DEAK Consulting - účtovníctvo, dane, mzdy a personalistika -Šaľa

Názov spol.:Beáta Deáková DEAK Consulting
Sídlo firmy:Sadová 2054/7, Šaľa 927 01
E-mail:dc@deakconsult.sk
Telefón:031 771 32 14
Web: deakconsult.bizref.sk
IČO:41843011
DIČ:1034519057
IČ DPH:SK 1034519057
O.U. Šaľa Číslo živ. reg: 450-8514
Otvoriť mapu v novom okne


Pre zamestnávateľov

Zamestnávateľom kompletne spracujeme mzdy, odvody do poisťovní, dane.

Mesačne vyhotovujeme a do platného termínu zasielame výkazy do poisťovní, prihlášky a odhlášky zamestnancov.

Vypočítame daň zo závislej činnosti, vypracujeme ročné zúčtovanie preddavkov na daň, odosielame Prehľad a Hlásenie o zrazenej a odvedenej dani zo závislej činnosti. 

Spracujeme mzdy podľa predložených dokladov (zakladanie kmeňových dát zamestnancov, mesačná kontrola dochádzky, dovoleniek, PN, MD, nadčasy, mimoriadne prémie, štvrťročné prémie, výplatné pásky, ročná uzávierka miezd a súvisiace povinnosti, príprava mzdových listov, platobných príkazov)

Vypracovávame:

- podklady pre vystupujúcich zamestnancov

- potvrdenia podľa potreby zamestnanca

- mesačné výkazy pre zdravotné a sociálne poisťovne, štvrťročné prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti

- ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti

- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

- prihlášky a odhlášky do sociálnych a zdravotných poisťovní

Daňové priznania

V súlade s platnou legislatívou spoločnosť vyhotovuje daňové priznania k:

-  dani z príjmu,

-  dani z pridanej hodnoty

-  dani z motorových vozidiel

-  dani z nehnuteľností

Zoznam predčíslí účtov otvorených v Štátnej pokladnici pre platenie daní spravovaných daňovými úradmi

Názov účtu                                                                                                 Predčíslie účtu

Daň z pridanej hodnoty                                                                              500240

Zábezpeka na DPH                                                                                     501104

Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území   SR      500216

Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu                             500208

Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti                                     500259

Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku                             500224

Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí                              500232

Daň z príjmu vyberaná zrážkou                                                                  500267

Zabezpečenie dane na DPFO                                                                     501120

Zabezpečenie dane na DPPO                                                                     501139

Osobitný odvod finančných inštitúcií                                                          501075

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach                         501091

Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel                   500689

Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica                                       500320

Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS                           500275

Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice                                                     500339

Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra                                                         500304

Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov                                                     500347

Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín                                                    500291

Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava                                                     500283

Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina                                                        500312