Centrum Koburgovo, n. o.

Názov spol.:Centrum Koburgovo, n. o.
Sídlo firmy:sídlo: ul. Ľudmily Podjavorinskej 20, prevádzka: Bratislavská 8, Trnava 91701
E-mail:juro.stofej@gmail.com
Telefón:0944 065 259
Web: http://www.centrumkoburgovo.bizref.sk
IČO:45741034
DIČ:2024021461
Otvoriť mapu v novom okne


Škola života v maringotke

Nová cesta do školy

Korešpondenčná adresa

Nezisková organizácia CENTRUM KOBURGOVO, N.O.

ulica Ľudmily Podjavorinskej 2545/20

917 00 Trnava

Slovenská republika

 

IČO: 457 410 34

Telefón: 0944 065 259

E-mail: juro.stofej@gmail.com

Web: www.centrumkoburgovo.bizref.sk

 

Bankové spojenie: 

FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK97 8330 0000 0026 0082 2875 

 

 

Kontakty

SOCIÁLNE PORADENSTVO

 

Juraj Štofej

juro.stofej@gmail.com

0944 065 259

Beáta Danišová

 

MIMOŠKOLSKÁ VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

 

Dagmar Baranovits

Paulína Radimáková

Ildikó Kraicová

Lea Oračková

Ján Kačo

 

 

 

Kde pôsobíme

Bezplatné služby poskytujeme na území mesta Trnava a v jeho okolí. 

Sú určené pre jednotlivcov a rodiny, ktoré žijú v prostredí sociálneho vylúčenia, alebo sú sociálnym vylúčením ohrozené.

 

Prevádzkujeme Zariadenie na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so sídlom na Bratislavskej 8 v Trnave.

Vykonávame opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona  č.  305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 10.

 

Prevádzkové hodiny:

Ambulantná forma: Pondelok 13:00-16:30, utorok a streda 9:00-14:00

Terénna forma: Pondelok až piatok 8:00 – 17:00

Nízkoprahový klub: Pondelok až piatok 14:30 - 17:00

Návštevu v zariadení je možné telefonicky dohodnúť aj mimo prevádzkových hodín.

 

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Trnava 2016-2020

Prehľad aktivít v KPSS na rok 2017 - 2018 – Centrum KOBURGOVO

1.2.2 Podpora nízkoprahových aktivít pre deti a rodinu prostredníctvom programu Prorodinne orientované mesto v lokalite Coburgova

Cieľ aktivity: 

Realizácia krúžkov a voľnočasových aktivít pre deti v predškolskom a školskom veku, ktoré žijú v prostredí rómskej komunity na Coburgovej ulici v Trnave a poskytovanie základného sociálneho poradenstva ich rodičom  zameraného na výchovu detí a prevenciu pred sociálnopatologickými javmi.

Vyhodnotenie plnenia v roku 2017: 

V tomto roku  boli v rámci centra Koburgovo zrealizované nízkoprahové krúžky pre deti v predškolskom a školskom veku z Coburgovej ulice, ktoré viedli odborní pracovníci. Sociálni pracovníci rodičom poskytovali poradenstvo zamerané na výchovu detí a prevenciu pred sociálnopatologickými javmi. Lektori krúžkov si pripravovali pre deti rôzne aktivity, napríklad so zameraním na pohyb (tanec a pohybové hry), rozvoj talentov (hudba a spev, kreslenie, anglický jazyk), na podporu pozitívnych vzájomných vzťahov a vzťahov k živej prírode. V rámci programu prorodinne orientované mesto centrum Koburgovo uskutočnilo počas cez letných prázdnin 6 jednodňových výletov pre rodiny do Piešťan a Šaštína. Zúčastnilo sa ich 100 klientov. Rodičia boli aktívne zapojení do príprav a realizácie výletov. Počas výletov lektori podporovali rodinné väzby účastníkov a pozitívne vzájomné vzťahy. Pre deti pripravili tvorivé aktivity a interaktívne hry.

 

2.1.4 Kurz finančnej gramotnosti 

Cieľ aktivity: 

Zvyšovanie povedomia účastníkov kurzu o ich každodenných výdavkoch, zvýšenie schopnosti plánovania a stanovenia priorít, schopnosti hľadania zdrojov príjmov a schopnosti robiť správne finančné rozhodnutia. Rozvoj prístupu k šetreniu a investovaniu a rozvoj schopností posudzovania rizika súvisiaceho so získaním pôžičiek.

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018:

V roku 2018 sme vytvorili spoluprácu so  vzdelávacím OK centrom OTP Ready Nadácie v Trnave. Formou zábavného učenia sa mládež naučila, ako narábať s peniazmi a mať prehľad vo financiách svojej rodiny.  Účastníci kurzov, ktoré sa konali v mesačnej periodicite od júna 2018, si zlepšili povedomie o ich každodenných výdavkoch, zvýšila sa ich schopnosť plánovať a stanovovať si priority, schopnosť hľadania zdrojov príjmov a schopnosť robiť správne finančné rozhodnutia, čo využijú aj v budúcnosti. Pracovníci Centra Koburgovo, n.o aktívne komunikovali s účastníkmi o ich vedomostiach, pomáhali im pri plnení úloh. S rodičmi riešili možnosť uplatniť osobný bankrot v prípade viacerých exekúcií. Zároveň s nimi riešili riziká súvisiace so získaním pôžičiek.

 

2.2.1 Rozšírenie činnosti Komunitného centra Koburgovo v lokalite Linčianska

Cieľ aktivity: 

Komunitné centrum Koburgovo je umiestnené na sídlisku Linčianska s najväčšou koncentráciou marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v Trnave.  Centrum realizuje preventívne programy a aktivity zamerané na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu rodín v meste, zameriava sa na zvýšenie šancí rómskych detí na úspešný vstup do vzdelávacieho procesu, na pomoc pri začleňovaní detí do MŠ, ZŠ a SŠ, venuje sa podpore rodín v nepriaznivej sociálnej situácii, zapájaniu rodičov do aktivít, osvete majority a sieťovaniu organizácií na riešenie problémov marginalizovaných klientov.  Centrum ponúka klientom širokú paletu voľnočasových skupinových aktivít v centre a v teréne, ktoré by mali slúžiť ako prostriedok k získaniu dôvery klienta/ky, ktorá je podstatná pre individuálnu prácu s klientom. Zamestnanci centra zároveň realizujú sociálne služby priamo v centre a teréne, a to kontaktnú prácu, informačný servis, odborné poradenstvo, krízovú intervenciu, distribúciu klienta, skupinovú prácu, prácu s rodinou a komunitnú sociálnu prácu.

Vyhodnotenie plnenia za rok 2017: 

Komunitné centrum Koburgovo v roku 2017 poskytlo svoje služby 200 klientom ohrozeným sociálnym vylúčením. Uskutočnilo sa 871 individuálnych intervencií, 333 skupinových aktivít a 29 komunitných aktivít určených pre širokú verejnosť. Individuálne aktivity zahrňovali konzultácie s rodičmi o správaní a činnostiach detí na krúžkoch, poskytovalo sa základné a špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Skupinové aktivity pre deti sa realizovali vo forme záujmových krúžkov pre školákov, predškolských preventívnych krúžkov, sprevádzali sa deti do a z Krízového strediska, kde sa realizoval program „Krizáčik“. Skupinová práca s dospelými zahŕňala mapovanie potrieb klientov, distribúciu potravinovej pomoci, podporné aktivity pre ľudí bez domova, zápisy detí do programu „Krizáčik“ a program podpory adaptačného procesu na vstup do školy.

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018:

Centrum Koburgovo, n.o. poskytovalo v Zariadení na výkon opatrení SPOD a SK v roku 2018 svoje služby 332 klientom ohrozeným sociálnym vylúčením. Individuálne aktivity zahrňovali konzultácie s rodičmi o správaní a činnostiach detí na krúžkoch, poskytovalo sa základné sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Skupinové aktivity pre deti sa realizovali vo forme záujmových krúžkov pre školákov a predškolských preventívnych krúžkov. Do 30.6.2018 sme spolupracovali s Krízovým strediskom na realizácii programu „Krizáčik“ pre rodiny s deťmi predškolského veku. Skupinová práca s dospelými zahŕňala mapovanie potrieb klientov, distribúciu potravinovej pomoci, riešenie výchovných problémov s rodičmi vrámci programu „Krizáčik“. Od júna 2018 sme vytvorili spoluprácu so vzdelávacím OK centrom OTP Ready Nadácie v Trnave a začali realizovať kurz finančnej gramotnosti pre mládež. V priebehu roka sme realizovali aj komunitné aktivity, ktorých cieľom bola osveta verejnosti o problematike marginalizovaných klientov, podpora talentov klientov a dobrého spolunažívania rôznych sociálnych skupín. V spolupráci s ACEC sme pripravili podujatie Kino na cestách, organizovali okrúhly stôl pre organizácie na Pomoc marginalizovaným, spolu s organizáciami z Linčianskej sme pripravili festival Deň Linčianskej, zorganizovali program pre deti na deň detí, mikulášsky sprievod na Coburgovej a na ubytovni Domov, aktívne  sme sa zúčastnili na Týždni charity, na podujatí Noc vonku, Deň rodiny, Najmilší koncert roka, Rómsky deň na Spojenej škole, na podujatí Amen Savore na Trnavskej univerzite a na konferencii Dobrá prax – naša inšpirácia. Na MDŽ sme pripravili vystúpenie detí v Dennom centre pre seniorov, vystúpenie na vianočných trhoch v Bratislave a predstavili tvorbu detí na vianočných trhoch v Trnave.   

 

2.3.4 Nízkoprahové voľnočasové aktivity pre deti a rodičov                       

Cieľ aktivity: 

Nízkoprahové voľnočasové aktivity centra Koburgovo sú určené pre deti zo sídliska Linčianska, s dôrazom na deti z Coburgovej ulice a deti žijúce v ubytovni Domov na Zelenečskej  ulici. Tieto nemali v minulosti veľa možností, kde by mohli zmysluplne stráviť svoj voľný čas. Cieľom aktivity je zameriavať sa nielen na rozvoj tvorivosti a kompetencií detí, ale aj na pomoc pri vstupe do formálnych vzdelávacích zariadení – ZŠ a SŠ. Aktivita zahŕňa Klub pre najmenších školákov zo sídliska Linčianska (realizuje sa 1 x týždenne) a Nízkoprahový krúžok pre žiakov zo sídliska Linčianska (3 x týždenne).

Vyhodnotenie plnenia za rok 2017:

Počas roka 2017 každý deň v popoludňajších hodinách realizovali odborní pracovníci centra Koburgovo skupinové činnosti pre školákov  z Coburgovej ulice, z ubytovne Domov na Zelenečskej ulici a okolia. Aktivitami sa snažili podporovať rozvoj individuálnych zručností a talentov, posilňovať sociálne kompetencie a motivovať mládež pre pokračovanie v štúdiu na stredných školách. V doobedňajších hodinách realizovala odborná pracovníčka preventívne predškolské aktivity pre deti od 3 do 6 rokov. Aktivity boli zamerané na predchádzanie sociálnej izolácie detí, socializáciu a zvyšovanie kompetencií detí, a to rozvoj sociálnych a komunikačných zručností, zdokonaľovanie jemnej motoriky, sluchového, zrakového a hmatového vnímania, aby sa zlepšila ich pripravenosť a motivácia pre školské vzdelávanie.

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: 

Počas roka 2018 každý deň v popoludňajších hodinách realizovali odborní pracovníci, dobrovoľníci a praktikanti z VŠ odboru sociálna práca skupinové činnosti pre predškolákov a školákov  z Coburgovej ulice, z ubytovne Domov na Zelenečskej ulici a zo sídliska Linčianska. Uskutočnilo sa 202 skupinových aktivít určených pre klientov a pre širokú verejnosť. Aktivity sa realizovali vo forme krúžkov a doučovania v priestoroch zariadenia na Bratislavskej 8, na ubytovni Domov, prirodzenom rodinnom prostredí klientov a v priestoroch spolupracujúcich subjektov. Aktivitami sa snažili podporovať rozvoj individuálnych zručností a talentov, posilňovať sociálne kompetencie potrebné na úspešné zvládanie vzdelávacieho procesu a motivovať mládež pre pokračovanie v štúdiu na stredných školách. Tento rok dobrovoľníci založili rómsky spevácky súbor a  v činnosti pokračoval tanečný súbor. Centrum Koburgovo uskutočnilo počas letných prázdnin 7 jednodňových výletov pre rodiny do Piešťan, Šaštína a Trenčína. Zúčastnilo sa ich 90 účastníkov. Tento rok dobrovoľníci založili rómsky spevácky súbor a  v činnosti pokračoval tanečný súbor. Súčasťou činnosti s deťmi je aktívna participácia klientov do príprav a realizácie aktivít.

 

3.1.4 Realizácia programu Krizáčik – výchovný program pre deti v predškolskom veku a rodičov s cieľom začleniť deti do hlavného vzdelávacieho prúdu a podporiť výchovný proces v rodinách

Cieľ aktivity: 

Krízové stredisko a Centrum Koburgovo, n. o.  realizujú inkluzívny preventívny program Krizáčik určený pre deti v predškolskom veku a ich rodičov, ktorí žijú v sociálne vylúčenom prostredí alebo sú ohrození sociálnym vylúčením v Trnave. Hlavným cieľom programu je zvýšenie šancí detí na úspešný vstup a absolvovanie vzdelávacieho procesu. Primárnou cieľovou skupinou sú deti vo veku 3 - 6 rokov, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa § 10 zákona č. 305/2005. Sekundárna cieľová skupina sú rodičia týchto detí, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii. Dôvodom zapojenia detí do programu je ich nízka šanca umiestnenia do materských škôl a nepriaznivá sociálna situácia rodičov. Program sa zameriava aj na prácu s rodičmi, pretože majú problém s orientáciou  vo vzdelávacom a sociálnom systéme, prejavuje sa u nich nízka angažovanosť pri riešení svojich problémov, nízka informovanosť o ich právach a povinnostiach a jedná sa najmä o mnohoproblémové rodiny.

Vyhodnotenie plnenia za rok 2017:

V r. 2017 program Krizáčik naplnil plánovanú kapacitu  6 miest pre deti rodičov v nepriaznivej životnej situácii. Deti v predškolskom veku, ktoré nenavštevovali MŠ, sa každý deň v krízovom stredisku pripravovali na vstup do vzdelávacieho systému a rodičia sa na pravidelných stretnutiach v centre oboznamovali o napredovaní detí vďaka účasti na programe. Sociálni pracovníci realizovali aj individuálne návštevy v rodinách, kde sa zamerali na riešenie problémov, ktoré mali rodičia pri  výchove detí a pri fungovaní domácnosti.

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018

V r. 2018 program Krizáčik naplnil plánovanú kapacitu  6 miest pre deti rodičov v nepriaznivej životnej situácii. Deti v predškolskom veku, ktoré nenavštevovali MŠ, sa každý deň v krízovom stredisku pripravovali na vstup do vzdelávacieho systému a rodičia sa na pravidelných stretnutiach oboznamovali o napredovaní detí vďaka účasti na programe. Sociálni pracovníci realizovali aj individuálne návštevy v rodinách, kde sa zamerali na riešenie problémov, ktoré mali rodičia pri  výchove detí a pri fungovaní domácnosti. Všetky deti, ktoré v tomto roku absolvovali program Krizáčik, boli úspešne prijatí do bežných materských škôl v Trnave, čím sa naplnil inkluzívny charakter programu. K 31.6.2018 bol ukončený program Krizáčik z dôvodu ukončenia činnosti partnerskej organizácie v Krízovom stredisku. Aktivity pre deti v predškolskom veku sa aj naďalej konali v priestoroch centra vo forme prípravných krúžkov.

 

1.2.4 Zabezpečenie terénnej sociálnej služby na sídlisku Linčianska

Cieľ aktivity: 

Aktivita je zameraná na rodiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo žijúce v sociálne vylúčenom prostredí. Mnohé z nich nedôverujú a vyhýbajú sa majoritným inštitúciám, často sú vytláčané na okraj spoločnosti,  nevedia sa orientovať v sociálnom systéme, sú dezinformované a nedisciplinované v dodržiavaní stanovených termínov a miesta stretnutí. Na prekonanie týchto bariér  je dôležité poskytovať rodinám terénnu sociálnu prácu. Tá umožňuje zachytiť a riešiť problémy práve tam, kde vznikli. Ponúka pomoc v prirodzenom prostredí, môže upozorniť na vznik problémov, zmobilizovať sily na ich riešenie, odhaliť možnosti pomoci už pri zárodku problému. Vďaka návštevám rodín v ich domácom prostredí sa im otvárajú možnosti lepšieho zvládania svojich problémov, lepšieho uplatňovania svojich práv a plnenia povinností.

Vyhodnotenie plnenia za rok 2017:

Sociálni poradcovia z centra počas r. 2017 denne navštevovali klientov v domácom prostredí, kde ich informovali o prebiehajúcich aktivitách v komunitnom centre a pomáhali im riešiť aktuálne problémy. Klientom bolo poskytnuté poradenstvo napríklad súvisiace s hľadaním si zamestnania, riešenia vstupu dieťaťa do MŠ, riešenia dlhov v komunikácii s exekučným úradom a centrom právnej pomoci, s hľadaním bývania, riešenia výchovných problémov detí a ich prospechu, podaním návrhu na výživné. Pomoc pri ochrane práv a právom chránených záujmov bola poskytnutá klientom spisovaním rôznych žiadostí a komunikáciou s úradmi, napríklad pracovníci pomáhali s podávaním žiadostí o pridelenie bytu, o starobný a invalidný dôchodok, o splátkový kalendár a podobne.

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018:

Sociálni poradcovia z Centra Koburgovo v priebehu r. 2018 denne navštevovali klientov v domácom prostredí, kde im pomáhali riešiť ich aktuálne problémy. Uskutočnilo sa 697 individuálnych intervencií v teréne a 198 konzultácií v zariadení na výkon opatrení SPODaSK. Pracovníci pred krúžkami pre deti informovali rodičov  o prebiehajúcich aktivitách v centre a poskytovali poradenstvo zamerané na výchovu, sociálne začlenenie a na prevenciu pred sociálnopatologickými javmi. Klientom bolo poskytnuté poradenstvo napríklad súvisiace s hľadaním si nového bývania, riešenia vstupu dieťaťa do materskej a základnej školy, riešenia dlhov v komunikácii s exekučným úradom a centrom právnej pomoci, riešenia výchovných problémov detí doma a v škole, podaním návrhu na zvýšenie výživného. Pomoc pri ochrane práv a právom chránených záujmov bola poskytnutá klientom spisovaním rôznych žiadostí a komunikáciou s úradmi (napr. podávanie žiadosti o pridelenie bytu, o splátkový kalendár a podobne). Klientom sme tiež sprevádzali do rôznych zariadení (na súdne pojednávania, na komunitné aktivity, k lekárovi, do centra právnej pomoci). V priebehu roka sme mapovali potreby aj nových klientov (napr. na Malženickej ulici) a vytvárali aktivizačné programy. Rodinám sme sprostredkovali materiálnu a potravinovú pomoc. Pri hľadaní riešenia problémov sme vychádzali  z rôznych životných podmienok a etáp klientov (rizikové tehotenstvo, vysťahovanie, ukončenie povinnej školskej dochádzky atď.)

 

4.2.1 Realizácia podujatia Spájame sily s cieľom zdôrazniť význam synergie aktérov pri riešení verejných záležitostí v meste a meniť vnímanie majority

Cieľ aktivity: 

Cieľom festivalu Spájame sily je podporiť spoločné trávenie času obyvateľov vo verejnom priestore na sídlisku Linčianska. Víziou organizátorov je spojiť sily organizácií, ich klientov a dobrovoľníkov, pracovníkov samosprávy a tiež aktívnych obyvateľov pri realizácii spoločnej aktivity, zdôrazniť význam spolupráce aktérov a vytvárať most medzi rôznymi skupinami obyvateľstva.

Vyhodnotenie plnenia za rok 2017: 

V septembri 2017 sa konal tretí ročník sídliskového festivalu Spájame sily. Centrum Koburgovo n.o. opäť spojilo sily s ďalšími organizáciami z Trnavy a samosprávou a spoločne pripravili deň plný zábavy a stretnutí. Tvoriť mohli deti i rodičia na tvorivých dielňach a infostánkoch s pracovníkmi a pracovníčkami Krízového strediska, Združenia STORM, Materskej školy BESST, Centra pomoci pre rodinu, Trnavskej univerzity, Trnavskej arcidiecéznej charity a Zlatej priadky, n.o. Na festivale Spájame sily vystúpili hudobné skupiny Dominika Mirgová s tanečnou skupinou VIP crew, akordeonista Sebastián Vaškovič, Bystrík, Ildikó Kali a DJ set Mike Larka. Počas celého dňa prebiehali tvorivé i športové aktivity. Súčasťou sídliskového festivalu bol futbalový turnaj “O titul majstra Linčianskej”, ktorý organizoval miestny Výbor mestskej časti Linčianska pod vedením predsedu VMČ Jozefa Čavojského a aktivisti z Denného centra pre seniorov. Na akcii Spájame sily jednu zo stien na garáži za nákupným strediskom farebnými sprejmi skrášlili mladí ľudia počas graffity školy.

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018: 

V júli 2018 sa konal sídliskový festival Deň Linčianskej, na ktorom sme aktívne participovali spolu s ďalšími organizáciami a aktívnymi občanmi zo sídliska Linčianska. Do príprav a realizácie sa zapojili Výbor mestskej časti Trnava – juh, Mama klub, Denné centrum pre seniorov, pracovníci občianskej hliadky a ďalší aktivisti. Program bol určený pre všetky vekové kategórie. V doobedných hodinách pripravil Mama klub program pre deti s rodičmi (maľovanie na tvár, súťaže, skákací hrad), v poobedných hodinách sa konal futbalový turnaj a sídlisková grilovačka. Do akcie boli zapojení aj miestni podnikatelia, ktorí prispeli na občerstvenie. (Gašparík). Vrámci podujatia bol aj hudobný program, na ktorom vystúpili tanečný súbor Drienka, hudobná skupina Macko band a rómski muzikanti Sebasatian Vaškovič a Gipsy Kajko s deťmi. Centrum Koburgovo n.o. opäť spojilo sily s ďalšími organizáciami z Trnavy a samosprávou a spoločne pripravili deň plný zábavy a stretnutí.

 

 

 


 

Centrum Koburgovo, n.o.

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecnoprospešné služby Centrum Koburgovo, n.o. vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pripravuje preventívne programy a aktivity zamerané na predchádzanie sociálnej vylúčenosti rodín, ktoré žijú v Trnave.

 

Jedným z hlavných cieľov je zvýšenie šancí rómskych detí na úspešný vstup do vzdelávacieho procesu.

Pracovníci centra a dobrovoľníci sa tento cieľ snažia dosiahnuť prostredníctvom naplnenia čiastkových cieľov, ktorými sú: pomoc pri začleňovaní detí do materských škôl, základných škôl, stredných škôl, podpora rodín, zapájanie rodičov do aktivít, osveta majority a sieťovanie organizácií.

 

Služby poskytujeme v Zariadení na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: 
-organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie 
-organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom 
-sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí 
-poskytovanie základného sociálneho poradenstva 
-pomoc pri príprave na školské vyučovanie 
-záujmová a preventívna činnosť pre deti a rodičov  
-sieťovanie organizácií a aktívnych občanov 
 

Darovacie zmluvy

Napíšte nám

Nízkoprahové centrum

Dobrovoľníctvo

Spevácky súbor


 

Centrum Koburgovo, n.o.

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecnoprospešné služby Centrum Koburgovo, n.o. vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pripravuje preventívne programy a aktivity zamerané na predchádzanie sociálnej vylúčenosti rodín, ktoré žijú v Trnave.

 

Jedným z hlavných cieľov je zvýšenie šancí rómskych detí na úspešný vstup do vzdelávacieho procesu.

Pracovníci centra a dobrovoľníci sa tento cieľ snažia dosiahnuť prostredníctvom naplnenia čiastkových cieľov, ktorými sú: pomoc pri začleňovaní detí do materských škôl, základných škôl, stredných škôl, podpora rodín, zapájanie rodičov do aktivít, osveta majority a sieťovanie organizácií.

 

Služby poskytujeme v Zariadení na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: 
-organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie 
-organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom 
-sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí 
-poskytovanie základného sociálneho poradenstva 
-pomoc pri príprave na školské vyučovanie 
-záujmová a preventívna činnosť pre deti a rodičov  
-sieťovanie organizácií a aktívnych občanov 
 

Výročné správy

Zásady prijímania darov

Darovacie zmluvy

Napíšte nám

Nízkoprahové centrum

Dobrovoľníctvo

Spevácky súbor

-->