umiestnenie,  realizáciu stavieb a povolenia ich užívania,pre vlastné projekty ako aj projekty tretích subjektov. Vyhotovujeme  znalecké  posudky  pre stanovenie  všeobecnej hodnoty nehnuteľností.V neposlednom rade ponúkame odborné poradenstvo v oblasti investičnej výstavby  a poradenstvo v oblasti posudzovania bezpečnosti z pohľadu BOZP, či už pri projekčných návrhoch alebo už v samotnej prevádzke.

Vodohospodárstvo

Zberný dvor

Obrázok

Moje referencie

Obrázok

-->