Centrum Koburgovo, n. o.

Názov spol.:Centrum Koburgovo, n. o.
Sídlo firmy:sídlo: ul. Ľudmily Podjavorinskej 20, prevádzka: Bratislavská 8, Trnava 91701
E-mail:juro.stofej@gmail.com
Telefón:0944 065 259
Web: https://www.facebook.com/koburgovo/
IČO:45741034
DIČ:2024021461

Opis činnosti

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecnoprospešné služby Centrum Koburgovo, n.o. vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pripravuje preventívne programy a aktivity zamerané na predchádzanie sociálnej vylúčenosti rodín, ktoré žijú v Trnave.

Jedným z hlavných cieľov je zvýšenie šancí rómskych detí na úspešný vstup do vzdelávacieho procesu.

Pracovníci centra a dobrovoľníci sa tento cieľ snažia dosiahnuť prostredníctvom naplnenia čiastkových cieľov, ktorými sú: pomoc pri začleňovaní detí do materských škôl, základných škôl, stredných škôl, podpora rodín, zapájanie rodičov do aktivít, osveta majority a sieťovanie organizácií.