Kontakty


HAKLNER s.r.o.

HAKLNER s.r.o.

Kráľová nad Váhom, 150, Kráľová nad Váhom 925 91
sídlo spoločnosti
haklner@haklner.sk, +421 905 640 962
stránka: www.haklner.sk